Landstingslov nr. 24 af 3. november 1994 om tilskud til afvikling af uddannelsesgæld Historisk

Tilskud til afvikling af uddannelsesgæld

§ 1. Grønlands Hjemmestyre yder tilskud til afvikling af uddannelsesgæld til Hjemmestyret og hjemmestyregaranteret uddannelsesgæld i pengeinstitutter når:
1) uddannelsen er afsluttet eller afbrudt og
2) lånet er ydet som eller konverteret til et fast lån.
Stk. 2. Tilskud ydes ikke til uddannelsesgæld, der er stiftet på grund af:
1) tyveri og hærværk,
2) manglende betaling for kost og logi eller
3) for meget eller fejlagtigt udbetalt uddannelsesstøtte.
Stk.3. Lån, der er stiftet på grund af de i stk. 2 nævnte forhold, kan ikke indgå i beregning af tilskuddets størrelse. Ligeledes vil indbetalinger foretaget på sådanne lån ikke berettige til tilskud til eventuel anden uddannelsesgæld.

§ 2. Tilskud ydes til personer med fast bopæl i Grønland.
Stk. 2. Tilskud kan i særlige tilfælde ydes til personer, der er bosiddende uden for Grønland, hvis den gennemførte uddannelse ikke umiddelbart kan give beskæftigelse i Grønland eller hvis fortsat uddannelsesstøtte har været gjort betinget af samtidig afvikling af gammel uddannelsesgæld.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 3. Tilskud ydes på grundlag af det indbetalte beløb i et kalenderår, herefter kaldet indbetalingsåret, uanset om beløbet er afdrag på gælden eller betaling af renter.
Stk. 2. Tilskud udbetales pr. 1. december i året efter indbetalingsåret, jf. stk. l, hvis
1) den samlede indbetaling, jf. stk. l, udgør mindst 6.000,- kr. og
2) indbetalingen samtidigt overstiger den tilskrevne rente i indbetalingsåret.
Stk. 3. Ved meget store gældsposter vil der kunne ses bort fra betingelsen i stk. 2, nr. 2, hvis den månedlige indbetaling er mindst 2.000 kr.
Stk. 4. Ansøgning om tilskud skal være indsendt inden 1. september i tilskuddets udbetalingsår.

§ 4. Tilskuddet udgør som udgangspunkt et beløb af samme størrelse som det i indbetalingsåret indbetalte beløb.
Stk. 2. Tilskuddet forhøjes afhængigt af bopælen for den indbetalende, samt gældens størrelse og art, idet beløbet udregnet efter stk. l ganges med een af de i bilag l viste faktorer.
Stk. 3. Ved opdelingen i stk. 2 mellem by og bygd/yderdistrikt følges den til enhver tid for tjenestemænd i Grønland gældende opdeling.
Stk. 4. Ved gældens størrelse, jf. stk. 2, forstås saldoen pr. 31. december i indbetalingsåret. I saldoen medregnes ikke det tilskud, der tilskrives pr. 1. december året efter. Saldoen er den samlede saldo for alle tilskudsberettigede låntyper, jf. § 1.
Stk. 5. Ved gæld sammensat af flere typer af de i bilaget nævnte lånetyper ydes tilskud til hver del af gælden for sig.

§ 5. Tilskuddet udregnet efter § 4 nedsættes med 0,5 % for hver 1.000 kr. den skattepligtige indkomst i indbetalingsåret, j f. § 3, stk. l, overstiger bruttolønnen til en tjenestemand ansat i Grønlands Hjemmestyre eller kommunerne på skalatrin 30 pr. 30.  oktober i indbetalingsåret. Bruttolønnen afrundes til nærmeste beløb deleligt med 5.000, før beregningen foretages.

§ 6. Tilskud ydes i første række til afvikling af gæld til Grønlands Hjemmestyre uanset hvilken låntype efter § 4, stk. 5, der udløser tilskuddet.

§ 7. Tilskuddet kan ikke overstige den samlede restgæld pr. 1. december i tilskudsåret.

 

Eftergivelse af uddannelsesgæld

§ 8. Er en låntager særligt vanskeligt stillet, kan Landsstyret efter ansøgning inden for en på finansloven afsat beløbsramme eftergive uddannelsesgæld helt eller delvist, selvom låntageren ikke opfylder betingelserne for tilskud til afvikling af uddannelsesgæld.
Stk. 2. Uddannelsesgæld eftergives altid ved dødsfald eller fuld invaliditet, hvis evnen til at betale er bortfaldet.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter nærmere regler for, hvornår en låntager kan eftergives uddannelsesgæld efter stk. l og 2.

 

Oplysningspligt

§ 9. Ansøgere skal afgive alle nødvendige oplysninger til beregning af tilskud.
Stk. 2. Afgiver en ansøger urigtige eller mangelfulde oplysninger, kan tilskud, der er opnået med urette, kræves tilbagebetalt med påløbne renter. Landsstyret fastsætter regler om rentesats m.v.

 

Ansøgningsprocedure

§ 10. Landsstyret kan fastsætte regler om ansøgningsprocedurer og lignende.
Stk. 2. Landsstyret kan i særlige tilfælde bestemme, at tilbagebetalingsperioden for hjemmestyrelån eller hjemmestyregaranterede lån kan forlænges ud over den frist, der blev afgivet ved udstedelsen af lånetilsagnet eller garantierklæringen.

 

Klage og ikrafttræden

§ 11. Klage over en afgørelse efter loven eller regler udstedt i henhold hertil kan indbringes for Klagenævnet for Uddannelsesstøtte inden for 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. En afgørelse efter denne lov eller regler fastsat i henhold hertil, skal altid indeholde oplysning herom.

§ 12. Loven træder i kraft den 1. januar 1995 med virkning for indbetalingsåret 1994.
Stk. 2. Landstingslov nr. 15 af 23. november 1989 om sanering af uddannelsesgæld med senere ændringer ophæves .
Stk.3. Administrative bestemmelser fastsat i henhold til den i stk. 2 nævnte lov forbliver i kraft til de ændres eller ophæves af bestemmelser fastsat i henhold til denne lov.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. november 1994
Lars Emil Johansen

/

Marianne Jensen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk