Inatsisartutlov nr. 22 af 13. november 2017 om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland (Frist for afgørelser)

§ 1

I landstinglov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland, som ændret ved inatsisartutlov nr. 27 af 9. december 2015 og inatsisartutlov nr. 23 af 28. november 2016, foretages følgende ændring:


1.
  § 6, stk. 3, affattes således:
”  Stk. 3.  Afgørelse efter stk. 1 skal træffes inden 14 dage efter modtagelse af ansøgning, jf. dog § 5a. Finder kommunalbestyrelsen ikke, at ansøgningen udgør et tilstrækkeligt grundlag for at træffe afgørelse, kan kommunalbestyrelsen dog anmode ansøger om at fremkomme med yderligere oplysninger eller dokumentation. I dette tilfælde afbrydes afgørelsesfristen, indtil de fornødne oplysninger og den fornødne dokumentation foreligger. Kommunalbestyrelsen skal herefter træffe afgørelse inden 14 dage.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft 1. januar 2018.Grønlands Selvstyre, den 13. november 2017


Kim Kielsen


Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk