Landstingslov nr. 10 af 14. november 2004 om ændring af landstingslov om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv (Opløsning af fonden til lån til etablering af overnatningsfaciliteter ("Unnuisa-fonden")) Historisk

§ 1

I landstingslov nr. 14 af 12. november 2001 om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv, foretages følgende ændringer:

 

1.  Kapitel 3, §§ 10-15, ophæves.

2. § 19 affattes således:
"§ 19. Landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning gælder også for virksomhed udøvet af et administrationsselskab, såfremt Landsstyret indgår aftale med et sådant om sagsforberedelse, jf. § 18, stk. 2.".

3. § 20, stk. 1, affattes således:
"§ 20. Afgørelser truffet i henhold til denne lov kan inden 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt ansøgeren, påklages til Landsstyret.".

4. § 20, stk. 2, ophæves.

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2005.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. november 2004
Hans Enoksen

/

Johan Lund Olsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk