Inatsisartutlov nr. 22 af 28. november 2018 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Fritagelse for udbytteskat for pensionsopsparinger i grønlandske pensionskasser, ændringer af afskrivningsreglerne for påhængsmotorer, som anvendes til erhvervsmæssigt jollefiskeri, turisme- eller chartersejlads, samt krav til dokumentation m.v. af kontrollerede transaktioner og land-for-land rapporter m.v.)

 

§ 1

 

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som ændret ved blandt andet Landstingslov nr. 11 af 15. november 2007, Inatsisartutlov nr. 20 af 18. november 2010, Inatsisartutlov nr. 9 af 3. december 2012, Inatsisartutlov nr. 37 af 9. december 2015, Inatsisartutlov nr. 29 af 28. november 2016, Inatsisartutlov nr. 18 af 26. juni 2017 og senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 48 af 23. november 2017, foretages følgende ændringer:

 

1. § 3, stk. 3, affattes således:
”  Stk. 3.  Beskatning af selskaber og virksomheder, der er meddelt tilladelse til udnyttelse i henhold til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor, Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi og Inatsisartutlov om kommerciel udnyttelse af is og vand, bortfalder i det omfang, det følger af rettighedshaverens tilladelse.”

2. I § 3 indsættes som stk. 4:

  Stk. 4. Opsparinger i pensionsøjemed efter kapitel 4 a og pensionsordninger i pensionskasser, som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 9, er fritaget for udbytteskat efter §§ 86-87 der modtages fra selskaber og foreninger med hjemsted i Grønland. Skattepligtige med en opsparing i pensionsøjemed efter kapital 4 a kan aftale med pengeinstituttet, at pengeinstituttet på den skattepligtiges vegne søger om refusion af indeholdt udbytteskat efter § 90.”

 

3. I § 23, stk. 2, indsættes som nr. 5:

”5)  Med indtil 100 procent af udgiften eller anskaffelsessummen for en påhængsmotor, der anvendes til fartøjer med en længde på 8 meter eller under (længde over alt). Der kan kun ske afskrivning af udgiften eller anskaffelsessummen for 1 påhængsmotor per indkomstår. For at bestemmelsens pkt. 1 finder anvendelse, skal:

a) fartøjet anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, og den skattepligtige skal have licens til erhvervsmæssigt fiskeri i det kystnære farvand, eller

b) fartøjet anvendes til erhvervsmæssigt turisme- eller chartersejlads, være godkendt til transport af passagerer, og den skattepligtige skal i anskaffelsesåret have registreret en indkomst fra turisme- eller chartersejlads på 50.000 kr. eller derover. ” 

 

4. § 23, stk. 3-4, affattes således:

  Stk. 3.  Erhvervsdrivende som nævnt i stk. 1 skal opgøre en samlet konto for afskrivningsberettigede udgifter henholdsvis aktiver med videre omfattet af stk. 2, nr. 3-5. Årets afskrivninger foretages på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets udløb. Denne værdi opgøres som saldoværdien ved indkomstårets begyndelse med tillæg af afskrivningsberettigede udgifter, henholdsvis anskaffelsessummen for driftsmidler med videre, der er anskaffet i indkomståret, og med fradrag af salgssummen for driftsmidler med videre, der er solgt i indkomståret og afskrivninger i medfør af stk. 2, nr. 4-5. Udgifter til forbedring behandles på samme måde som anskaffelsessummer. Saldoværdien ved indkomstårets begyndelse udgør det beløb, hvortil driftsmidler med videre anskaffet henholdsvis udgifter afholdt i tidligere indkomstår er nedbragt ved afskrivninger.

  Stk. 4.  I det omfang salg af aktiver med videre omfattet af stk. 2, nr. 3-5, bevirker, at afskrivningssaldoen bliver negativ, skal den negative saldo indtægtsføres i samme indkomstår.

5.  I § 34 indsættes som nr. 20:

”20) Engangsbeløb ydet af Selvstyret til borgere berørt af naturkatastrofen den 18. juni 2017 i Uummannaq-distriktet.

6. § 36 b, stk. 1, affattes som følger:

  Skattepligtige omfattet af § 36 a skal i selvangivelsen afgive oplysninger om art og omfang af handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med de i § 36 a nævnte fysiske og juridiske personer og faste driftssteder (kontrollerede transaktioner).”

 

7. I § 36 b, stk. 2, 1. pkt. indsættes efter ”for de kontrollerede transaktioner”: ”jf. dog stk. 4”.

 

8. I § 36 b, stk. 2, indsættes som 4.-6. pkt.:

” Skriftlig dokumentation i form af databaseundersøgelser skal alene udarbejdes, såfremt skatteforvaltningen anmoder herom, og med en frist på minimum 60 dage. Der skal ikke udarbejdes skriftlig dokumentation for kontrollerede transaktioner, der i omfang og hyppighed er uvæsentlige. Naalakkersuisut kan fastsætte regler for indholdet af den skriftlige dokumentation.”

 

9. I § 36 b, indsættes som stk. 4-5:

  Stk. 4.  Skattepligtige, der alene eller sammen med koncernforbundne virksomheder, jf. § 36 a stk. 4, har under 250 beskæftigede og enten har en årlig samlet balance på under 125 mio. kr. eller en årlig omsætning på under 250 mio. kr., skal, idet stk. 2, 3-5 pkt. dog fortsat finder anvendelse, alene udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for:

1)  Kontrollerede transaktioner med fysiske og juridiske personer, der er udenlandske, jf. § 36 a, stk. 6, og hvor der ikke er en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Grønland og den pågældende fremmede stat.

2)  Kontrollerede transaktioner med et fast driftssted, der er udenlandsk, jf. § 36 a, stk. 6, og hvor der ikke er en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Grønland og den pågældende fremmede stat.

3)  Kontrollerede transaktioner med et fast driftssted, der er beliggende i Grønland, forudsat at den skattepligtige, jf. stk. 36 a, stk. 1, nr. 5, er hjemmehørende i en fremmed stat, der ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Grønland.

Stk. 5. Ved opgørelsen af størrelsesgrænserne i stk. 4 medregnes juridiske personer, der er koncernforbundne med den skattepligtige, jf. § 36 a, stk. 4. Ved opgørelse af den samlede balance bortses dog fra gæld og fordringer mellem den skattepligtige og koncernforbundne juridiske personer samt kapitalandele i koncernforbundne juridiske personer ejet af den skattepligtige og omvendt. Ved opgørelse af omsætningsgrænsen bortses fra omsætning mellem den skattepligtige og koncernforbundne juridiske personer.”

 

10. I § 36 b, indsættes som stk. 6-12:

  Stk. 6.  Enhver multinational koncerns ultimative moderselskab, som er skattemæssigt hjemmehørende i Grønland efter § 1, stk. 1, nr. 3-8, 10 og 12-14, skal til skatteforvaltningen indgive en land for land-rapport for et indkomstår, hvis koncernen har en konsolideret omsætning på mindst 5,6 mia. kr. i regnskabsåret forud for det indkomstår, der skal rapporteres for. Land for land-rapporten skal indgives senest 12 måneder efter den sidste dag i det indkomstår, som land for land-rapporten skal indgives for.

  Stk. 7.  Et koncernselskab, som ikke er det ultimative moderselskab, skal indgive land for land-rapporten i overensstemmelse med stk. 6, hvis:

1)  koncernselskabet er skattemæssigt hjemmehørende i Grønland efter § 1, stk. 1, nr. 3-8, 10 og 12-14, og

2)  en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

a) Koncernens ultimative moderselskab er ikke forpligtet til at indgive land for land-rapporten i det land, hvor det er hjemmehørende,

b) der sker ikke automatisk udveksling af land for land-rapporterne, som følge af at der ikke eksisterer en aftale mellem de kompetente myndigheder i Grønland og den jurisdiktion, hvor det ultimative moderselskab er hjemmehørende, selv om der er en international aftale om udveksling af skatteoplysninger, eller

c) der er en systematisk fejl vedrørende den jurisdiktion, hvor det ultimative moderselskab har skattemæssigt hjemsted, og skatteforvaltningen har meddelt koncernselskabet omfattet af nr. 1 dette.

  Stk. 8. Hvis en eller flere af betingelserne i stk. 7, nr. 2, er opfyldt og der er mere end ét grønlandsk koncernselskab, jf. stk. 7, nr. 1, skal koncernselskaberne udvælge et af koncernselskaberne som ansvarligt for indgivelse af land for land-rapporten til skatteforvaltningen i overensstemmelse med stk. 6. Udvælgelsen skal meddeles skatteforvaltningen, jf. stk. 10, 1. pkt.

  Stk. 9.  Et koncernselskab er ikke forpligtet til at indgive en land for land-rapport til skatteforvaltningen, selv om en eller flere af betingelserne i stk. 7, nr. 2, er opfyldt, hvis den multinationale koncern indgiver en land for land-rapport for det pågældende indkomstår gennem et stedfortrædende moderselskab til den skattemyndighed, hvor det stedfortrædende moderselskab er skattemæssigt hjemmehørende, og følgende betingelser er opfyldt:

1)  Den jurisdiktion, hvor det stedfortrædende moderselskab er skattemæssigt hjemmehørende, kræver indgivelse af land for land-rapportering.

2)  Den jurisdiktion, hvor det stedfortrædende moderselskab er skattemæssigt hjemmehørende, har en international aftale om udveksling af oplysninger med Grønland, og der sker automatisk udveksling af land for land-rapporter i henhold til en aftale mellem de kompetente myndigheder.

3)  Der er ikke en systematisk fejl vedrørende den jurisdiktion, hvor det stedfortrædende moderselskab er skattemæssigt hjemmehørende, eller skatteforvaltningen har undladt at meddele en systematisk fejl til koncernselskabet.

4)  Den jurisdiktion, hvor det stedfortrædende moderselskab er skattemæssigt hjemmehørende, har modtaget en meddelelse, jf. stk. 10, 1. pkt., fra et koncernselskab, som er skattemæssigt hjemmehørende i samme jurisdiktion som det stedfortrædende moderselskab om, at koncernselskabet skal betragtes som det stedfortrædende moderselskab.

5)  En meddelelse er blevet givet til skatteforvaltningen, jf. stk. 10, 2. pkt.

  Stk. 10.  Et ultimativt moderselskab, jf. stk. 6, eller et grønlandsk stedfortrædende moderselskab, jf. stk. 7, i en multinational koncern skal senest inden udgangen af det indkomstsår, for hvilket land for land-rapporteringen skal indgives, meddele skatteforvaltningen, at det er forpligtet til at indgive rapporten. Er koncernselskabet i en multinational koncern ikke det ultimative moderselskab eller det stedfortrædende moderselskab, skal koncernselskabet senest inden udgangen af det indkomstår, for hvilket land for land-rapporteringen skal indgives, meddele skatteforvaltningen, hvilket koncernselskab der er forpligtet til at indgive land for land-rapporten, og hvor dette koncernselskab er skattemæssigt hjemmehørende.

  Stk. 11.  Ved følgende begreber i stk. 6-10 forstås:

1)  Koncern: en gruppe af virksomheder, der er forbundet med hinanden gennem ejerskab eller kontrol, således at de skal udarbejde et konsolideret koncernregnskab efter de årsregnskabsregler, der anvendes af koncernen, eller skulle have udarbejdet et sådant, hvis et eller flere af selskaberne var børsnoterede.

2)  Multinational koncern: en koncern, der har koncernselskaber i mere end 1 skattejurisdiktion.

3)  Koncernselskab:

a) Enhver virksomhed i den multinationale koncern, som optræder som en separat enhed i det konsoliderede koncernregnskab eller ville have optrådt sådan, hvis koncernen skulle have udarbejdet et konsolideret koncernregnskab, hvis et eller flere af selskaberne var børsnoterede.

b) Enhver virksomhed, der er undladt i det konsoliderede koncernregnskab alene på grund af virksomhedens størrelse eller uvæsentlighed.

c) Ethvert fast driftssted af en virksomhed omfattet af litra a eller b, hvis der udarbejdes et separat regnskab for det faste driftssted af hensyn til aflæggelse af årsregnskab eller skatteregnskab eller af hensyn til eksterne tilsynsformål eller koncerninterne managementkontrolformål.

4)  Ultimativt moderselskab: et koncernselskab, der i en multinational koncern opfylder følgende kriterier:

a) Det har direkte eller indirekte tilstrækkelig indflydelse over et eller flere andre koncernselskaber i den multinationale koncern, hvorved selskabet er forpligtet til at udarbejde et konsolideret koncernregnskab efter de regler, der gælder, hvor det er skattemæssigt hjemmehørende, eller skulle have udarbejdet et sådant, hvis det var børsnoteret.

b) Der er ikke et andet koncernselskab i den multinationale koncern, som direkte eller indirekte har tilstrækkelig indflydelse over selskabet nævnt i litra a.

5)  Omsætning: indtægter, der opstår i forbindelse med en virksomheds ordinære drift, herunder varesalg, levering af tjenesteydelser, honorarer, renter, udbytte og royalties.

6)  Stedfortrædende moderselskab: et koncernselskab, der i overensstemmelse med stk. 8 er udpeget til at indgive land for land-rapporten i det land, hvor det er skattemæssigt hjemmehørende, når en eller flere af betingelserne i stk. 7, nr. 2, er opfyldt.

7)  Aftale mellem de kompetente myndigheder: en international aftale mellem de kompetente skattemyndigheder i de relevante jurisdiktioner, som kræver automatisk udveksling af land for land-rapporter mellem landene.

8)  International aftale om udveksling af skatteoplysninger: enhver dobbeltbeskatningsoverenskomst, anden international overenskomst eller konvention eller administrativt indgået aftale om bistand i skattesager, der medfører, at der mellem Grønland og en eller flere jurisdiktioner kan udveksles skatteoplysninger, herunder automatisk udveksling af oplysninger.

9)  Systematisk fejl vedrørende en jurisdiktion: når der eksisterer en aftale mellem de kompetente myndigheder i Grønland og den pågældende jurisdiktion, men jurisdiktionen har suspenderet den automatiske udveksling af andre grunde end dem, der er fastsat i aftalen mellem de kompetente myndigheder, eller på anden måde gentagne gange har undladt automatisk at udveksle land for land-rapporter med Grønland i tilfælde, hvor den multinationale koncern har koncernselskaber i Grønland.

  Stk. 12. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om land for land-rapporten.”

 

11. I § 47 b, stk. 7, ophæves 2. pkt. 


§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk. 3.
  Stk. 2.  Inatsisartutloven har virkning fra og med indkomståret 2019.

  Stk. 3. Inatsisartutlovens § 1, nr. 5, træder i kraft den 1. januar 2018 og ophæves den 1. januar 2020. 

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2018

 

 

 

Kim Kielsen
Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk