Landstingsforordning nr. 12 af 28. oktober 1993 om etablering af et boligselskab

I henhold til Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes herved følgende:

 

Kapitel 1.
Oprettelse af selskab

§ 1. Landsstyret opretter et aktieselskab, A/S Boligselskabet INI, med virkning fra 1. januar 1994.
Stk. 2. Selskabet overtager og viderefører de boligadministrative opgaver m.v., der hidtil har været varetaget af hjemmestyrets boligafdeling og af kommunerne i henhold til forvaltningskontrakten af 16. september 1975.

 

Kapitel 2.
A/S Boligselskabet INI

§ 2. Selskabet har til formål at drive virksomhed ved administration og service vedrørende fast ejendom.
Stk. 2. Boligselskabet varetager følgende opgaver:
1) administration og drift af de hjemmestyreejede boliger,
2) varetagelse af hjemmestyrets bygherrefunktion i forbindelse med nybyggeri og renovering af boliger for midler, der stilles til rådighed på de årlige finanslove,
3) administration af boligstøtteområdet i henhold til landstingsforordningen om støtte til boligbyggeri,
4) administration af de kommunalt ejede boliger efter aftale med kommunen,
5) administration af privatejede boliger, herunder an-
delsboliger, efter aftale med boligernes ejer,
6) administration og drift af anden fast ejendom efter aftale med ejeren,
7) erfaringsopsamling og udvikling i forbindelse med boligområdet m.v.,
8) øvrige opgaver med tilknytning til det i stk. l angivne formål.
Stk. 3. Selskabet drives på et forretningsmæssigt grundlag og i øvrigt i overensstemmelse med retningslinier fastsat af landsstyret.
Stk. 4. Ved udøvelsen af den i stk. l nævnte virksomhed indgår selskabet i fornødent omfang driftsaftaler med hjemmestyret, kommuner og andre.

§ 3. Selskabets aktiekapital, som ved etableringen er 25 mio. kr., tegnes af hjemmestyret.

 

Kapitel 3.
Øvrige selskabsvilkår

§ 4. Selskabet er omfattet af lov om aktieselskaber og anden lovgivning omfattende aktieselskaber, der er sat i kraft i Grønland. Bestemmelserne i denne forordning medfører ingen ændringer heri.

§ 5. Landsstyret bemyndiges til som indskudskapital at indskyde eksisterende aktiver, hidrørende fra den nuværende boligadministration og fælleskontorer i form af bygninger, inventar, provenu af lejerestancer og andre aktiver.

§ 6. Selskabet indtræder i de til de indskudte aktiver knyttede forpligtelser.

§ 7. Selskabets vedtægter og ændringer heri skal godkendes af landsstyret.

§ 8. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser om selskabets låneoptagelse, sikkerhedsstillelse og afgivelse
af oplysninger til hjemmestyret.

 

Kapitel 4.
Personalet

§ 9. Hjemmestyrets tjenestemænd i boligafdelingen fortsætter indtil videre tjenesten i selskabet efter hjemmestyrets nærmere anvisninger, medmindre de overgår til ansættelse i selskabet.
Stk. 2. Tjenestemænd, der i henhold til stk. l opretholder ansættelsesforholdet til hjemmestyret, har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af, at de forretter tjeneste i selskabet.
Stk. 3. Selskabet refunderer de af hjemmestyret i henhold til stk. l udbetalte lønninger m.v.
Stk. 4. For tjenestemænd, der i henhold til stk. l udlånes til selskabet, afholder hjemmestyret udgifter til tjenestemandspension. Selskabet indbetaler løbende pensionsbidrag til hjemmestyret for det tidsrum, den ansatte optjener pensionsalder i selskabet.

§ 10. For så vidt angår øvrige ansatte, indtræder selskabet umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der består ved forordningens ikrafttræden i henhold til kollektiv overenskomst eller aftale, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af landsstyret og individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

§ 11. For så vidt angår de i kommunerne med boligadministrative opgaver m.v. beskæftigede tjenestemænd og øvrige ansatte, vil selskabet forhandle med de respektive kommuner med henblik på at fastlægge, hvilke af de nævnte kommunale tjenestemænd og øvrige ansatte der overføres til selskabet.
Stk. 2. §§ 9 og 10 finder tilsvarende anvendelse på kommunale tjenestemænd og øvrige ansatte, der i henhold til stk. l overføres til selskabet.

 

Kapitel 5.
Ikrafttræden

§ 12. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. november 1993.
Stk. 2. Landstingsforordning nr. 11 af 22. december 1986 om Grønlands Hjemmestyres udlejningsboliger ophæves.
Stk. 3. Administrative bestemmelser udfærdiget i henhold til den landstingsforordning, der er nævnt i stk. 2, forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves ved bestemmelser udfærdiget i medfør af denne landstingsforordning.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1993
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk