Landstingslov nr. 24 af 18. december 2003 om ændring af landstingslov om fiskeri

§ 1.

I landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved landstingslov nr. 5 af 21. maj 2002 foretages følgende ændringer:

 

§ 22a affattes således:
"§ 22a. Nye indhandlingsanlæg og produktionsanlæg må ikke oprettes uden Landsstyrets godkendelse. Det samme gælder, såfremt et bestående anlæg ønskes omstillet til indhandling eller produktion af andre arter og såfremt dette kræver offentlige investeringer, støtte- eller tilskudsordninger.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 må ikke anvendes til at modvirke, at private eller offentlige virksomheder overtager bestående anlæg, som nedlukkes. Det samme gælder hvor produktion ønskes omstillet i forbindelse med overtagelse. Omstillinger, der ikke kræver godkendelse efter stk. 1, skal forinden omstillingen finder sted, anmeldes til Landsstyret.
Stk. 3. I forbindelse med Landsstyrets godkendelse skal relevante parter høres.
Stk. 4. Landsstyret kan udstede nærmere regler om oprettelse af nye indhandlingsanlæg og produktionsanlæg, samt om omstilling af bestående anlæg."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2004.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. december 2003.
Hans Enoksen

/

Simon Olsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk