Inatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om beskatning af visse kapitalafkast (Indskrænket anvendelsesområde)

 

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 37 af 23. november 2017 om beskatning af visse kapitalafkast foretages følgende ændringer:

 

1.  § 1, stk. 1, affattes således:

Pensionsberettigede, som er skattepligtige efter § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller stk. 2 i landstingslov om indkomstskat (indkomstskatteloven) og som ikke anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Danmark eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal betale skat efter denne Inatsisartutlov af afkast af livsforsikringer og pensionsordninger, der opfylder betingelserne i § 39 a, stk. 1 og 2, i landstingslov om indkomstskat og ordninger omfattet af § 53 A i den danske lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.”

 

2.  Efter § 3 udgår overskriften ”indberetning af oplysninger”.

 

3.  § 4 affattes således:

”  § 4.  Uanset § 3 kan afkastet i stedet opgøres efter § 3 i Inatsisartutlov om beskatning af visse pensionskapitaler. Valget mellem opgørelse af afkastet efter § 3 eller efter § 3 i Inatsisartutlov om beskatning af visse pensionskapitaler er bindende for efterfølgende indkomstår. I indkomstår, hvor skattepligten indtræder eller ophører, er indkomståret den del af kalenderåret, hvori skattepligten har bestået.

  Stk. 2.  Et negativt afkast af en ordning kan kun modregnes i det pågældende indkomstårs og de følgende 10 indkomstårs positive afkast af samme ordning. Et negativt afkast kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i positivt afkast i et tidligere indkomstår.”

 

4. § 8, stk. 1, affattes således:

”Naalakkersuisut kan indgå aftale med udbydere af livsforsikringer og pensionsopsparinger, der opfylder betingelserne i § 39 a, stk. 1 og 2, i landstingslov om indkomstskat og ordninger omfattet af § 53 A i den danske lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. om indberetning af oplysninger til skatteforvaltningen om:

1) de enkelte kontohaveres navn, adresse og cpr-nr.,

2) indeståender ved årets begyndelse og slutning, og

3) årets afkast, jf. § 3.

 

5.  I § 8 indsættes som stk. 3:

”  Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om afgivelse af oplysninger, indeholdelse og indbetaling af skat m.v. som nævnt i stk. 1 og 2.”

 

6.  § 9, stk. 1, affattes således:

”Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § 1, stk. 1, og § 5 kan medføre foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.”

 

7.  § 11 affattes således:

”  § 11.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2018.

  Stk. 2.  Inatsisartutloven har virkning fra og med indkomståret 2018.

 

 

 

Grønlands Selvstyre den 28. november 2018

 

 

 

Kim Kielsen
Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk