Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 19. august 2014 om indsendelse af fiskerioplysninger Historisk

I medfør af § 25 og § 33, stk. 2 og stk. 3, i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 12 af 3. december 2012, fastsættes:Anvendelsesområde og definitioner

§ 1.  Bekendtgørelsen gælder for virksomheder, der driver erhvervsmæssigt fiskeri i Grønland, når det dertil anvendte fiskerifartøj er omfattet af en af følgende kategorier:
1)  Fiskerifartøjer med tilladelse til havgående fiskeri.
2)  Fiskerifartøjer med tilladelse til fiskeri i det kystnære fiskeri efter rejer.
3)  Fiskerifartøjer med fartøjskvoter i det kystnære fiskeri efter hellefisk.

§ 2. Ved fiskerioplysninger forstås i denne bekendtgørelse de produktionsmæssige og regnskabsmæssige data, der relaterer sig til et fiskerifartøj som omfattet af § 1, som nærmere oplistet i henholdsvis bilag 1 og bilag 2.


Indsendelse af fiskerioplysninger

§ 3.  Enhver virksomhed omfattet af § 1 skal hvert år indsende sine fiskerioplysninger til skatteforvaltningen senest 1. juni, hvor fiskerioplysningerne indsendes for hele det forudgående indkomstår. I 2014 skal fiskerioplysninger dog indsendes for indkomstårene 2011, 2012 og 2013.

§ 4.  Enhver virksomhed omfattet af § 1 skal til Skattestyrelsen indsende fiskerioplysninger vedrørende dens fartøjer som nævnt i § 1, nr. 1 og 2, ved brug af blanketten i bilag 1. Blanketten skal attesteres af en registreret eller statsautoriseret revisor.
Stk. 2.  Enhver virksomhed omfattet af § 1 skal til Skattestyrelsen indsende fiskerioplysninger vedrørende dens fartøjer som nævnt i § 1, nr. 3, ved brug af blanketten i bilag 2.
Stk. 3.  Der skal udfyldes en blanket, jf. stk. 1 og 2, for hvert enkelt fiskerifartøj omfattet af § 1.
Stk. 4.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug fastsætter vejledende retningslinjer for indsendelse af fiskerioplysninger, herunder elektronisk indsendelse.


Foranstaltninger

§ 5.  Overtrædelse af § 3, § 4, stk. 1, § 4, stk. 2 eller § 4, stk. 3, kan medføre bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
Stk. 2.  Bøde kan pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland.


Ikrafttræden

§ 6.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. august 2014.Grønlands Selvstyre, den 19. august 2014Finn Karlsen                       

/

Jørgen Isak Olsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk