Selvstyrets bekendtgørelse nr. 28 af 16. juli 2021 om midlertidige restriktioner i hele Grønland for perioden 17.-19. juli 2021 Historisk

I medfør af §§ 6, 6 a, 12 a, 12 b, og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen gælder for hele Grønland.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for Det Grønlandske Sundhedsvæsen eller klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.
  Stk. 4.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for den dømmendes magts udøvelse.
  Stk. 5.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for lufthavne, terminalområder og lignende.
  Stk. 6.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme.  
  Stk. 7.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for arrangementer m.v. i private hjem. 
  Stk. 8.  Landslægeembedet kan dispensere fra bekendtgørelsen.

 

Antalsbegrænsninger på indendørs arrangementer m.v.

 

  § 2.  Det er forbudt at afholde indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 20 personer deltager. 
  Stk. 2.  Pligten til at sikre overholdelse af stk. 1 påhviler arrangøren af arrangementet m.v.

 

Antalsbegrænsninger på udendørs arrangementer m.v.

 

  § 3.  Det er forbudt at afholde udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 20 personer deltager.
  Stk. 2.  Pligten til at sikre overholdelse af stk. 1 påhviler arrangøren af arrangementet m.v.

 

Krav til lokaler hvortil offentligheden har adgang

 

  § 4.  Erhvervsdrivende og offentlige institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav:
1)  Der må maksimalt tillades adgang for 20 personer i lokalet udover de personer, som skal udføre deres arbejde i lokalet. Dagligvarebutikker er undtaget fra dette krav.
2)  Der må maksimalt tillades adgang for 50% af det antal personer, som lokalet er godkendt til af brandmyndighederne, jf. dog nr. 1. 
3)  Lokaler, hvortil der ikke foreligger godkendelse fra brandmyndighederne, må der maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, kan der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 person. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.
 Stk. 2.  Pligten til at sikre overholdelse af stk. 1 påhviler den, som har rådigheden over lokalet.

 

Antalsbegrænsninger i offentlige transportmidler

 

  § 5.  Offentlige transportmidler, herunder busser og taxaer, må ikke medtage flere passagerer, end der er siddepladser.
  Stk. 2.  Pligten til at sikre overholdelse af stk. 1 påhviler ejeren af transportmidlet.

 

Krav om at bære mundbind eller visir

 

  § 6.  Personer på 12 år og derover skal benytte mundbind eller visir i forbindelse med at de:
1)  befinder sig i lokaler hvortil offentligheden har adgang, jf. dog stk. 2-4.
2)  befinder sig i offentlige transportmidler, herunder busser og taxaer, jf. dog stk. 2-4.  
 Stk. 2.  Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
Stk. 3.  Uanset stk. 1 kan mundbind eller visir fjernes midlertidigt helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer: 
1)  Under kortvarig indtagelse af mad og drikke.
2)  Under indtagelse af medicin.
3)  Under samtale med personer, der mundaflæser.
4)  Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser. 
5)  Hvis politiet skal foretage identifikation.
  Stk. 4.  Detail- og servicebranchen kan i stedet for brug af mundbind eller visir opsætte en fysisk barriere mellem ansatte og kunder i form af en skærm i plastik eller glas.

 

  § 7.  Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.
  Stk. 2.  Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

 

Foranstaltninger

 

  § 8.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder §§ 2-5. 
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttræden og gyldighed i tid

 

  § 9.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. juli 2021. 
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med den 19. juli 2021.

 

 

                                                                                                                     

Grønlands Selvstyre, den 16. juli 2021

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

 

/ Aka Olesen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk