Landstingslov nr. 6 af 13. maj 1993 om landsstyremedlemmers ansvarlighed

§ 1. Landstingsloven omfatter landsstyreformandens og landsstyremedlemmernes ansvar for deres embedsførelse.

§ 2. Første afsnit i Kriminallov for Grønland om almindelige bestemmelser finder anvendelse.

§ 3. Ethvert medlem af landsstyret har ansvaret for de afgørelser, som medlemmet har truffet vedrørende de sagsområder, som er omfattet af vedkommendes politiske ressortområde.

§ 4. Ansvar for en på landsstyremøde truffet beslutning påhviler ethvert medlem af landsstyret, som har deltaget i mødet og vedtaget beslutningen. Det samme er gældende, hvor et medlem på anden måde har medvirket til beslutningens tilblivelse.

§ 5. Ved anvendelse af kriminallovens bestemmelser om ansvar for medvirken til en lovovertrædelse anses et medlem af landsstyret for medvirkende til en underordnets handling, når
1) medlemmet har været bekendt med, at den pågældende handling ville blive foretaget, og har undladt at søge dette hindret,
2) handlingen har været et nødvendigt eller naturligt middel til gennemførelse af en beslutning, for hvilken medlemmet er ansvarlig, eller
3) medlemmet har fremmet handlingens udførelse ved ikke i rimeligt omfang at føre tilsyn og fastsætte instrukser.

§ 6. Et medlem af landsstyret idømmes en foranstaltning jf. § 10, hvis vedkommende forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler medlemmet i henhold til landstingsloven om landstinget og landsstyret eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. l, finder tilsvarende anvendelse, såfremt et medlem af landsstyret giver landstinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under landstingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for landstingets bedømmelse af sagen.

§ 7. Med hensyn til erstatningsansvar i anledning af handling begået af et medlem af landsstyret gælder de almindelige regler om erstatning for skade forvoldt af personer i offentlig tjeneste.

§ 8. Påtale efter denne landstingslov skal finde sted senest 5 år efter lovovertrædelsens ophør.

§ 9. Kriminallovens § 30 gælder ikke for medlemmer af landsstyret.

§ 10. For overtrædelse af denne landstingslovs bestemmelser idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland.

§ 11. Landstinget afgør, om forhold vedrørende et landsstyremedlems embedsførelse skal overlades Politimesteren i Grønland til efterforskning og mulig tiltale.
Stk. 2. Politimesteren i Grønland afgør, om der skal rejses tiltale med krav om foranstaltninger eller erstatning.
Stk. 3. Sagen behandles af Grønlands Landsret som første instans.

§ 12. Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. maj 1993
Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk