Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 7. marts 2005 om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet

I medfør af § 43, stk. 4, og § 49, i landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed, fastsættes:

 

Radio- og tv-nævnets møder m.v.

§ 1. Nævnet holder 3-4 ordinære møder årligt af indtil 1-2 dages varighed.
Stk. 2. Nævnets formand indkalder og udsender materiale til nævnsmøderne senest 2 uger inden mødernes afholdelse.
Stk. 3. Nævnets formand tilrettelægger nævnets arbejde og leder forhandlingerne på nævnets møder. Formanden fastsætter tid og sted for møderne og påser, at nævnets sager fremmes med tilbørlig hurtighed.

§ 2. Radio- og tv-nævnet er beslutningsdygtig, når alle 3 medlemmer er tilstede, jf. dog §§ 2 og 8, stk. 2. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 2. I sager, der ikke kan tåle opsættelse, kan formanden træffe afgørelser på nævnets vegne, såfremt det ikke er praktisk muligt at indkalde de øvrige nævnsmedlemmer.

§ 3. Hvis nævnet har besluttet, at et medlem på grund af inhabilitet ikke kan deltage i en sags behandling, behandles sagen af de øvrige medlemmer.

§ 4. Der føres et referat over nævnets forhandlinger og beslutninger. Nævnets formand påser, at der føres referat.
Stk. 2. Et medlem, der ikke er enig i en afgørelse, har ret til at få sin mening tilført referatet. Såfremt et medlem er uenig i en afgørelse, skal dette fremgå af afgørelsen.
Stk. 3. Sekretariatet udsenderkopi af referatet til medlemmerne i forbindelse med indkaldelse til det efterfølgende nævnsmøde. Såfremt der ikke på dette møde fremkommer indsigelser mod referatets indhold, anses det for godkendt.

§ 5. Et medlem af Radio- og tv-nævnet og nævnets sekretær skal årligt foretage 1-2 tilsynsbesøg hos Grønlands Radio (KNR) og indehavere af sendetilladelser.
Stk. 2. Nævnet kan under særlige omstændigheder beslutte at meddele varsel om et tilsynsbesøg.
Stk. 3. Nævnet kan afkræve indehavere af sendetilladelser enhver oplysning, som er af betydning for nævnets sager under nævnets tilsynsbesøg.

§ 6. Der påhviler nævnets medlemmer, sekretariat samt eventuelle medhjælpere tavshedspligt efter sagsbehandlingslovens regler herom.

§ 7. Direktoratet for kultur stiller sekretariatsbistand til rådighed for Radio- og tv-nævnet.
Stk. 2. Sekretariatet medvirker til forberedelse og afholdelse af nævnets møder i form af forberedende sagsbehandling og opfølgning på nævnets beslutninger vedrørende de i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed fastsatte opgaver.
Stk. 3. I forbindelse med de i stk. 2 nævnte opgaver udsender sekretariatet dagsorden vedlagt sagerne og sekretariatets notater om disse.

§ 8. Formanden kan træffe afgørelse om, at sager af rutinemæssig karakter kan behandles skriftligt.

 

Radio- og tv-nævnets opgaver

§ 9. Radio- og tv-nævnet administrerer og fordeler de i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed nævnte produktionstilskud til lokale tv-stationer, jf. bekendtgørelse om tilskud til lokale radio- og tv-stationer m.v.
Stk. 2. Såfremt nævnet konstaterer, at de i stk. 1 nævnte tilskud ikke er anvendt i overensstemmelse med tilskudsreglerne, kan de bevilgede midler kræves helt eller delvist tilbagebetalt.
Stk. 3. Nævnets afgørelser i henhold til stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 10. Radio- og tv-nævnet træffer afgørelser om tilladelse til at udøve lokal programvirksomhed.
Stk. 2. Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse om overtrædelse af reglerne for reklame og sponsorering i radio og tv.
Stk. 3. Radio- og tv-nævnet indstiller til Landsstyret om midlertidig eller endelig inddragelse af en landsdækkende sendetilladelse.

§ 11. Hyppigheden af de i landstingsforordningen om radio- og tv-virksomhed nævnte undersøgelser bestemmes af nævnet. Undersøgelserne kan ikke foretages af radio- og tv-stationer.

§ 12. Radio- og tv-nævnet gennemgår KNR´s årlige redegørelse om opfyldelse af public service-kontrakten og indsender en udtalelse herom til Landsstyret senest 6 uger efter, at nævnet har modtaget redegørelsen.

§ 13. Ved udgangen af hvert finansår udarbejder nævnet en beretning om nævnets virksomhed i det forløbne år. Beretningen tilsendes Direktoratet for kultur.
Stk. 2. Beretningen skal bl.a. indeholde oversigt over de af nævnet udførte opgaver i det forløbne år. I oversigten skal indgå oplysninger om sagstyper, antallet af behandlede sager samt referater af principielle afgørelser.

 

Indgivelse og behandling af sager m.v.

§ 14. Ansøgninger, klager samt anmodninger om rådgivning m.v. skal indsendes til Radio- og tv-nævnet, Postboks 1029, 3900 Nuuk.

§ 15.Radio- og tv-nævnet kan afvise åbenbart grundløse ansøgninger og klager.

§ 16. Radio- og tv-nævnet kan om nødvendigt kræve, at KNR eller pågældende tilladelseshaver stiller optagelser til rådighed for eller indsender optagelser til nævnet af de udsendelser, reklamer m.v., som en sag vedrører inden for en af nævnet fastsat frist.
Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan opfordre repræsentanter for KNR eller pågældende tilladelseshaver og den, der har indbragt sagen for nævnet til at møde for nævnet til nærmere redegørelse.

§ 17. Før Radio- og tv-nævnet træffer afgørelser skal KNR, pågældende tilladelseshaver eller den, der har indbragt sagen for nævnet have adgang til at gøre sig bekendt med det foreliggende materiale og til at udtale sig om sagen.
Stk. 2. Radio- og tv-nævnet fastsætter en frist for indsendelse af svar, der normalt ikke må være mindre end 14 dage.
Stk. 3. Afgørelser skal ledsages af en begrundelse.

§ 18. Radio- og tv-nævnet foranstalter, at afgørelser snarest bringes til adressatens kundskab og at principielle afgørelser offentliggøres.

 

Ikrafttræden

§ 19. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. marts 2005.
Stk. 2. Klager, der er indgivet til Radio- og TV-klagenævnet inden den 1. januar 2005, færdigbehandles af Radio- og TV-klagenævnet efter reglerne i landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed og regler fastsat i medfør af denne landstingsforordning, jf. landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.
Grønlands Hjemmestyre, den 7. marts 2005
Henriette Rasmussen

/

Lise Lennert Olsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk