Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 22. marts 1994 om tilskud til kommunale udlejningsboliger. Historisk

I medfør af § 8 i landstingsforordning nr. l af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri fastsættes:

 

§ 1. Landskassen kan yde anlægstilskud til:
1) Opførelse af nye kommunale udlejningsboliger.
2) Udvidelse eller forbedring af eksisterende kommunale udlejningsboliger, dog fortrinsvist til boliger oprindeligt opført med støtte fra staten eller hjemmestyret.
Stk. 2. I byerne fra Nanortalik til Ilulissat, excl. Kangaatsiaq, er mindstekravet til nyt boligbyggeri, at det opføres som tæt/lav boligbyggeri med en boligtæthed på mindst 35 boliger pr. hektar. Dog kan landskassen yde anlægstilskud til udfyldningsbyggeri af enfamilie- og dobbelthuse på grunde, der ikke er egnet til mere koncentreret byggeri.

§ 2. Det er en betingelse for opnåelse af tilskud til opførelse, udvidelse eller forbedring af kommunalt boligbyggeri, at det støttede byggeri har en tilfredsstillende udformning i planmæssig og teknisk henseende.
Stk. 2. Boligerne skal være selvstændige enheder uden luksuspræg med de for lokaliteten almindeligt anvendte tekniske installationer. Boligerne indrettes således, at de svarer til behovet hos forskellige grupper af boligsøgende, såvel enlige, familier som ældre. Et antal af boligerne kan indrettes til personer med handicap, herunder kørestolsbrugere.
Stk. 3. Ved udformningen af byggeriet skal hidtidige standarder i offentligt støttet byggeri overholdes. Ved udlejning skal de til enhver tid gældende regler om udlejning af Hjemmestyrets udlejningsboliger følges.

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. marts indgive ansøgning om tilskud til byggeri, der ønskes optaget på landstingsfinansloven for det følgende år. Desuden skal kommunens planer for boligbyggeri i finanslovens budgetoverslagsår oplyses.
Stk. 2. Ansøgning om nybyggeri skal vedlægges:
1) programoplæg med oplysning om antal boliger, boligtyper, boligareal, byggeriets beliggenhed, lokalplanforhold og byggeadministrator og
2) C-overslag over opførelsesudgifterne med årsfordeling.
Stk. 3. Ansøgning om udvidelse eller forbedring af eksisterende boliger skal vedlægges:
1) B nr., boligtype, beliggenhed, arbejdets art og
2) C-overslag over udgifterne med årsfordeling.
Stk. 4. På baggrund af kommunalbestyrelsens ansøgning tages stilling til, om det ansøgte kan indplaceres på landstingsfinansloven for det følgende år. I forbindelse med landsstyrets fremsættelse af forslag til landstingsfinanslov, vil det blive meddelt kommunalbestyrelsen, om det ansøgte er blevet indplaceret.

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. marts i året for byggeriets påbegyndelse søge hjemmestyret om foreløbig godkendelse af byggeriet.
Stk. 2. Ansøgningen skal være vedlagt hovedprojekt, særlig arbejdsbeskrivelse og særlige betingelser samt B-overslag.
Stk. 3. B-overslaget skal indeholde:
1) Forventede tilbud på alle entrepriser, herunder udgifter til intern byggemodning,
2) 10% uforudsete udgifter,
3) rådgiverhonorar,
4) eventuelle byggemodningsandele, herunder tilslutningsafgifter og
5) administrationsomkostninger.
Stk. 4. B-overslaget skal være årsopdelt, hvis byggeriet planlægges opført over flere finansår. Derudover skal vedlægges en beregning af huslejen i de forskellige boligtyper på baggrund af B-overslaget.

§ 5. Inden byggeriet kan endeligt påbegyndes skal kommunalbestyrelsen indsende A-overslag til endelig godkendelse i hjemmestyret.
Stk. 2. A-overslaget skal indeholde:
1) indhentede, bindende tilbud på alle entrepriser, herunder udgifter til intern byggemodning,
2) 5% uforudsete udgifter,
3) rådgiverhonorar,
4) eventuelle byggemodningsandele, herunder tilslutningsafgifter og
5) administrationsomkostninger.
Stk. 3. A-overslaget skal være årsopdelt, hvis byggeriet planlægges opført over flere finansår. Derudover skal vedlægges licitationsreferat, oplysninger om byggeadministrator og bygherretilsyn og en beregning af huslejen i de forskellige boligtyper på baggrund af A-overslaget.

§ 6. Godkendes A-overslaget frigives landskassens tilskud til byggeriet endeligt.
Stk. 2. Godkendelsen bortfalder, såfremt der indgås bindende kontrakter, eller byggeriet igangsættes, forinden A-overslaget er endeligt godkendt af hjemmestyret.

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal udbyde byggerierne efter bestemmelserne i landstingslov om licitation m.v. Nybyggeri kræves udbudt i offentlig licitation, hvis ikke andet er godkendt af landsstyret.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal foranledige, at der føres et tilstrækkeligt og kompetent bygherretilsyn. Afvigelser fra byggeriets planlagte forløb, j f. § 5, skal straks meddeles hjemmestyret.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal stille fornødne krav til byggeriets andre parter om kvalitetssikring i forbindelse med opførelsen og driften af byggeriet.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der udarbejdes driftsinstruktioner og drifts- og vedligeholdelsesplaner for byggeriet.

§ 8. Anlægsudgifterne afholdes af kommunen.
Stk. 2. Dog kan kommunen løbende hjemtage landskassens tilskud for faktisk afholdte tilskudsberettigede udgifter. Kommunens hjemtagning af tilskud følger den til enhver tid gældende konteringsvejledning.

§ 9. Efter byggeriets færdiggørelse skal kommunalbestyrelsen fremsende kopi af ibrugtagningstilladelse til hjemmestyret.
Stk. 2. Foreløbigt byggeregnskab skal udarbejdes og fremsendes til hjemmestyret inden 3 måneder efter ibrugtagningen.

§ 10. Endeligt revisionspategnet byggeregnskab fremsendes til hjemmestyret til godkendelse senest l år efter fremsendelsen af det foreløbige byggeregnskab, jf. § 9, stk. 2.
Stk. 2. Tilskuddet til det enkelte byggeri fastsættes endeligt på grundlag af det revisionspåtegnede byggeregnskab.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. marts 1994
Emil Abelsen

/

Peter Beck

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk