Inatsisartutlov nr. 5 af 29. november 2013 om forskningsrådgivning og bevilling af forskningsmidler

Kapitel 1
Formål

§ 1.  Loven har til formål at fremme og styrke grønlandsk forskning forankret i Grønland til gavn for det grønlandske samfund.
Stk. 2.  Lovens formål omfatter:
1)  Forøgelse af omfanget af forskningsaktiviteterne og kvaliteten af forskningen, herunder forskeruddannelsen.
2)  Koordinering og prioritering af forskningsindsatsen.
3)  Styrkelse af Grønlands deltagelse i internationalt forskningssamarbejde.
4)  Styrkelse af Grønlands deltagelse i forskningssamarbejde inden for Rigsfællesskabet.
5)  Styrkelse af samarbejdet mellem offentlig og privat forskning.
6)  Forøget anvendelse af forskningsresultater og innovation i det grønlandske samfund, herunder som grundlag for kommercialisering.
7)  Forøget formidling til offentligheden om grønlandsk forskning.

§ 2.  Loven finder anvendelse på alle forskningsområder, medmindre dette strider imod anden lovgivning.

                                                          

Kapitel 2
Nunatsinni Ilisimatusarnermik Siunnersuisoqatigiit (Grønlands Forskningsråd,  Greenland Research Council) - oprettelse og opgaver

§ 3.  Naalakkersuisut opretter Nunatsinni Ilisimatusarnermik Siunnersuisoqatigiit (Grønlands Forskningsråd, Greenland Research Council), herefter benævnt Rådet, der er et nationalt, uafhængigt forvaltningsorgan for forskningsrådgivning, bevilling af forskningsmidler og forskningsformidling.
Stk. 2.  Rådet er i sin rådgivning og i sit øvrige virke ikke underlagt instruktionsbeføjelse fra Naalakkersuisut.
Stk. 3.  Rådet dækker alle forskningsområder, jf. dog § 2.

§ 4.  Rådet har til opgave at realisere lovens formål, jf. § 1.
Stk. 2.  Rådet har desuden til opgave at yde Naalakkersuisut forskningsrådgivning.   

§ 5.  Rådet er over for Naalakkersuisut ansvarligt for Rådets virke, herunder forvaltningen af Rådets økonomiske resurser.
Stk. 2.  Rådet udarbejder årligt en rapport til Naalakkersuisut om sit virke. Rapporten skal offentliggøres.

§ 6.  Rådet skal ved varetagelsen af sine opgaver:
1)  Søge at realisere de overordnede forskningspolitiske målsætninger og følge de forskningspolitiske retningslinjer, der er fastlagt af Naalakkersuisut.
2)  Rådgive Naalakkersuisut i forskningspolitiske spørgsmål og yde Naalakkersuisut uafhængig og sagkyndig rådgivning om forskning på overordnet niveau, herunder om kommende forskningsbehov.
3)  Sikre, at rådgivningen inddrager relevante nationale og internationale erfaringer og tendenser, herunder lokal og traditionel viden.
4)  Bedømme og prioritere ansøgninger om forskningsmidler.
5)  Koordinere og prioritere tildelingen af forskningsmidler på tværs af Selvstyrets ressortområder.
6)  Sikre, at alle forskningsbevillinger, der ikke er offentlige basisbevillinger knyttet til bestemte institutioner eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening, uddeles i åben konkurrence og efter en forskningsfaglig kvalitetsvurdering, og at midlerne tildeles efter ansøgning på baggrund af offentliggjorte kriterier.
7)  Fremme og styrke forskningsinformation og forskningsformidling.
8)  Foranledige at forskningsindsatsen i Grønland følges og evalueres, herunder også forskeruddannelserne og forskningsmiljøerne.
9)  Påtage sig forskningsrelaterede opgaver, som Rådet pålægges af Naalakkersuisut.

§ 7.  Rådet kan ved varetagelsen af sine opgaver på eget initiativ eller efter anmodning
1)  identificere forskningsrelaterede indsatsområder af strategisk interesse for fremtiden, og kommunikere disse til Naalakkersuisut,
2)  identificere forskningsrelaterede problemstillinger og kommunikere disse til Naalakkersuisut og
3)  påtage sig enhver opgave indenfor forskningsområdet, som Rådet finder nødvendig.
Stk. 2.  Rådet kan høres om alle forskningspolitiske spørgsmål.


Rådets sammensætning og aflønning

§ 8.  Rådet består af 8 medlemmer, hvoraf et medlem er formand, og et medlem er næstformand.
Stk. 2.  Naalakkersuisut udpeger Rådets formand og øvrige medlemmer i deres personlige egenskab. Rådet vælger blandt medlemmerne selv sin næstformand.
Stk. 3.
  Udpegning sker efter indstilling fra grønlandske forskningsinstitutioner, forskningscentre, forskningsmiljøer samt iværksætter- og innovationsmiljøer. Naalakkersuisut fastsætter, hvilke institutioner, centre og miljøer der er indstillingsberettigede og offentliggør dette.
Stk. 4.  Rådets medlemmer kan udpeges blandt indstillede kandidater fra Grønland såvel som resten af verden. 
Stk. 5.  Ved Rådets sammensætning skal det sikres, at mindst halvdelen af medlemmerne er anerkendte forskere på internationalt niveau, og at medlemmerne har kendskab til grønlandske forhold.

§ 9.  Rådet skal have en tværfaglig sammensætning.
Stk. 2.  De videnskabelige områder, der skal være repræsenteret i Rådet er:
1)  Naturvidenskab.
2)  Sundhedsvidenskab.
3)  Samfundsvidenskab.
4)  Humaniora.
5)  Teknologi.

§ 10.  Rådets sekretariat sikrer en procedure, så indstillingsberettigede forskningsinstitutioner, forskningscentre, forskningsmiljøer samt iværksætter- og innovationsmiljøer får mulighed for at indstille kandidater enkeltvis eller i samarbejde. Proceduren offentliggøres.
Stk. 2.  Sekretariatet sikrer, at kandidaterne til Rådet deklarerer deltagelse i andre råd, rådgivning eller interesser i private virksomheder og andre forhold, der kan påvirke kandidatens habilitet.

§ 11.  Rådets medlemmer udpeges for perioder på 3 år ad gangen.
Stk. 2.  Rådets medlemmer kan genudpeges.
Stk. 3.  Ved et medlems udtræden i beskikkelsesperioden, udpeger Naalakkersuisut et nyt medlem ud fra de seneste indstillinger. Dette medlem udpeges for den resterende del af den 3 årige periode.

§ 12.  Naalakkersuisut kan afsætte et medlem af Rådet, hvis medlemmet handler i modstrid med sine beføjelser eller viser sig uværdig til at være medlem af Rådet.
Stk. 2.  Hvis der opstår uenighed mellem Naalakkersuisut og Rådet om Rådets beføjelser eller virke, kan uenigheden mellem Naalakkersuisut og Rådet dokumenteres i Rådets mødeprotokol.

§ 13.  Rådets medlemmer modtager vederlag i henhold til kapitel 7 i Landstingslov om Vederlag mv. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret mv.


Rådets finansiering

§ 14.  Rådets virksomhed finansieres gennem tilskud fra landskassen.
Stk. 2.  Det årlige tilskud fra landskassen fastsættes af Inatsisartut i forbindelse med vedtagelse af finansloven for det efterfølgende finansår.

§ 15.  Rådet afgiver hvert år til Naalakkersuisut forslag til budget for det følgende finansår inden en af Naalakkersuisut fastsat frist. Rådet afgiver samtidig forslag til størrelsen af landskassens tilskud for det følgende finansår.

§ 16.  Rådets regnskabsår er finansåret. Rådet skal følge de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Selvstyre om budget, regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.
Stk. 2.  Årsregnskabet revideres af Grønlands Selvstyres revision.
Stk. 3.  Rådet forelægger, inden en af Naalakkersuisut fastsat frist, det af Rådet godkendte årsregnskab for Naalakkersuisut til godkendelse.
Stk. 4.  Rådet skal offentliggøre regnskabet, når dette er godkendt af Naalakkersuisut.


Rådets virke

§ 17.  Rådet afholder mindst 2 møder om året. Møderne er ikke offentligt tilgængelige. Dagsorden og referat fra møderne offentliggøres, jf. dog stk. 2.
Stk. 2.  Rådet kan beslutte, at dagsorden og referat kan hemmeligholdes helt eller delvist, såfremt dette kan begrundes med væsentlige hensyn til personfølsomme oplysninger eller ansøgeres intellektuelle rettigheder.

§ 18.  Rådet fastsætter selv sin forretningsorden, som godkendes af Naalakkersuisut.
Stk. 2. Forretningsordenen skal indeholde regler om mødevirksomhed, afstemningsregler, habilitet og referat. Forretningsordenens bestemmelser om habilitet kan være mere restriktive end de habilitetsregler, der er fastsat i landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.
Stk. 3.  Forretningsordenen kan indeholde regler om nedsættelse af et forretningsudvalg og dette udvalgs beføjelser.

§ 19.  Rådet kan til løsning af konkrete opgaver nedsætte ad-hoc udvalg, arbejdsgrupper eller komiteer med deltagelse af Rådets medlemmer eller eksterne deltagere med særlige kompetencer.
Stk. 2.  Rådet fastsætter selv udvalgenes kommissorium, sammensætning, virke og størrelse.
Stk. 3.  Rådet kan konsultere eksisterende råd, nævn eller udvalg.

§ 20.  Rådets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 21.  Rådets sekretariatsfunktion varetages af Naalakkersuisut.

 

Kapitel 3
Ikrafttræden

§ 22.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2014.Grønlands Selvstyre, den 29. november 2013.Aleqa Hammond

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk