Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 17. marts 2020 om skolers og institutioners forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme Historisk

I medfør af § 22 i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Denne bekendtgørelse fastsætter regler om skolers og institutioners forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme, herunder:
1)  hindring af spredningen af alment farlige sygdomme og øvrige smitsomme sygdomme, der fremgår af liste A og B i landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og
2)  begrænsning af spredningen af andre smitsomme sygdomme.

 

  § 2.  Denne bekendtgørelse gælder for daginstitutioner for børn og unge, skolefritidsordninger samt fritidsklubber og fritidshjem, offentlige og private skoler, herunder gymnasieskoler og andre ungdomsuddannelser. Bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse for andre formidlede dagtilbud.

 

Generelle forholdsregler ved forekomst af smitsomme sygdomme

 

  § 3.  Børn og unge samt personale med smitsom sygdom må ikke modtages i institutioner og skoler, hvor smitte kan udgøre en risiko.
  Stk. 2.  Opstår der under opholdet i institutionen eller skolen tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted.
  Stk. 3.  Ved forekomst af eller ved formodning om smitte med en sygdom som anført i § 1 hos børn og unge eller personale eller i disses husstand afgør Landslægeembedet i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen eller skolen.

 

  § 4.  Naalakkersuisut kan beslutte hel eller delvis lukning af institutioner og skoler. Under lukningen foretages de foranstaltninger, som Naalakkersuisut påbyder af hensyn til smitterisikoen. Genåbning kan kun ske med godkendelse fra Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  I situationer omfattet af stk. 1 pålægges kommunalbestyrelsen at opretholde en nødpasningsordning til børn og unge efter kriterier fastlagt af Naalakkersuisut. 
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan bestemme, at der ved forekomst af smitsomme sygdomme ikke må optages nye børn og unge på de institutioner, som fremgår af § 2.

 

Anmeldelse og underretning

 

  § 5.  Ved forekomst af eller mistanke om en af de smitsomme sygdomme, der er omfattet af § 1 nr. 1, gælder de i §§ 6-9 anførte bestemmelser om anmeldelse og underretning.

 

  § 6.  Den behandlende læge anmelder hurtigst muligt til Landslægeembedet ethvert tilfælde af sådanne sygdomme, der forekommer hos børn og unge eller personale. I tilfælde af sygdomme omfattet af liste A i landstingsforordningen om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, skal underretningen tillige ske, hvis sygdomstilfældet opstår hos husstandsmedlemmer.

 

  § 7.  Landslægeembedet underretter hurtigst muligt lederen af de berørte institutioner eller skoler og kommunalbestyrelsen om et i henhold til § 6 anmeldt sygdomstilfælde.
  Stk. 2.  Landslægeembedet træffer beslutning om, hvilken personkreds, der skal informeres, samt om indholdet af denne information.

 

  § 8.  Lederen af institutionen eller skolen formidler den i § 7, stk. 2, omhandlede information til børn og unges samt personales hjem.
  Stk. 2.  I kombinerede institutioner underretter lederen af den institution, hvor sygdommen forekommer, tillige den kombinerede institutions øvrige ledere.

 

Vejledning

 

  § 9.  Landslægeembedet vejleder i tilslutning til denne bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.

 

Ikrafttræden

 

  § 10.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 17. marts 2020
Martha Abelsen

/

Tine Pars

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk