Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 8. februar 2023 om fiskeri efter kammuslinger

I medfør af § 10, § 10 a, § 10 b, § 13, stk. 2, § 23, stk. 1, § 33, stk. 2 og § 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2016, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse ved erhvervsmæssigt fiskeri efter kammuslinger (Chlamys islandica) på Grønlands fiskeriterritorium.

 

Kvoter, licenser og fartøjer

 

  § 2.  Naalakkersuisut fastsætter hvert år en kvote for hvert af de 6 forvaltningsområder, jf. bilag 1.

 

  § 3.  Ansøgning om erhvervsmæssig licens til kammuslinger indgives til Departementet for Fiskeri og Fangst. Ansøgere skal anvende det ansøgningsskema, som kan findes på www.sullissivik.gl.

 

  § 4.  Departementet for Fiskeri og Fangst kan udstede licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter kammuslinger i de 6 forvaltningsområder som fastsat i § 2. En licens er tidsbegrænset, og er tilknyttet en højst tilladt fangstmængde.

 

  § 5.  Kvoterne fordeles i første omgang til de rederier, som har haft samme kvoter i tidligere år.
  Stk. 2.  Såfremt der er resterende kvoter til rådighed efter fordeling efter stk. 1, fordeles kvoterne i første omgang til andre eksisterende rederier, som kunne have behov for yderligere kvoter. Ved fordeling af kvoterne efter 1. pkt., tages udgangspunkt i værdien af kvoterne og hensyn til, at der for det første sikres økonomisk bæredygtige rederier, samt at der sker en mere lige fordeling af værdierne blandt de eksisterende rederier.
  Stk. 3.  Der tildeles ikke kvoter til nye rederier, medmindre disse kan sikres et helt års økonomisk bæredygtigt fiskeri.

 

  § 6.  Fartøjer med erhvervsmæssig licens til fiskeri efter kammuslinger må uanset fartøjets størrelse både fiske i området mellem kysten og en linje, der ligger 3 sømil uden for fiskeriterritoriets basislinje og i området uden for.

 

Lukning af områder

 

  § 7.  Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst kan helt eller delvist lukke et område for fiskeri efter kammuslinger, hvis der af den danske Fødevarestyrelse konstateres toksiner i en kammuslingeprøve foretaget og indsendt i overensstemmelse med den kongelige anordning af 13. februar 2008 om ikrafttrædelse af bekendtgørelse for Grønland om muslinger m.m. med senere ændringer.
  Stk. 2.  Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst kan helt eller delvist genåbne et lukket område for fiskeri efter kammuslinger, når Fødevarestyrelsen genåbner området, jf. den kongelige anordning af 13. februar 2008 om ikrafttrædelse af bekendtgørelse for Grønland om muslinger m.m. med senere ændringer.

 

Foranstaltninger

 

  § 8.  Overtrædelse af § 4 kan medføre foranstaltninger i form af bøde og konfiskation efter reglerne i kriminalloven.
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i kriminalloven.
  Stk. 3.  Bøder tilfalder Landskassen.

 

Ikrafttræden

 

  § 9.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. februar 2023.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 2. februar 2023

 

 

Karl Tobiassen
Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

 

 

/ Jørgen Isak Olsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk