Landstingsforordning nr. 16 af 30. oktober 1992 om søtransport af gods til, fra og i Grønland

I henhold til lov for Grønland nr. 469 af 6. november 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v. §§ 4-6 fastsættes følgende:

 

§ 1. Søtransport af gods i erhvervsmæssigt øjemed til, fra og i Grønland kan alene udøves efter tilladelse fra Landsstyret.

§ 2. Bestemmelsen i § l gælder ikke for søtransport, der
1) udføres af skibe tilhørende eller chartret af danske statsmyndigheder og statsinstitutioner,
2) er nødvendig for driften af de dansk-amerikanske forsvarsområder, der er oprettet i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret i Grønland, eller
3) udføres i forbindelse med virksomhed, der er omfattet af lov nr. 335 af 6. juni 1991 om mineralske råstoffer m.v. i Grønland.

§ 3. Landsstyret kan ved bekendtgørelse bestemme, at visse former for søtransport undtages helt eller delvist fra forordningen.

§ 4. Tilladelse til søtransport kan gives til såvel enkeltstående transporter, bestemte skibe eller transportformål, som til rutefart mellem bestemte destinationer.
Stk. 2. Tilladelse kan meddeles som en eneret.

§ 5. Tilladelse meddeles alene for et begrænset tidsrum og kan gøres betinget af nærmere fastsatte vilkår herunder godkendelse af fragtrater, sejlplaner, domicilering og anvendelse af grønlandsk arbejdskraft.

§ 6. Enhver, der i henhold til denne forordning meddeles tilladelse til søtransport, er pligtig at betale en af landstinget årligt fastsat afgiftsprocent af det ved befragtning opkrævede fragtbeløb til dækning af omkostninger ved fragttransportsystemet til
andre destinationer i Grønland.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser vedrørende opkrævning og afregning af afgifter samt  fastsætte bestemmelser om fritagelse eller lempelse for afgifter ved udførsel af visse transporter.

§ 7. Landsstyret kan ved bekendtgørelse fastsætte nærmere regler for
1)fremgangsmåden og oplysningspligten ved ansøgning om tilladelse og
2)udøvelsen af søtransport i henhold til en efter denne forordning meddelt tilladelse.

§ 8. For overtrædelse af § 1 og § 6 stk. 1 idømmes bøde. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.
Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelser i forskrifter, fastsat i medfør af denne forordning, kan der idømmes bøde.
Stk. 3. Landsstyret, eller den Landsstyret bemyndiger dertil, kan tilkendegive overfor den, der overtræder bestemmelserne i § 6 stk. l, at sagen kan afgøres uden retlig forfølgning, såfremt pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.
Stk. 4. Med hensyn til den i stk. 3 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejeloven om indholdet af anklageskrift tilsvarende anvendelse.

§ 9. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. november 1992.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 8 af 8. november 1985 om søtransport af gods til Grønland.
Stk. 3. Tilladelse meddelt i henhold til landstingsforordning nr. 8 af 8. november 1985 om søtransport af gods til Grønland bortfalder med virkning fra den 1. januar 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Kuupik Kleist

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk