Inatsisartutlov nr. 29 af 28. november 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Opsparing i pensionsøjemed, højere beløbsgrænse i generationsskifte)

§ 1

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016, foretages følgende ændringer:


1.
  § 39 a, stk. 1, affattes således:
  ”§ 39 a.  Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses fra udbetalinger fra en pensions- eller livsforsikringsordning med løbende livsvarig udbetaling, når den pensionsberettigede eller forsikringstageren kan godtgøre, at der ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i Danmark, på Færøerne eller i Grønland har været hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger til ordningen, eller der er svaret afgift i medfør af § 46, stk. 5 eller 6.”

2.  Efter § 39 b indsættes:
  ”§ 39 c.  Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses fra udbetalinger fra en rateforsikring i pensionsøjemed oprettet i et pensionsselskab, der uden at have hjemsted i Grønland er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed, når den pensionsberettigede eller forsikringstageren kan godtgøre, at rateforsikringen er oprettet ved overdragelse af bestanden af pensionsordninger fra et pensionsselskab med hjemsted i Grønland til et pensionsselskab, der uden at have hjemsted i Grønland, er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed og som Finanstilsynet har godkendt. Dette gælder alene for udbetalinger fra det ratepensionsdepot, der blev overdraget som led i overdragelsen af bestanden af pensionsordninger, herunder udbetalinger af afkast af dette depot. Foretages der indbetalinger til ratepensionsdepotet efter depotet er overdraget som led i overdragelse af bestanden af pensionsordninger, bortses der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fra så stor en andel af udbetalingerne, som den pensionsberettigede eller forsikringstageren kan godtgøre blev belagt med afgift efter § 46, stk. 5. § 39 b og § 67 a finder tilsvarende anvendelse i det omfang, der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan ses bort fra udbetalinger fra rateforsikringen.”

3.  I § 44, stk. 2, indsættes som nyt nr. 5:
”5) afkast af et ratepensionsdepot, der er overdraget fra et pensionsselskab med hjemsted i Grønland til et pensionsselskab, der uden at have hjemsted i Grønland, er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed, som led i overdragelse af bestanden af forsikringer, der er godkendt af Finanstilsynet, mens stk. 1 finder anvendelse på afkast af en forøgelse af ratepensionsdepotet, der skyldes indbetalinger til ratepension efter overdragelsen.”

4.  I § 46, indsættes efter stk. 4, som nye stykker:
   ”Stk. 5.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse ved overdragelse af bestanden af pensionsordninger fra et pensionsselskab med hjemsted i Grønland til et pensionsselskab, der uden at have hjemsted i Grønland er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed og er godkendt af Finanstilsynet. Ved en sådan overdragelse af bestanden af pensionsordninger svares en afgift, som for hver pensionsordning har samme størrelse som den samlede udskrivningsprocent for personen, der ejer pensionsordningen, i det indkomstår, hvor overdragelsen af bestanden af pensionsordninger finder sted. Den samlede udskrivningsprocent for en person er summen af kommuneskat, landsskat, særlig landsskat og fælleskommunal skat.
  Stk. 6.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse ved overførsel fra en opsparing i pensionsøjemed til pensionskasser, der uden at have hjemsted i Grønland, er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed eller til livs- og pensionsforsikringsselskaber, der uden at have hjemsted i Grønland, har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, såfremt overførslen er en følge af en beslutning omfattet af § 47 f, stk. 2, nr. 1. Ved en sådan overførsel svares en afgift, som har samme størrelse som den samlede udskrivningsprocent for personen, der ejer opsparingen i pensionsøjemed, i det indkomstår, hvor overførslen finder sted. Den samlede udskrivningsprocent for en person er summen af kommuneskat, landsskat, særlig landsskat og fælleskommunal skat.”

5.  I § 47, stk. 1, indsættes som nyt 2. punktum:
  ”Ved overdragelse som nævnt i § 46, stk. 5, indberettes og indbetales afgiften til skatteforvaltningen senest den sidste hverdag i den 4. måned efter overdragelsen fandt sted.”

6.  Efter § 47 indsættes som ny overskrift:

Kapitel 4 a
Opsparing i pensionsøjemed”.

7.  Efter den nye overskrift indsættes:
  ”§ 47 a.  Dette kapitel finder anvendelse på opsparinger i pensionsøjemed oprettet i pengeinstitutter, der har hjemsted eller fast driftssted i Grønland og har Finanstilsynets tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet.

  § 47 b.  Indbetalinger til opsparinger i pensionsøjemed skal indsættes på særskilte pensionsindlånskonti i det pågældende pengeinstitut.
  Stk. 2.  Til kontoen skal være knyttet bestemmelse om, at kapitalen med påløbne renter m.v. skal udbetales til ejeren af kontoen. Endvidere skal der være truffet bestemmelse om udbetaling i tilfælde af ejerens død. Ejeren kan såvel ved opsparingsordningens oprettelse som senere indsætte sine arvinger eller en af de i de i § 39, stk. 1, nr. 4 og 6, nævnte ægtefæller, samlevere og efterlevende børn som begunstiget. Er ejerens arvinger indsat som begunstigede, tager enhver af dem del i de opsparede midler efter det forhold, hvori den pågældende i henhold til testamente eller loven er arveberettiget efter ejeren. Har ejeren indsat sine ”nærmeste pårørende” som begunstigede, anses den pågældendes ægtefælle som indsat eller, hvis sådan ikke efterlades, den pågældendes børn eller, hvis ej heller sådanne efterlades, den pågældendes arvinger. Ejeren kan tilbagekalde indsættelsen, hvis der ikke over for den begunstigede er givet afkald herpå. Indsættelse af en begunstiget og tilbagekaldelse af sådan indsættelse er kun gyldig, såfremt den skriftligt meddeles pengeinstituttet eller optages i eller påtegnes pensionsopsparingsaftalen af pengeinstituttet.
  Stk. 3.  Det kan tillige bestemmes, at udbetaling til ejeren kan ske i tilfælde af, at ejeren tilkendes førtidspension efter reglerne i Inatsisartutlov om førtidspension eller i tilfælde af, at ejeren udsættes for livstruende sygdom.
  Stk. 4.  Til kontoen kan knyttes en ægtefælle- eller samleverpensionsforsikring, en børnepensionsforsikring, en løbende invalidepensionsforsikring som nævnt i § 39, stk. 1 og en forsikring ved visse kritiske sygdomme.
  Stk. 5.  Indbetalinger som nævnt i stk. 1 kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Fradragsretten tilkommer ejeren af den pågældende indlånskonto, uanset hvem der har foretaget indbetalingen, og er begrænset til indbetalinger foretaget mens ejeren er fuldt skattepligtig her i landet.
  Stk. 6.  Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes ikke beløb, der af arbejdsgiveren indbetales til opsparinger som nævnt i stk. 1. Bortseelsesretten er begrænset til indbetalinger foretaget mens arbejdstageren er fuldt skattepligtig her i landet.
  Stk. 7.  Afkast af opsparinger i pensionsøjemed medregnes ikke ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst. Selskaber og foreninger med hjemsted i Grønland, der udlodder udbytte, jf. § 86, stk. 1 og 2, skal undlade at indeholde udbytteskat, når udbyttet modtages af opsparinger i pensionsøjemed.

  § 47 c.  Midlerne i en opsparing i pensionsøjemed må kun investeres i produkter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue (risikokategori grøn) eller i produkter, hvor der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue (risikokategori gul). Af den samlede opsparing må investeringerne i den grønne risikokategori udgøre 100 procent. Af den samlede opsparing må investeringerne i den gule risikokategori højst udgøre:
a)      For personer under 35 år 100 pct.
b)      For personer mellem 35-44 år 90 pct.
c)      For personer mellem 45-49 år 80 pct.
d)      For personer mellem 50-59 år 70 pct.
e)      For personer mellem 60-64 år 50 pct.
f)        For personer mellem 65-69 år 30 pct.
g)      For personer over 69 år 10 pct.
  Stk. 2.  Overstiger andelen af aktier eller komplekse produkter ved årets udgang de i stk. 1 angivne maksimum, skal der rebalanceres, jf. dog stk. 3.
  Stk. 3.  Er der i de seneste 3 indkomstår foretaget indbetalinger til en opsparing i pensionsøjemed, som er ejet af en person, der den 31. december ikke er fyldt 63 år, kan rebalanceringen foretages ved, at der ikke investeres i aktier eller komplekse produkter indtil aktieandelen eller andelen af komplekse produkter udgør mindre end de i stk. 1 angivne maksimum.

  § 47 d.  Midlerne i en opsparing i pensionsøjemed kan ikke anbringes i fast ejendom eller i aktier m.v., der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, eller aktier m.v., der har som formål eller som et af sine formål at give ejeren af indlånskontoen brugsrettigheder, rabatter eller lignende, eller i andele i en selvstændig erhvervsvirksomhed.
  Stk. 2.  Værdien af værdipapirer udstedt af en enkelt emittent må på købstidspunktet ikke overstige 20 procent af den samlede opsparing i pensionsøjemed. Der kan dog altid anbringes et beløb på 50.000 kr. i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent. Det nævnte beløb reguleres på grundlag af det af Grønlands Statistik opgjorte reguleringsprisindeks med den indenfor de seneste 12 måneder opgjorte ændring i reguleringsprisindekset per 1. juli. Reguleringen foretages en gang årligt gældende fra den førstkommende 1. januar. Naalakkersuisut offentliggør det regulerede beløb hvert år senest den 1. januar.
  Stk. 3.  Midlerne i en opsparing i pensionsøjemed må ikke anbringes i aktier m.v. i selskaber, hvor ejeren og ejerens familie ejer 25 procent eller mere af aktierne m.v. i selskabet. Ved opgørelsen af ejerandelen medregnes også aktier m.v., som ejeren ejer uden for pensionsordningen samt aktier m.v., som ejes af vedkommendes ægtefælle, forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn og disses ægtefæller. Stedbørns- og adoptivforhold sidestilles med biologisk slægtsskabsforhold.

  § 47 e.  Udtager en ejer af en opsparing i pensionsøjemed aktier eller andre aktiver, der er erhvervet med midler i en opsparing i pensionsøjemed, skal ejeren give pengeinstituttet oplysning om værdien af det udtagne aktiv og indbetale værdien heraf til pensionsindlånskontoen. Overstiger værdien af udtagne aktier m.v. det indbetalte beløb, beskattes differencen efter bestemmelsen i § 46, stk. 1.
  Stk. 2.  Overførsel af en opsparing i pensionsøjemed mellem pengeinstitutter som nævnt i § 47 a eller mellem pengeinstitutter som nævnt i § 47 a og pensionskasser og livs- og pensionsforsikringsselskaber med hjemsted i Grønland behandles ikke som ud- og indbetalinger.

  § 47 f. Udbetalinger til ejeren fra en opsparing i pensionsøjemed kan tidligst ske fra og med den dato ejeren fylder 60 år, medmindre en lavere aldersgrænse er godkendt af skatteforvaltningen. Udbetalingen skal senest påbegyndes den dato, hvor ejeren opnår sin pensionsalder, jf. § 1 i Inatsisartutlov om alderspension.
  Stk. 2.  Inden første udbetaling fra en opsparing i pensionsøjemed skal ejeren beslutte, hvordan udbetalingerne skal fordeles. Følgende betingelser skal være opfyldt:
1) Minimum 50 % af ejerens opsparinger i pensionsøjemed og pensions- og livsforsikringsordninger skal udbetales som en løbende livsvarig ydelse, der bortfalder ved død.
2) Maksimalt 50 % af ejerens opsparinger i pensionsøjemed og pensions- og livsforsikringsordninger kan udbetales i lige store rater over mindst 10 år.
  Stk. 3. Opgørelsen efter stk. 2 foretages på grundlag af værdierne højest 2 måneder før første udbetaling fra en opsparing i pensionsøjemed. Ved opgørelsen indgår opsparinger i pensionsøjemed og pensions- og livsforsikringsordninger, hvor der foretages udbetalinger eller hvor udbetalinger kan påbegyndes indenfor en periode på 3 år fra første udbetaling fra en opsparing i pensionsøjemed.
  Stk. 4.  Udgør den samlede værdi af ejerens opsparinger i pensionsøjemed og pensions- og livsforsikringsordninger, jf. stk. 2 og 3, mindre end 700.000 kr., kan ejeren få udbetalt op til 100.000 kr. af midlerne i opsparinger i pensionsøjemed som engangssum. Eventuelle resterende midler udbetales med 4.500 kr. om måneden.
  Stk. 5.  Ved ejerens død tilfalder midlerne i en opsparing i pensionsøjemed den eller de begunstigede, jf. § 47 b, stk. 2. Er der ikke truffet bestemmelse om udbetaling i tilfælde af ejerens død, eller er den eller de begunstigede afgået ved døden, tilfalder midlerne i en opsparing i pensionsøjemed ejerens dødsbo. Pengeinstituttet skal senest samtidig med underretningen af den begunstigede om ejerens dødsfald underrette den ret, der behandler ejerens dødsbo, om begunstigelsesindsættelsen, det opsparede beløb og om, hvorvidt udbetaling er sket. Retten skal herefter underrette ejerens ægtefælle og livsarvinger.

  § 47 g.  Pengeinstitutter skal hvert år inden udgangen af januar måned for hver enkelt ejer af en opsparing i pensionsøjemed oplyse det samlede beløb, der er indbetalt til og udbetalt fra opsparingen.
  Stk. 2.  Enhver, der foretager udbetaling fra en opsparing i pensionsøjemed eller i øvrigt udbetaler ydelser som nævnt i § 47 b, stk. 3 og 4, og § 47 f, stk. 2, 4 eller 5, anses som indeholdelsespligtige, jf. § 76, stk. 1 og 2, og skal herunder indeholde, indbetale og redegøre for A-skat efter de regler, som gælder for indeholdelsespligtige.

  § 47 h.  Indkomstskattepligten påhviler ejeren eller den, der efter ejerens død er berettiget til udbetalinger, jf. § 47 b, stk. 2.
  Stk. 2.  Hverken ejerens eller den begunstigedes rettigheder til midlerne i en opsparing i pensionsøjemed kan gøres til genstand for retsforfølgning fra deres kreditorers side, jf. dog stk. 3 og 4.
  Stk. 3.  Kommer ejeren under konkurs, og findes det, at den pågældende i løbet af de sidste 3 år inden fristdagen til betaling af indskud på en opsparing i pensionsøjemed har anvendt et efter den pågældendes formuetilstand på det tidspunkt, betalingen fandt sted, uforholdsmæssigt stort beløb, kan konkursboet over for pengeinstituttet forlange, at det for meget erlagte indbetales i boet, for så vidt det kan udredes af opsparingens værdi. Er de opsparede midler forfaldne uden at være udbetalt inden fristdagen, eller forfalder de under konkursbehandlingen, kan konkursboet under de i stk. 1 nævnte betingelser forlange en tilsvarende del af de opsparede midler indbetalt til boet.
  Stk. 4.  Stk. 3 gælder, uanset om der er indsat en begunstiget, og uanset om ejeren har forpligtet sig til ikke at tilbagekalde begunstigelsen. Har den begunstigede betalt vederlag for indsættelsen, er den pågældende berettiget til af boet at kræve dette tilbage. Såfremt den begunstigede har fået udbetalt de opsparede midler, kan boet gøre kravet gældende mod denne.

  § 47 i.  § 39, stk. 2, § 40 a, stk. 1, § 41, stk. 1 og 3, § 46, stk. 1-3, og § 47 finder tilsvarende anvendelse for opsparinger i pensionsøjemed.”

8.  I § 57, stk. 3, ændres ”100.000 kr.” til: ”350.000 kr.”.

9.  I § 57, stk. 3, indsættes som nyt pkt. 2.
”En tilladelse efter stk. 1 må ikke have en varighed på mere end 10 år og de tilladte beløb må ikke overstige 3.500.000 kr. i alt.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2017, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  § 47 c, stk. 2 og 3, har virkning fra den 1. januar 2020.
  Stk. 3.  Ved opgørelse af den aktuelle indkomst efter Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger, Inatsisartutlov om alderspension og Inatsisartutlov om førtidspension ses bort fra indbetalinger før skat til pensions- eller livsforsikringsordninger med løbende livsvarig udbetaling, når den pensionsberettigede eller forsikringstageren ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger til ordningen, jf. § 39 a, stk. 1 og 2.Grønlands Selvstyre, den 28. november 2016


Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk