Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 16. marts 1993 om visse undtagelser fra søtransportforordningen og tilladelse af visse former for søtransport af gods

I medfør af landstingsforordning nr. 16 af 30. oktober 1992 om søtransport af gods til, fra og i Grønland §§ 3 og 7 fastsættes:


§ 1. Landstingsforordningen finder ikke anvendelse på følgende former for søtransport:
1) Transport af olieprodukter i tankskib til og fra olielagre ejet af det offentlige og Kalaallit Niuerfiat Service A/S.
2) Transport af gods i Grønland, der udføres af Kalaallit Niuerfiat Service A/S transportvirksomhed til bygder og til forsyning af byer i yderdistrikter.
3) Fiskefartøjers transport af eget gods til brug i udøvelse af fiskerierhvervet, når rejsen tjener andre formål i forbindelse med fiskerierhvervet end transport af gods.
4) Transport af gods i Grønland til og fra destinationer udenfor by- og bygdemæssig bebyggelse, for eksempel forsyning af lejrskoler, fåreholdersteder eller ødeliggende turistfaciliteter.

§ 2. Landsstyret kan meddele tilladelse til søtransport af gods til, fra og i Grønland.
Stk. 2. Ved afgørelse af om en tilladelse kan meddeles, skal der lægges vægt på, at transporten ikke uden væsentlige meromkomstninger eller forsinkelse kan udføres af en transportør, der er meddelt koncession i henhold til landstingsforordningens § 4 stk 2.
Stk 3. Forinden stillingtagen til en ansøgning skal landsstyreområdet for offentlige arbejder og trafik anmode om udtalelse fra de i stk. 2 nævnte koncessionshavere.

§ 3. Ansøgning om tilladelse til søtransport indgives til landsstyreområdet for offentlige arbejder og trafik inden 14 dage før rejsen påbegyndes. Ansøgningen skal foruden oplysninger om skibets navn, hjemsted, ejer- og rederforhold, indeholde oplysninger om rejsen herunder forventede afgang og anløbstidspunkter samt lastens art, størrelse, lastejer og fragtens størrelse.
Stk. 2. Ansøges tilladelse om søtransport for en periode, skal ansøgningen tillige indeholde oplysninger om fartområde.
Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. l, må transporten ikke påbegyndes, før der er meddelt tilladelse.

§ 4. Ansøger en ladningsejer om tilladelse til søtransport af større ensartede eller usædvanlige varepartier på strækninger, hvortil der er meddelt en koncession til rutesejlads, skal ansøgningen ledsages af endelige og bindende tilbud fra koncessionshaveren og fra anden side. Tilbudenes afgivelse skal ske på samme grundlag og koncessionshaveren skal senest 7 dage efter, at de fornødne oplysninger er kommet frem afgive tilbud eller meddele tilbagetrædelse fra at afgive tilbud.

§ 5. Tilladelse til søtransport af gods udstedes af landsstyreområdet for offentlige arbejder og trafik efter landsstyrets beslutning.
Stk. 2. Ved anløb af grønlandsk havn skal tilladelsen være ombord og fremvises på havnemyndighedens anmodning.

§ 6. En tilladelse kan tilbagekaldes, når indehaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af søtransportforordningen, af bestemmelser fastsat i henhold til forordningen eller af vilkår for tilladelsen.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. marts 1993
Kuupik Kleist

/

Jens K. Lyberth

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk