Landstingsforordning nr. 4 af 3. november 1994 om beskyttelse af havmiljøet Historisk

I medfør af lov nr. 850 af 21. december 1988 for Grønland om miljøforhold m.v. som ændret ved lov nr. 921 af 25. november 1992 for Grønland om ændring af en række miljølove fastsættes:

 

Kapitel 1.
Indledende bestemmelser

§ 1. Landstingsforordningen skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskenes livsvilkår og for bevarelsen af dyre og plantelivet.
Stk. 2. Med denne landstingsforordning tilsigtes særligt at forebygge og forhindre forurening af havmiljøet fra skibe og luftfartøjer med faste, flydende, luftformige eller andre stoffer, der kan
1) bringe menneskets sundhed i fare
2) skade de levende ressourcer og livet i havet
3) være til gene for den retmæssige udnyttelse af havet eller
4) forringe rekreative værdier.
Stk. 3. Landstingsforordningen skal endvidere sikre opretholdelsen af et beredskab til indsats mod forurening i havet og i havne.

§ 2. Landstingsforordningen omfatter havet ud til tre sømil, hvorved forstås det grønlandske søterritorium bestående af de indre farvande på den landvend te side af søterritoriets basislinie og farvandet ud til søterritoriets ydre grænse, som er den linie, som i ethvert punkt har en afstand fra det nærmeste punkt på basislinien svarende til søterritoriets bredde.

§ 3. Landstingsforordningen omfatter følgende skibe og luftfartøjer :
1) grønlandske og danske skibe og skibe, der befinder sig på grønlandsk søterritorium,
2) grønlandske og danske luftfartøjer og luftfartøjer, der befinder sig på eller over grønlandsk søterritorium.
Stk. 2. Landstingsforordningen omfatter ikke orlogsskibe og andre skibe, der ejes eller benyttes af en stat, så længe skibet udelukkende benyttes i ikke kommerciel statstjeneste.

§ 4. Ved "udtømning" forstås i denne landstingsfor ordning enhver udledning, udflydning eller bortskaffelse i havet af stoffer eller materialer, der stammer fra den normale drift af skibe.
Stk. 2. Ved "dumpning" forstås i denne landstingsforordning enhver bortskaffelse i havet som ikke er udtømning af stoffer eller materialer fra eller sammen med skibe eller fly og enhver bortskaffelse i havet af skibe, fly, herunder enhver udledning, udflydning eller bortskaffelse af stoffer eller materialer, der er bragt om bord eller transporteres med henblik på bortskaffelse eller stammer fra behandling af stoffer eller materialer, der er bragt om bord eller transporteres med henblik på bortskaffelse.
Stk. 3. Som udtømning eller dumpning anses ikke anbringelse i havet af stoffer eller materialer, hvis anbringelsen sker med andet formål end bortskaffelse.

§ 5. Udledning i det grønlandske søterritorium af stoffer eller materialer med henblik på videnskabelig forskning af forureningsbekæmpelse eller på at bekæmpe forurening af havet må ikke finde sted uden tilladelse fra Landsstyret.
Stk. 2. Tilladelse efter stk. l kan kun gives i konkret foreliggende enkelttilfælde eller under særli ge omstændigheder for en nærmere angiven periode. Til ladelsen skal angive, hvilke stoffer eller materialer, der omfattes af tilladelsen, den samlede mængde samt vilkår om opbevaring, udtagning af periodiske kontrol prøver og indberetning.

§ 6. Fastsættelse af regler om miljømæssig beskyttelse af det grønlandske søterritorium samt regulering af og tilsyn med forhold af miljømæssig betydning i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af ikkelevende ressourcer, herunder mineralske råstoffer, omfattes ikke af landstingsforordningen, men foretages fortsat på grundlag af den lovgivning, der ligger til grund for meddelelse af bemyndigelse eller bevilling til sådanne aktiviteter, samt som et led i den samlede myndighedsbehandling af disse.

 

Kapitel 2.
Olie

§ 7. Ved "olie" forstås i denne landstingsforord ning enhver form for mineralolie og blandinger heraf, herunder råolie, naturgaskondensat, olieslam og olie affald, samt brændselsolie og alle andre raffinerede produkter bortset fra petrokemikalier, der er klassi ficeret i henhold til § 10.
Stk. 2. Ved "olietankskib" forstås et skib, der er indrettet til at transportere olie, eller som transporterer olie i bulk.

§ 8. På grønlandsk søterritorium må udtømning af olie fra skibe og luftfartøjer ikke finde sted.

§ 9. I ethvert olietankskib på 150 BRT og derover, og andre skibe på 400 BRT og derover, som anvender olie som brændstof, skal der føres en oliejournal.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter nærmere regler for journalens førelse og indretning svarende til de uden for grønlandsk søterritorium gældende regler.
Stk. 3. Efter anmodning fra de i § 36 nævnte myndigheder eller de kompetente myndigheder i en stat, der har tiltrådt konventionen om forebyggelse af forurening fra skibe, skal ejeren, brugeren eller føreren af skibet fremvise journalen og meddele bekræftede afskrifter af denne.

 

Kapitel 3.
Flydende stoffer, som transporteres i bulk

§ 10. Ved "flydende stoffer" forstås i denne landstingsforordning stoffer, hvis damptryk ikke overstiger 2,8 kp/cm2ved en temperatur af 37,8° C.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om klassifikation af flydende stoffer, der transporteres i bulk, og udfærdiger en fortegnelse over klassificerede flydende stoffer svarende til de udenfor grønlandsk søterritorium gældende regler.
Stk. 3. På grønlandsk søterritorium må udtømning af flydende stoffer, som transporteres i bulk, bortset fra vand, ikke finde sted.

§ 11. Flydende stoffer, bortset fra olie, der ikke er klassificerede i medfør af § 10, skal, forinden de transporteres i bulk fra eller til grønlandsk havn, midlertidigt klassificeres.

§ 12. I skibe, der er indrettet til, eller som transporterer flydende stoffer i bulk (kemikalietank skibe), skal der føres en journal for flydende stoffer, der i henhold til § 10 er klassificeret som skadelige.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter nærmere regler for journalens førelse og indretning svarende til de uden for grønlandsk søterritorium gældende regler.
Stk. 3. Efter anmodning fra de i § 36 nævnte myndigheder skal ejeren, brugeren eller føreren af skibet fremvise journalen og meddele bekræftede afskrifter af denne.

§ 13. Regler om losning og udtømning af tankskylle vand og om kontrol med overholdelse af bestemmelserne fastsættes af Landsstyret. Regler om udpegning og bemyndigelse af de personer, der skal udføre kontrollen, fastsættes af Landsstyret.

 

Kapitel 4.
Stoffer og materialer i emballeret form, containere m.m.

§ 14. Landsstyret kan til beskyttelse af det grøn landske søterritorium fastsætte nærmere regler eller træffe bestemmelse om transport af skadelige stoffer og materialer i emballeret form, containere m.m., herunder regler om varsling.

 

Kapitel 5.
Faste stoffer der transporteres i bulk

§ 15. Landsstyret kan til beskyttelse af det grøn landske søterritorium fastsætte regler om klassifi cering af faste stoffer, som transporteres i bulk, samt regler om, at stoffer, der er skadelige, ikke må udtømmes eller kun udtømmes på særlige betingelser. Landsstyret kan udfærdige en fortegnelse over klassificerede stoffer.

 

Kapitel 6.
Kloakspildevand

§ 16. Landsstyret kan fastsætte regler om udtømning af kloakspildevand fra skibe, herunder forbud mod udtømning i havne, bugter, fjorde og lignende områder.

 

Kapitel 7.
Affald

§ 17. På grønlandsk søterritorium må udtømning af affald, bortset fra frisk fisk og dele heraf, ikke finde sted.

 

Kapitel 8.
Modtageanlæg

§ 18. Landsstyret fastsætter regler og træffer bestemmelse om oprettelse og indretning af anlæg til modtagelse af rester af olie og skadelige flydende stoffer samt affald i havne. Det kan herunder bestemmes, at det pålægges bunkringsvirksomheder, virksom heder, som foretager afskibning eller modtagelse af olie, virksomheder, som foretager afskibning eller modtagelse af skadelige flydende stoffer, samt skibs reparationsvirksomheder at etablere modtageanlæg for olie og kemikalieblandet ballast og tankskyllevand.

 

Kapitel 9.
Dumpning

§ 19. Dumpning af stoffer eller materialer på det grønlandske søterritorium må ikke finde sted. Landsstyret kan dog give tilladelse til dumpning af fisk og fiskeaffald, optaget havbundsmateriale og kontrolleret dumpning af fartøjer.

§ 20. Tilladelse til dumpning af fisk og fiskeaffald meddeles efter en konkret vurdering af de aktuelle recipientforhold.
Stk. 2. Tilladelse til dumpning af fartøjer kan kun gives under særlige omstændigheder og i konkret foreliggende tilfælde, og såfremt fartøjerne er tømt for alle miljøfarlige stoffer.
Stk. 3. Tilladelse til dumpning af optaget hav bundsmateriale meddeles efter en vurdering af ansøgningen og efter en konkret vurdering af hver enkelt ansøgning.

§ 21. Tilladelse efter § 20 skal angive, hvilke stoffer eller materialer, der omfattes af tilladelsen, den samlede mængde samt positionen for dumpningen. Endvidere kan der fastsættes vilkår om fremgangsmåden, herunder om kontrol og sikkerhedsforanstaltninger, og om indberetning.
Stk. 2. Tilladelser efter § 20 skal meddeles skriftligt til ansøgeren og til de myndigheder, der har været inddraget i sagens behandling. Underretning om tilladelse skal endvidere gives til privatpersoner, der må antages at have væsentlig, individuel interesse i afgørelsen, hvilket kan ske ved offentlig annoncering.

§ 22. Medmindre der foreligger dumpningstilladelse, er det ikke tilladt med henblik på dumpning at over lade stoffer eller materialer til transport eller at transportere eller indlaste dem.

§ 23. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for dumpning i henhold til §§ 19 22.

 

Kapitel 10.
Anden forurening af havet

§ 24. Afbrænding af stoffer eller materialer på det grønlandske søterritorium må ikke finde sted.
Stk. 2. Det er ikke tilladt med henblik på afbrænding på havet at overlade stoffer eller materialer til transport eller at transportere og indlaste dem.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 12 finder ikke anvendelse på afbrænding af normaldriftsaffald fra skibe.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om det i stk. 3 omhandlede.

§ 25. Landsstyret kan til beskyttelse af det grøn landske søterritorium fastsætte regler om særlige foranstaltninger, herunder krav til brændstof, om bord på skibe med henblik på begrænsning af luftforurening.

§ 26. Landsstyret kan fastsætte regler til forebyg gelse og forhindring af forurening af det grønlandske søterritorium med energi, stoffer eller materialer, som ikke omfattes af kapitlerne 27, 9 samt kapitel 10.

 

Kapitel 11.
Beredskab

§ 27. Bekæmpelse af olie og kemikalieforurening på det grønlandske søterritorium varetages af Landsstyret og andre myndigheder, som Landsstyret kan bemyndige hertil.
Stk. 2. I tilfælde af olie eller kemikalieforure ning forestås sanering af kyststrækninger af kommunal bestyrelsen.
Stk. 3. Det i stk. l og 2 anførte gælder ikke for bekæmpelse af olie og kemikalieforurening, som opstår i forbindelse med undersøgelse og udnyttelse på søterritoriet af ikke levende-ressourcer. Energiministeren foretager i dette tilfælde det fornødne.
Stk. 4. Landsstyret udarbejder beredskabsplan i henhold til stk. l og kan pålægge de i stk. 2 nævnte myndigheder at udarbejde beredskabsplaner.

§ 28. Ethvert olietankskib på 150 BRT og derover og alle øvrige skibe på 400 BRT og derover skal have en godkendt beredskabsplan for olieforureningsulykker, der sker på skibet.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om beredskabsplaner for skibe over 150 BRT, som er indrettet til eller som transporterer skadelige flydende stoffer i bulk.

 

Kapitel 12.
Indberetning

§ 29. Ejere, brugere og førere af samt lodser på skibe skal straks indberette til Landsstyret, så fremt der sker udtømning, som er i strid med kapit lerne 27 eller omfattes af § 40. Endvidere skal der straks ske indberetning ved enhver form for grundstød ning, eller såfremt der af andre grunde er fare for udtømning.
Stk. 2. De i stk. l nævnte personer samt førere af luftfartøjer skal straks indberette til Landsstyret, såfremt der fra skibet eller luftfartøjet iagttages væsentligt spild af olie eller skadelige flydende stoffer.
Stk. 3. Havnemyndigheden skal straks indberette til Landsstyret, såfremt der i havnen iagttages væsentligt spild af olie eller skadelige flydende stoffer.
Stk. 4. I de i stk. 13 nævnte tilfælde skal de nævnte personer efter anmodning give Landsstyret samt de i § 27 nævnte myndigheder alle oplysninger, som har betydning for iværksættelse af foranstaltning for at forhindre eller bekæmpe forurening af havet.

§ 30. Ejere, brugere samt førere af transportmidler skal, såfremt de uden tilladelse har foretaget dumpning eller afbrænding på havet, straks indberette det til Landsstyret.

§ 31. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af bestemmelserne i §§ 29 og 30.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om indbe retning af anden forurening af havet end den, der er omfattet af §§ 29 og 30.

§ 32. Landsstyret kan fastsætte regler om, at for handlere, importører, eksportører, befragtere og hav nemyndigheder skal oplyse sammensætningen og mængden af de stoffer eller materialer, der ind og udlastes i havne.

 

Kapitel 13.
Indgreb

§ 33. Landsstyret og de i § 36 nævnte myndigheder, kan mod behørig legitimation uden retskendelse fore tage de undersøgelser af et skib, der er nødvendige for at forhindre eller bekæmpe forurening af havet, såfremt der fra skibet er sket eller er fare for udtømning, som er i strid med kapitlerne 27 eller for skrifter udstedt i medfør af § 26 eller omfattes af § 40. Undersøgelsen må ikke medføre unødig forsinkelse eller unødig udgift for skibet.

§ 34. Landsstyret og de i § 36 nævnte myndigheder kan forbyde et skib at fortsætte sejlads eller andre aktiviteter eller påbyde, at sejlads eller andre akti viteter skal følge bestemte retningslinier, såfremt der fra skibet er sket eller er fare for udtømning eller udledning, som er i strid med kapitlerne 27 eller forskrifter udstedt i medfør af § 26 eller om fattes af § 40, og forbudet eller påbudet er nødven digt for at forhindre eller bekæmpe forurening af havet.
Stk. 2. De i stk l nævnte myndigheder kan træffe yderligere foranstaltninger end de i stk. l nævnte, såfremt dette er nødvendigt for at forhindre eller bekæmpe forurening, der kan medføre alvorlige skader for havmiljøet.
Stk. 3. Beslutning om forbud eller påbud efter stk. 12 skal snarest muligt meddeles føreren, ejeren eller brugeren af skibet skriftligt eller telegrafisk med oplysning om grunden til forbudet eller påbudet og i tilfælde af tilbageholdelse med oplysning om de vil kår, hvorunder frigivelse kan finde sted.

§ 35. Såfremt der er sket eller er fare for udtømning, som er i strid med kapitlerne 27 eller for skrifter udstedt i medfør af § 26 eller omfattes af § 40, og dette medfører udgifter til beredskabs- eller bekæmpelsesforanstaltninger, skal sådanne udgifter for alle rimelige forholdsregler bæres af skibets ejer.
Stk. 2. Landsstyret og de i § 36 nævnte myndigheder kan pålægge ejeren af et skib at stille sikkerhed for de i stk. l nævnte udgifter samt bestemme, at skibet skal tilbageholdes, indtil sikkerhed er stillet. § 34, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

 

Kapitel 14.
Kontrol

§ 36. Landsstyret kan udstede regler om kontrollen med overholdelse af bestemmelser i landstingsforordningen og regler udstedt i medfør heraf.
Stk. 2. Forsvarets Fiskeriinspektion og politiet påser overholdelse af bestemmelserne i landstingsforordningen og i regler efter landstingsforordningen.
Stk. 3. De i stk. l og 2 nævnte myndigheder kan mod behørig legitimation uden retskendelse foretage efter syn af et skib og dettes papirer samt udtage prøver for at påse overholdelsen af landstingsforordningen og regler udstedt i medfør heraf. Kontrollen må ikke med føre unødig forsinkelse eller unødig udgift for skibet.
Stk. 4. For såvidt angår udenlandske skibe, der er under passage, kan beføjelserne i medfør af stk. l til 3 kun udøves, såfremt der foreligger begrundet mistanke om overtrædelse af bestemmelserne i denne lands tingsforordning og forskrifter udstedt i medfør heraf.

§ 37. Landsstyret kan fastsætte regler om inspek tion af olietankskibes lasttanke til konstatering af, om mængden af ladningsrester er i overensstemmelse med oplysningerne om tidligere olielaster og udtømninger. Det kan herunder bestemmes, at inspektionen kan fore tages uden retskendelse mod behørig legitimation.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for anvendelse af mærkningsmateriale i grønlanske, danske og udenlandske skibe i Grønlandsk havn til sporing af udtømninger, der ikke er tilladt i henhold til landstingsforordningen eller af andre former for forurening.

 

Kapitel 15.
Klageudvalg

§ 38. Det klageudvalg, der er nedsat i henhold til Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet, som ændret ved Landstingsfor ordning nr. 7 af 13. maj 1993, er klageinstans for afgørelser efter denne landstingsforordning, og de regler, der er fastsat for klageudvalgets virksomhed i kapitel 10 i Landstingsforordning nr. 12 af 22. decem ber 1988 om beskyttelse af miljøet, som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993, finder anvendelse.

 

Kapitel 16.
Andre bestemmelser

§ 39. Tilladelser meddelt i henhold til denne landstingsforordning eller lovgivning, der ophæves ved denne landstingsforordning, kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, når hensynet til beskyttelse af det grønlandske søterritorium gør det fornødent.

§ 40. Bestemmelserne i kapitlerne 27 samt 9 og 10 og forskrifter udstedt i medfør af disse finder ikke anvendelse
1) når udtømning eller dumpning sker for at redde menneskeliv eller af hensyn til skibes eller luftfartøjers sikkerhed, eller
2) når udflydning skyldes skade på skibet, skade på skibets udstyr eller uundgåelig lækage, forudsat at der, efter at skaden eller lækagen er blevet konstateret, er iagttaget alle rimelige forholds regler for at undgå eller formindske udflydning, medmindre ejeren, brugeren eller føreren af skibet eller andre, der udfører arbejde i skibets tjeneste, har handlet forsætligt eller burde have forud set skaden.

 

Kapitel 17.
Sanktions og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 41. Der kan idømmes bøde til den der,
1) overtræder § 5, stk. 1, § 8, § 9, stk. 1 og 3, § 10, stk. 3, § 17, § 19, § 22, § 24, stk. 1 og 2,
2) undlader at indhente klassifikation efter § 11 og § 15,
3) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 5, stk. 2, § 20 og § 21, stk. 1,
4) undlader at foretage indberetning efter § 29, stk. 13, samt § 30, eller undlader at meddele oplysninger efter § 29, stk. 4,
5) undlader at efterkomme et forbud eller påbud efter § 34, stk. 1 og 2,
6) modvirker undersøgelser efter § 33 eller kontrol efter § 36, stk. 23,
7) modvirker tilbageholdelse efter § 35, stk. 2.

§ 42. For overtrædelse af § 8, § 10, stk. 3, § 19 og § 24, stk. l, kan der pålægges skibets ejer eller bruger bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom. For sådant bødeansvar fastsættes ikke anden foranstaltning.

§ 43. I regler, der udstedes i henhold til § 9, stk. 2, § 10, stk. 2, § 12, stk. 2, § 13, § 14, § 15, § 16, § 18, § 23, § 25, § 26, § 28, stk. 2, § 31, § 32, § 36, stk. 1 og § 37 kan der fastsættes bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

§ 44. Ransagning kan ske i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne landstingsforordning og bestem melser udstedt i medfør af landstingsforordningen i overensstemmelse med retsplejelovens regler herom.
Stk. 2. Indtræder ansvar efter §§ 4143 kan det på gældende skib tilbageholdes af de i § 36, stk. 2, nævnte myndigheder, indtil bøder og sagsomkostninger er betalt, eller der er stillet sikkerhed for beløbets betaling. Sker dette ikke senest to måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i skibet.

§ 45. Begås overtrædelserne af et aktie- eller anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan selskabet som sådant idømmes bøde. Begås overtrædelsen af Hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fælles skab, kan der idømmes Hjemmestyret, kommunerne eller det kommunale fællesskab som sådant bøde.

§ 46. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 1995.
Stk. 2. Samtidig ophæves for det grønlandske sø territorium Lov om foranstaltninger mod forurening af havet med olie, jf. lovbekendtgørelse nr. 134 af 28. marts 1978, og Lov nr. 290 af 7. juni 1972, som ændret ved lov nr. 312 af 26. juni 1975, om foranstaltninger mod forurening af havet med andet end olie.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. november 1994
Lars Emil Johansen

/

Ove Rosing Olsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk