Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 39 af 1. december 1993 om støtte til sundhedsvidenskabelig forskning

I medfør af § 25 stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets ydelser m.v. fastsættes:

 

§ 1. Direktoratet for Sundhed og Miljø kan yde støtte til sundhedsvidenskabelig forskning efter reglerne i nærværende bekendtgørelse.
Stk. 2 Direktoratet for Sundhed og Miljø kan i ganske særlige tilfælde yde støtte til aktiviteter, der i øvrigt har til formål at fremme den sundhedsvidenskabelige forskning.

§ 2. Der ydes fortrinsvis støtte til forskningsprojekter, hvor mindst en af forskningsdeltagerne er ansat i sundhedsvæsenet.

§ 3. Ansøgningen om støtte skal indeholde oplysninger om hvilke andre finansieringskilder, der er søgt eller der påregnes søgt støtte fra til projektet.

§ 4. Det er en betingelse for at modtage støtte, at forskerne overholder de til enhver tid gældende forskningsetiske bestemmelser.

§ 5. Der skal aflægges regnskab over for Direktoratet for Sundhed og Miljø for midler modtaget i henhold til denne bekendtgørelse.

§ 6. Det er en betingelse for tildeling af støtte, at forskningsresultaterne offentliggøres i Grønland, j f dog stk. 3.
Stk. 2 Det skal af ansøgningen fremgå, på hvilken måde forskningsresultaterne forventes offentliggjort.
Stk. 3 Såfremt væsentlige grunde taler imod offentliggørelse, kan Direktoratet for Sundhed og Miljø dispensere fra kravet herom.

§ 7. Direktoratet for Sundhed og Miljø kan udmelde forskningstemaer, der vil nyde særlig fremme. Dette offentliggøres i relevante medier.

§ 8. Direktoratet for Sundhed og Miljø udarbejder en årsrapport. Rapporten skal indeholde oplysning om, hvilke projekter, der i årets løb har modtaget støtte og støttebeløbets størrelse.

§ 9. Tildeling af midler finder sted løbende og mindst 2. gange årligt.

§ 10. Direktoratet for Sundhed og Miljø kan i forbindelse med vurderingen af en ansøgning anvende sagkyndig bistand. Udgifter i forbindelse hermed afholdes over forskningsbevillingen.

§ 11. Ved ansøgning om støtte anvendes det af Direktoratet for Sundhed og Miljø udarbejdede ansøgningsskema.
Stk. 2 Ansøgningsskemaet kan rekvireres ved henvendelse til Direktoratet for Sundhed og Miljø.

§ 12. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. december 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. december 1993.
Ove Rosing Olsen

/

Torben Cordtz

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk