Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokaludvalg mv.

I medfør af § 31a, stk. 4, § 56, stk. 1, § 66, stk. 6, og § 67, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 6 af 29. november 2013 fastsættes:

 

Vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer mv.

§ 1.  Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af borgmesterens vederlag for dennes funktionsperiode.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af vederlag for viceborgmestre, kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og bygdebestyrelsesformænd i forbindelse med budgettet for det kommende år.       

§ 2.  Til borgmesteren ydes der et årligt vederlag maksimalt svarende til lønramme 38 incl. generelt tillæg, men excl. generelt skalalønstillæg og med et særligt tillæg på kr. 130.600 i årligt grundbeløb samt yderligere et særligt tillæg på kr. 174.130 i årligt grundbeløb, samt yderligere et særligt tillæg på kr. 12.100 i årligt grundbeløb, svarende til den til enhver tid aftalte løn for tjenestemænd inden for Akademikernes Sammenslutning i Grønland (AS-G)’s forhandlingsområde. Grundbeløbene gælder pr. 1.4.1991 for samtlige særlige tillæg.
Stk. 2.  Borgmestervederlaget udbetales på samme måde som løn til månedslønnede tjenestemænd inden for Akademikernes Sammenslutning i Grønland (AS-G)'s forhandlingsområde.
Stk. 3.  Borgmestre kan ikke samtidig med borgmestervederlaget oppebære vederlag for andet kommunalt hverv efter denne bekendtgørelse.

§ 3.  Til viceborgmestre i kommuner med en enkelt viceborgmester og til 1. viceborgmester i kommuner med to viceborgmestre kan der efter kommunalbestyrelsens beslutning ydes et fast vederlag på maksimalt 15 pct. af borgmestervederlaget ud over vederlag i henhold til § 1, stk. 2.
Stk. 2.  En viceborgmester, som ikke oppebærer fast vederlag i henhold til stk. 1, vederlægges for den tid, pågældende fungerer som borgmester.
Stk. 3.  I øvrigt beregnes og udbetales funktionsvederlag, jf. stk. 2, efter tilsvarende regler som for vederlag for funktion i stillinger indenfor Akademikernes Sammenslutning i Grønland (AS-G)’s forhandlingsområde.

§ 4.  Et kommunalbestyrelsesmedlem, som er pålagt at fungere som borgmester, oppebærer borgmestervederlag i overensstemmelse med § 2.
Stk. 2.  Et bygdebestyrelsesmedlem, som er pålagt at fungere som bygdebestyrelsesformand, oppebærer tillægsvederlag i overensstemmelse med § 7.

§ 5.  Kommunalbestyrelsen yder et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer på maksimalt 1/6 af det i § 2, stk. 1, nævnte vederlag.
Stk. 2.  Vederlaget ydes med samme andel af maksimumsatserne til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer.

§ 6.  Bygdebestyrelsesmedlemmer vederlægges årligt med maksimalt 1/12 af det i § 2, stk. 1, nævnte vederlag.
Stk. 2.  Vederlaget ydes med samme andel af maksimumsatserne til alle bygdebestyrelses-medlemmer.

§ 7.  Kommunalbestyrelsen kan yde tillægsvederlag til bygdebestyrelsesformanden. Tillægs-vederlaget må årligt maksimalt udgøre 1/12 af det i § 2, stk. 1, nævnte vederlag.

§ 8.  Vederlag til viceborgmestre, kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og bygdebestyrelsesformænd udbetales ved udgangen af den måned det vedrører.
Stk. 2.  Undlader et kommunalbestyrelsesmedlem at varetage sine opgaver i henhold til Inatsisartutloven om den kommunale styrelse, og har vedkommende ikke orlov, jf. § 66, stk. 8, i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse, kan kommunalbestyrelsen beslutte at reducere medlemmets vederlag forholdsmæssigt. Tilbagebetaling af for meget udbetalt vederlag kan ved afdragsordning fordeles over maksimalt 3 måneder.
Stk. 3.  Fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption er lovligt forfald. Kommunal-bestyrelsen afgør, hvornår der i øvrigt foreligger lovligt forfald.


Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, betaling af rejse- og opholdsudgifter samt dagpenge mv.

§ 9.  Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med rejsedage, der omfatter mødeaktiviteter m.v. i henhold til § 66, stk. 1, i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsens beslutning om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan maksimalt omfatte:
1) Dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for lønmodtagere, eller
2) Et vederlag svarende til 1/730 af det i § 2, stk. 1, nævnte vederlag pr. dag for personer, hvis indkomst på mødetidspunktet hovedsagelig stammer fra selvstændig virksomhed så som fangere, fiskere, fåreholdere m.v.

§ 10.  Kommunalbestyrelsen betaler rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med mødeaktiviteter m.v. i henhold til § 66, stk. 1, i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for betaling af rejse- og opholdsudgifter.
Stk. 2.  Dagpenge ydes i henhold til de til enhver tid gældende regler for godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser til tjenestemænd ansat i Grønland.

§ 11.  Midlertidig varetagelse af hverv som stedfortræder for en kortere periode end 2 måneder, vederlægges for hver mødedag med dagpengesatsen pr. døgn og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.


Eftervederlag til borgmestre mv.

§ 12.  For hvert påbegyndt år en person har fungeret som borgmester, optjener denne ret til halvanden måneds eftervederlag. Eftervederlagsperioden kan dog højst strække sig over 12 måneder.
Stk. 2.  Eftervederlag til en tidligere borgmester ydes med et månedligt beløb svarende til 1/12 af pågældendes sidste årlige vederlag.

§ 13.  Skyldes en borgmesters afgang fortabelse af valgbarhed i anledning af, at han har været pålagt eller undergivet en kriminalretlig foranstaltning, afgør Naalakkersuisut efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, om borgmesteren skal tillægges ret til eftervederlag efter reglerne i denne bekendtgørelse. 

§ 14.  Ægtefællen efter en borgmester, der ved sin død fungerede som borgmester, eller ved sin død oppebar eftervederlag fra hvervet som borgmester, er i den resterende del af eftervederlagsperioden, dog højst 3 måneder efter borgmesterens død, berettiget til at indtræde i retten til eftervederlag.
Stk. 2.  Såfremt borgmesteren ikke efterlader sig ægtefælle, eller hvis den efterladte dør inden udløbet af eftervederlagsperioden, tilfalder retten til eftervederlag borgmesterens efterladte børn under 18 år, forudsat at disse ved borgmesterens død var undergivet dennes forældremyndighed.


Vederlæggelse m.v. af medlemmer af lokaludvalg

§ 15.  Kommunalbestyrelsen kan yde et fast årligt vederlag til medlemmer af lokaludvalg, som ikke er medlem af kommunalbestyrelsen, på maksimalt 1/12 af det i § 2, stk. 1, nævnte vederlag.
Stk. 2.  Vederlag til alle medlemmer af lokaludvalg, som ikke er medlem af kommunalbestyrelsen, ydes med samme andel af maksimumsatserne.
Stk. 3.  Vederlag fastsat i henhold til stk. 1, kan tidligst ydes med virkning fra den første i den måned, hvor et lokaludvalg afholder sit første møde, og kan ikke ydes længere end til udgangen af den måned, hvor lokaludvalget afholder sit sidste møde.
Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid beslutte, at vederlag, der ydes i henhold til stk. 1, skal bortfalde med virkning fra udgangen af en måned.
Stk. 5.  Vederlag fastsat i henhold til stk. 1, udbetales månedsvis med 1/12 af det årligt fastsatte beløb og udbetales ved udgangen af den måned, det vedrører.

§ 16.  Reglerne i §§ 9 og 10 finder tilsvarende anvendelse for medlemmer af lokaludvalg ved deltagelse i møder og rejseaktiviteter for lokaludvalgene.

§ 17.  Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om vederlag til medlemmer af lokaludvalg og om størrelsen heraf i forbindelse med budgettet for det kommende år.
Stk. 2.  Såfremt kommunalbestyrelsen i løbet af et år beslutter at nedsætte lokaludvalg, skal beslutning om vederlag til medlemmerne af lokaludvalg og om størrelsen heraf træffes i forbindelse med en tillægsbevilling, såfremt budgettet ikke indeholder bevilling til at afholde udgifterne til vederlagene.


Ikrafttræden

§ 18.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.
Stk. 2.  Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1 af 21. januar 2011 om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer mv.Grønlands Selvstyre, den 30. december 2013Vittus Qujaukitsoq

/

Peter Hansen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk