Inatsisartutlov nr. 16 af 8. juni 2017 om ændring af Inatsisartutlov om Nunaoil A/S (Ændringer af selskabets formål, bestyrelsens sammensætning m.v.) Historisk

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 15 af 7. december 2009 om Nunaoil A/S foretages følgende ændringer:


1.
 § 1 affattes således:
”  § 1.  Nunaoil A/S varetager Grønlands Selvstyres deltagelse i kulbrintetilladelser samt opgaver, der står i naturlig forbindelse hermed.”

2.  § 3, stk. 1-3, affattes således:
” På selskabets generalforsamling vælges en bestyrelse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende selskabslovgivning om valg af bestyrelse i aktieselskaber, jf. dog § 4.
  Stk. 2.  Indtil statens tilskud til Grønlands Selvstyre er nedbragt til 0 kroner, kan staten udpege én person til medlem af bestyrelsen.
  Stk. 3.  Bestyrelsen skal samlet repræsentere dokumenteret faglig viden på højt niveau om retlige, økonomiske samt erhvervsmæssige forhold.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2017.Grønlands Selvstyre,
den 8. juni 2017


Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk