Inatsisartutlov nr. 13 af 29. november 2013 om ændring af inatsisartutlov om bygge‑ og anlægsarbejder ved storskalaprojekter (Præcisering og ændring af regler om udenlandske arbejdstageres løn‑ og ansættelsesvilkår, om kollektive overenskomster og om udøvelse af arbejdsretlige rettigheder m.v.)

§ 1

I inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge‑ og anlægsarbejder ved storskalaprojekter foretages følgende ændringer:


1.
Overskriften til § 10 affattes således:

Udenlandske arbejdstageres løn‑ og ansættelsesvilkår, mindsteløn og kollektive overenskomster m.v.

2. § 10 affattes således:
§ 10. Ved en udenlandsk arbejdstager forstås i §§ 10 a-10 h enhver arbejdstager, der opfylder følgende krav:
1)  Arbejdstageren udfører sædvanligvis sit arbejde uden for Grønland,
2)  arbejdstageren udfører i en bestemt periode arbejde i Grønland til brug for udførelse af storskalaprojektets aktiviteter omfattet af en tilladelse efter denne inatsisartutlov og
3)  arbejdstageren udfører arbejdet nævnt i nr. 2 i henhold til en aftale derom med projektselskabet, projektselskabets aftalepart eller projektselskabets aftaleparts aftalepart med videre.
Stk. 2.  Ved projektselskabets aftalepart forstås i stk. 1, nr. 3, og § 10 a projektselskabets entreprenør, leverandør eller tjenesteyder.
Stk. 3.  Ved projektselskabets aftaleparts aftalepart forstås i stk. 1, nr. 3, og § 10 a projektselskabets aftaleparts entreprenør, leverandør eller tjenesteyder.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om afgrænsningen af udenlandske arbejdstagere, jf. stk. 1, og aftaleparter, jf. stk. 1-3.”

3. Efter § 10 indsættes:
§ 10 a. Projektselskabet skal sørge for, at en udenlandsk arbejdstager har løn- og ansættelsesvilkår og arbejdsforhold, som er acceptable, objektivt og sagligt begrundede og i overensstemmelse med denne inatsisartutlov.
Stk. 2.  Projektselskabet skal også sikre løn- og ansættelsesvilkår og arbejdsforhold som nævnt i stk. 1 ved indhentning af tilbud på anlægsarbejder, tildeling af ordrer om anlægsarbejder, indgåelse af anlægsaftaler og krav om projektselskabets aftaleparters opfyldelse af anlægsaftaler.
Stk. 3.  Projektselskabet skal endvidere sikre, at projektselskabets aftaleparter, jf. § 10, stk. 2, og projektselskabets aftaleparters aftaleparter, jf. § 10, stk. 3, på samme måde sikrer løn- og ansættelsesvilkår og arbejdsforhold som nævnt i stk. 1 ved deres indhentning af tilbud på anlægsarbejder, tildeling af ordrer om anlægsarbejder, indgåelse af anlægsaftaler og krav om deres aftaleparters opfyldelse af anlægsaftaler.

§ 10b. En udenlandsk arbejdstager kan være medlem af en grønlandsk arbejdstagerorganisation, en udenlandsk arbejdstagerorganisation eller vælge ikke at være medlem af nogen arbejdstagerorganisation.
Stk. 2.  Hvis en udenlandsk arbejdstager er medlem af en grønlandsk arbejdstagerorganisation, har organisationen forhandlingsretten for den udenlandske arbejdstager, herunder ret til at forhandle og indgå en kollektiv overenskomst og andre aftaler om løn‑ og ansættelsesvilkår for den udenlandske arbejdstager, i overensstemmelse med almindelig kollektiv arbejdsret i Grønland. Organisationen har endvidere konfliktret for den udenlandske arbejdstager, herunder ret til at foretage kollektive kampskridt til støtte for indgåelse af en kollektiv overenskomst for den udenlandske arbejdstager, i overensstemmelse med almindelig kollektiv arbejdsret i Grønland.
Stk. 3.  Hvis en udenlandsk arbejdstager er medlem af en udenlandsk arbejdstagerorganisation, har organisationen forhandlingsretten for den udenlandske arbejdstager, herunder ret til at forhandle og indgå en kollektiv overenskomst og andre aftaler om løn‑ og ansættelsesvilkår for den udenlandske arbejdstager, i overensstemmelse med almindelig kollektiv arbejdsret i Grønland. Organisationen har endvidere konfliktret for den udenlandske arbejdstager, herunder ret til at foretage kollektive kampskridt til støtte for indgåelse af en kollektiv overenskomst for den udenlandske arbejdstager, i overensstemmelse med almindelig kollektiv arbejdsret i Grønland.
Stk. 4.  En grønlandsk arbejdstagerorganisation kan foretage kollektive kampskridt over for en grønlandsk eller udenlandsk arbejdsgiver til støtte for indgåelse af en kollektiv overenskomst for udenlandske arbejdstagere, der er medlem af en anden grønlandsk eller udenlandsk arbejdstagerorganisation eller ikke er medlem af nogen arbejdstagerorganisation, i det omfang en adgang dertil følger af almindelig kollektiv arbejdsret i Grønland, jf. dog stk. 5.
Stk. 5.  En grønlandsk arbejdstagerorganisation kan alene foretage kollektive kampskridt som nævnt i stk. 4, hvis organisationen forinden over for arbejdsgiveren har dokumenteret, at lønnen efter den ønskede kollektive overenskomst svarer til lønnen efter en overenskomst, der gælder for hele Grønland og er indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Grønland inden for det arbejdsfaglige område, som den ønskede kollektive overenskomst skal omfatte. Lønnen skal fremgå klart af overenskomsten.
Stk. 6.  Kollektive overenskomster som nævnt i stk. 2 og 3 kan for samme faglige område indgås med flere arbejdstagerorganisationer, herunder med flere organisationer fra samme land.
Stk. 7.  Hvis flere udenlandske arbejdstagere kollektivt udmelder sig af en arbejdstagerorganisation, er arbejdstagerne fortsat forpligtet efter organisationens overenskomster, der er gældende ved udmeldelsen, så længe overenskomsterne fortsat er gældende.

§ 10c. I en kollektiv overenskomst eller en ansættelsesaftale for en udenlandsk arbejdstager kan der ikke fastsættes en lavere løn pr. time end den grundløn tillagt akkordafsavnstillæg pr. time, der er fastsat i kollektive overenskomster mellem de mest repræsentative grønlandske arbejdsmarkedsparter.
Stk. 2.  En udenlandsk arbejdstagers arbejdsgiver skal sørge for, og dække omkostningerne i forbindelse med, arbejdstagerens kost og logi, arbejdsbeklædning, frirejser og forsikring.
Stk. 3.  Ved opgørelse af en løn fastsat i en kollektiv overenskomst eller en ansættelsesaftale for en udenlandsk arbejdstager kan indregnes værdi af kost og logi, beklædningsudgifter, frirejser og forsikring, i det omfang den samlede værdi deraf ikke er større end et bestemt beløb om ugen, jf. stk. 4.
Stk. 4.  Beløbet nævnt i stk. 3 fastsættes af Naalakkersuisut ved udstedelse af en bekendtgørelse derom og på grundlag af Naalakkersuisut’s skønsmæssige vurdering af den samlede værdi af kost og logi, beklædningsudgifter, frirejser og forsikring. Med virkning fra 1. januar året efter Naalakkersuisut’s udstedelse af bekendtgørelsen reguleres beløbet fastsat i bekendtgørelsen årligt i overensstemmelse med ændringen i det grønlandske forbrugerprisindeks.

§ 10d.  En udenlandsk arbejdstager optjener ferie fra arbejdstageren begynder at udføre arbejde i Grønland. Et optjeningsår er et kalenderår. Hvis den udenlandske arbejdstager udfører arbejde i Grønland i en kortere periode end 12 måneder i et kalenderår, omfatter optjeningsåret alene den kortere periode.
Stk. 2.  Ferie optjenes med 0,096 time for hver times normalbeskæftigelse i optjeningsåret. Ved normalbeskæftigelse i 40 timer om ugen i optjeningsåret optjenes ret til 200 ferietimer. Ved beskæftigelse på lavere timetal optjenes ferietimer forholdsmæssigt. I et optjeningsår kan den udenlandske arbejdstager højst optjene 200 ferietimer, svarende til 5 arbejdsuger eller 25 arbejdsdage i en 5 dages arbejdsuge. En udenlandsk arbejdstager optjener ret til ferie i den tid, hvor den udenlandske arbejdstager er beskæftiget, holder ferie eller er fraværende på grund af sygdom eller tilskadekomst.
Stk. 3.  Optjent ferie skal holdes i et ferieår, der omfatter en periode på 12 måneder efter optjeningsåret, jf. stk. 1. Hvis arbejdstageren kun er ansat af arbejdsgiveren i en kortere periode end 12 måneder efter optjeningsåret, jf. stk. 1, omfatter ferieåret alene den kortere periode. Arbejdsgiveren bestemmer efter forhandling med arbejdstageren, hvornår ferien skal holdes i ferieåret. Arbejdstageren har dog ret til at holde hele den optjente ferie som en sammenhængende ferie i ferieåret.
Stk. 4.  Ved arbejdstagerens afholdelse af ferie skal arbejdsgiveren betale arbejdstageren en feriegodtgørelse for hver holdt ferietime. Feriegodtgørelsen skal være et beløb, der svarer til arbejdstagerens gennemsnitlige løn for hver arbejdstime i optjeningsåret.
Stk. 5.  Arbejdsgiveren skal give arbejdstageren mulighed for at afholde sin ferie i hjemlandet i forbindelse med til- og fratrædelsesrejser.
Stk. 6.  Reglerne i stk. 1-5 begrænser ikke arbejdstagerens videregående rettigheder efter en kollektiv overenskomst eller en ansættelsesaftale.

§ 10e. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om forholdene nævnt i §§ 10a-10d, herunder om afgrænsningen af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter og deres relevante overenskomster, om arbejdstagerorganisationers forhandlingsret og konfliktret, om opgørelse af løn og grundløn pr. time efter kollektive overenskomster og om ferie.

§ 10f. I en aftale mellem en udenlandsk arbejdstager og dennes arbejdsgiver kan der ikke ske fravigelse til ugunst for arbejdstageren af løn- og ansættelsesvilkår fastsat ved en kollektiv overenskomst, der er indgået af arbejdstagerens arbejdstagerorganisation, jf. § 10b, stk. 2 eller 3, og omfatter arbejdstageren, eller hvis vilkår gælder for arbejdstageren efter en aftale derom mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren.

§ 10g. Løn- og ansættelsesvilkår og arbejdsforhold for udenlandske arbejdstagere må ikke være i strid med de for Grønland gældende retsregler eller Grønlands internationale forpligtelser.
Stk. 2.  I øvrigt gælder almindelig kollektiv arbejdsret i Grønland for udenlandske arbejdstagere, grønlandske og udenlandske arbejdsgivere, grønlandske og udenlandske arbejdstagerorganisationer og kollektive overenskomster for udenlandske arbejdstagere, herunder for forhandling og indgåelse af sådanne kollektive overenskomster og kollektive kampskridt til støtte derfor.

§ 10h. Enhver tvist vedrørende forholdene nævnt i §§ 10-10g, herunder om udenlandske arbejdstageres løn‑ og ansættelsesvilkår, ansættelsesaftaler, faglige organisationer, kollektive overenskomster, kollektive kampskridt og ferie, afgøres af Retten i Grønland som 1. instans.
Stk. 2.
  Enhver tvist som nævnt i stk. 1 afgøres efter de for Grønland gældende grønlandske og danske regler og tilladelsesvilkår, herunder denne inatsisartutlov og en tilladelse meddelt efter denne inatsisartutlov, og i øvrigt efter indgåede og anvendelige aftaler og kollektive overenskomster, medmindre andet følger af Grønlands internationale forpligtelser.”

4. I § 11, nr. 3 ændres ”sygehusbehandling” til: ”behandling”.

5. I § 11, nr. 4 ændres ”udenlandske arbejdere” til: ”udenlandske arbejdstagere”.

6. § 13 affattes således:
§ 13.  Lovgivningen om søtransport af gods til, fra og i Grønland finder ikke anvendelse på søtransport i tilknytning til aktiviteter omfattet af en tilladelse meddelt efter denne inatsisartutlov, i det omfang en transportkunde kan godtgøre et af de følgende forhold med hensyn til søtransporten:
1) Det vil medføre væsentlig meromkostning eller væsentlig forsinkelse, hvis transporten udføres af den transportør, der har eneret til at udføre transporten efter en tilladelse med eneret til udførelse af søtransport meddelt efter § 4, stk. 2, i landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland.
2) Transportøren nævnt i nr. 1 er ikke konkurrencedygtig i teknisk eller kommerciel henseende med hensyn til udførelse af transporten.”

7. I § 14 ændres "udenlandske medarbejdere" til: "udenlandske arbejdstagere".

8. I § 14 ændres "§ 10" til: "§§ 10 - 10 h".

9. I § 18, stk. 4, ændres "§ 10, stk. 2" til: "§ 10 b, stk. 2 og 3".

10. I § 18, stk. 4, ændres "udenlandske ansatte" til: "udenlandske arbejdstagere".

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2014.Grønlands Selvstyre, den 29. november 2013Aleqa Hammond

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk