Inatsisartutlov nr. 3 af 15. maj 2014 om ændring af landstingslov om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is- og vandeksportloven) (Ændring af myndighedsbetegnelser og regler om meddelelse af oplysninger m.v.) Historisk

§ 1

I landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is- og vandeksportloven) foretages følgende ændringer:


1.
  Overalt i landstingsloven ændres ”Landsstyret” til ”Naalakkersuisut”.

2.  Overalt i landstingsloven ændres ”hjemmestyret” til ”selvstyret” og ”hjemmestyrets” til ”selvstyrets”.

3.  § 18 affattes således:
§ 18.  Rettighedshavere og andre omfattet af denne landstingslov skal meddele alle oplysninger og afgive alle dokumenter, som er fornødne for myndighedsbehandling af deres virksomhed eller aktiviteter omfattet af landstingsloven. Naalakkersuisut kan til gennemførelse af myndighedsbehandling omfattet af denne landstingslov pålægge rettighedshavere og andre at afgive oplysninger og dokumenter på den måde og i den form, som Naalakkersuisut finder nødvendig.
Stk. 2.  Rettighedshavere skal hvert år fremsende rapportering om den udførte virksomhed og dennes resultater, herunder om virksomhedens miljøpåvirkning. Vilkår om rapportering fastsættes i tilladelserne.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår eller træffe afgørelse om, at en rettighedshaver skal sikre, at dennes entreprenører, tjenesteydere og leverandører med videre afgiver oplysninger og dokumenter vedrørende aktiviteter og eksport omfattet af tilladelsen eller landstingsloven i øvrigt.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser eller træffe afgørelse om, at en rettighedshavers entreprenører, tjenesteydere og leverandører med videre skal afgive oplysninger og dokumenter vedrørende aktiviteter og eksport omfattet af tilladelsen eller landstingsloven i øvrigt.”.

4. § 29, stk. 2, nr. 3, affattes således:
”3)  tilsidesætter vilkår meddelt i medfør af § 12 stk. 1, § 13, § 18, stk. 2 eller 3, § 21, stk. 2, eller § 26.”.

5. § 29, stk. 2, nr. 4, affattes således:
”4)  undlader at efterkomme de i § 10, stk. 2, eller § 17, stk. 1, anførte påbud eller de i § 18, stk. 1, 3 eller 4, anførte pålæg og afgørelser.”.§ 2

Stk. 1.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2014.
Stk. 2.  Tilladelser til forundersøgelse eller udnyttelse af is og vand med henblik på eksport, som er meddelt ved inatsisartutlovens ikrafttræden, bevarer deres gyldighed. Inatsisartutloven finder også anvendelse på sådanne tilladelser, rettighedshavere efter sådanne tilladelser samt aktiviteter omfattet af is‑ og vandeksportloven, der var givet eller bestod ved inatsisartutlovens ikrafttræden.Grønlands Selvstyre, den 15. maj 2014Aleqa Hammond

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk