Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 1. oktober 2019 om anmodning om begravelse eller ligbrænding samt opbevaring, deling og spredning af aske

I medfør af § 7, stk. 3, § 8, stk. 3, § 12, stk. 2, § 15, stk. 3 og § 36, stk. 3, i Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde, og efter samråd med Biskoppen, fastsættes:

 

Kapitel 1
Anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding

  § 1.  Anmodning om begravelse eller ligbrænding i et dertil godkendt krematorium fremsættes over for begravelsesmyndigheden ved personlig, telefonisk eller skriftlig henvendelse snarest muligt efter dødsfaldet, jf. dog § 16, stk. 2.

  Stk. 2.  Anmodning kan fremsættes af afdødes ægtefælle og ellers af afdødes børn over 18 år eller af afdødes forældre eller andre pårørende i den nævnte rækkefølge. Et ægteskabslignende samliv af mindst 1 års varighed, der er dokumenteret ved bopælsattest, sidestilles med ægteskab.
  Stk. 3.  Hvis ikke afdødes pårørende efter stk. 2 fremsætter anmodning, kan nære venner eller den person eller institution, der hidtil har draget omsorg for den afdøde, fremsætte anmodning.

  § 2.  Ved afgørelse af, om liget skal begraves eller brændes, skal ønsker, som afdøde har fremsat, efterkommes. Var afdøde under 18 år, da ønsket blev fremsat, skal barnets alder og modenhed på tidspunktet for ønskets fremsættelse samt en udtalelse fra forældrene tages i betragtning, inden der træffes afgørelse.
  Stk. 2.  Foreligger der ingen tilkendegivelser fra afdøde, jf. stk. 1, skal ønsker herom fra den, der fremsætter anmodningen om foretagelse af begravelse eller ligbrænding, efterkommes.

  § 3.  Enhver, der mener at kunne godtgøre, at en fremsat anmodning om begravelse eller ligbrænding ikke stemmer med afdødes ønsker, kan over for begravelsesmyndigheden fremsætte indsigelse mod anmodningen.
  Stk. 2.  Indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse skal fremsættes til begravelsesmyndigheden enten ved personlig, telefonisk eller skriftlig henvendelse senest 1 dag efter, at afgørelsen er truffet. Tages indsigelsen ikke til følge, forelægger begravelsesmyndigheden spørgsmålet for retten.

  § 4.  Begravelse eller ligbrænding skal ske senest 10 dage efter dødsfaldet, jf. dog stk. 2 og stk. 4. 
  Stk. 2.  Begravelse eller ligbrænding må ikke foretages, før begravelsesmyndigheden eller retten har truffet afgørelse, om liget skal begraves eller brændes, jf. dog stk. 3.
  Stk. 3.  Begravelsesmyndigheden kan i samråd med Biskoppen og Landslægen under særlige omstændigheder træffe afgørelse om begravelse eller ligbrænding før, afgørelse foreligger, jf. stk. 2, herunder blandt andet af etiske eller sundhedsmæssige årsager.
  Stk. 4.  Begravelsesmyndigheden kan i samråd med Biskoppen og Landslægen under særlige omstændigheder træffe afgørelse om begravelse eller ligbrænding senere end 10 dage efter dødsfaldet, hvis særlige omstændigheder taler herfor, herunder vejrforhold. 

Kapitel 2
Opbevaring af urner

  § 5.  Ved indførsel af en urne med aske til Grønland skal overdragelse af urnen ske straks til det lokale kirkekontor, hvor urnen skal nedsættes, eller asken skal spredes, jf. dog § 6. 
  Stk. 2.  Skal asken deles i 2 med henblik på urnenedsættelse eller askespredning 2 forskellige steder, skal urnen overdrages til det lokale kirkekontor på det sted, hvor det først er muligt.  

  § 6.  Biskoppen kan i særlige tilfælde give tilladelse til midlertidig opbevaring af urnen et andet sted end i det lokale kirkekontor. Ved midlertidig opbevaring forstås en opbevaring af nogle få dages varighed, maksimalt en uge.
  Stk. 2.  Anmodning om tilladelse til midlertidig opbevaring af urnen fremsættes til Biskoppen enten ved personlig, telefonisk eller skriftlig henvendelse. Anmodningen skal fremsættes med en forklaring om baggrunden for ønsket.
  Stk. 3.  Anmodning kan fremsættes af afdødes ægtefælle og ellers af afdødes børn over 18 år eller af afdødes forældre eller andre pårørende i den nævnte rækkefølge. Et ægteskabslignende samliv af mindst 1 års varighed, der er dokumenteret ved bopælsattest, sidestilles med ægteskab. Fremsættes der ikke anmodning af pårørende, kan nære venner eller andre, der skal sprede asken eller nedsætte urnen, fremsætte anmodning.

  § 7.  Midlertidig opbevaring skal være begrundet i sjælesørgeriske forhold eller praktiske hensyn, herunder i tilfælde hvor midlertidig opbevaring et andet sted end i det lokale kirkekontor er nødvendig, inden askespredning eller urnenedsættelse kan finde sted på grund af vejr- eller transportforhold. 
  Stk. 2.  Urnen skal opbevares under betryggende forhold, behandles sømmeligt med respekt for afdøde og må ikke transporteres unødigt rundt.

Kapitel 3
Deling og spredning af aske 
 

  § 8.  Biskoppen kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at asken kan deles i 2, jf. § 10 eller spredes over grønlandsk område, jf. § 11.
  Stk. 2.  Anmodning om tilladelse fremsættes til Biskoppen ved personlig, telefonisk eller skriftlig henvendelse.
  Stk. 3.  Anmodning kan fremsættes af afdødes ægtefælle og ellers af afdødes børn over 18 år eller af afdødes forældre eller andre pårørende i den nævnte rækkefølge. Et ægteskabslignende samliv af mindst 1 års varighed, der er dokumenteret ved bopælsattest, sidestilles med ægteskab. Fremsættes der ikke anmodning af pårørende, kan nære venner eller andre, der skal sprede asken eller nedsætte urnen, fremsætte anmodning.  

  § 9.  Anmodning efter § 8 kan imødekommes, hvis afdøde person har tilkendegivet et specifikt ønske om deling eller spredning af asken, og ønsket er i overensstemmelse med §§ 10-11. Var afdøde under 18 år, da ønsket blev fremsat, skal barnets alder og modenhed på tidspunktet for ønskets tilkendegivelse samt en udtalelse fra forældrene tages i betragtning, inden der træffes afgørelse.
  Stk. 2.  Foreligger der ingen tilkendegivelse fra afdøde, jf. stk. 1, efterkommes ønsket fra den, der har fremsat anmodning, jf. § 8, stk. 3.

  § 10.  Asken kan tillades delt med henblik på følgende: 
1)  Spredning 2 steder.
2)  Nedsættelse på 2 forskellige kirkegårde.
3)  Nedsættelse af urne på en kirkegård og spredning af en del af asken et andet sted.
  Stk. 2.  Asken kan deles, jf. stk. 1, med henblik på nedsættelse og spredning i 2 forskellige lande.

  § 11.  Der kan efter § 8, stk. 1, gives tilladelse til, at asken spredes over grønlandske farvande, herved forstås havet, større fjorde og bugter.
  Stk. 2.  Asken kan tillades spredt over fjeldet, hvis:
1)  det ikke er til gene for offentligheden,
2)  det er uden for almindelig by- og bygdeinddeling, og 
3)  det sker i overensstemmelse med anden lovgivning, herunder vandspærrezoner.

  § 12. Foreligger der indbyrdes afvigende anmodninger om deling eller spredning af asken, træffer Biskoppen afgørelse efter at have indhentet en udtalelse fra parterne og ud fra, hvem der stod afdøde nærmest, jf. § 8, stk. 3.

  § 13.  Asken skal nedsættes eller spredes inden for 1 år efter, kremering har fundet sted.
  Stk. 2.  Sker nedsættelse eller spredning ikke inden for 1 år, jf. stk. 1, skal det lokale kirkekontor sørge for, at det bliver gjort i overensstemmelse med afdødes eventuelle ønsker.

Kapitel 4
Klage-, sanktions- og ikrafttrædelsesbestemmelser

  § 14.  Afgørelser truffet af Biskoppen efter denne bekendtgørelse, kan påklages til Departementet for Kirke senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet.
  Stk. 2.  Afgørelser truffet af begravelsesmyndigheden efter denne bekendtgørelse, kan påklages til Biskoppen senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet.

  § 15.  Der kan idømmes bøde for overtrædelse af bekendtgørelsens § 5, § 7, stk. 2 og § 13, stk. 1.
  Stk. 2.  Bøden tilfalder landskassen. 

  § 16.  Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter kundgørelse. 
  Stk. 2.  Bestemmelserne om ligbrænding finder for så vidt angår ligbrænding i Grønland ikke anvendelse, så længe der ikke er etableret et eller flere krematorier i Grønland, der i henhold til miljøbeskyttelsesloven er godkendt hertil.
Grønlands Selvstyre, den 1. oktober 2019
Ane Lone Bagger

/

Lone Nukaaraq Møller

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk