Inatsisartutlov nr. 14 af 6. juni 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation (Suspension af kommunernes forvaltning af det sociale regelsæt)

§ 1

I Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation foretages følgende ændringer:


1.
Efter § 7 indsættes som en ny overskrift:

”Suspension af kommunernes forvaltning af det sociale regelsæt”

2. Efter den nye overskrift indsættes:
”  § 7a.  Naalakkersuisut kan beslutte at suspendere en kommunes forvaltning af det sociale regelsæt, når der foreligger væsentlig tilsidesættelse af kommunens forpligtelser eller borgernes rettigheder.
  Stk. 2.  Beslutning om suspension kan træffes for en nærmere forud fastsat periode eller indtil videre.
  Stk. 3.  Beslutning om suspension kan omfatte det sociale regelsæt helt eller delvist og herunder nærmere fastsatte sagsområder indenfor det sociale regelsæt.

  § 7b.  Ved beslutning om suspension efter § 7 a kan Naalakkersuisut inden for rammerne af det sociale regelsæt pålægge kommunalbestyrelsen bindende retningslinjer for kommunalbestyrelsens forvaltning af det sociale regelsæt og herunder for behandling og afgørelse af konkrete sager.
  Stk. 2.  Ved beslutning om suspension efter § 7 a kan kommunalbestyrelsens kompetence i medfør af et socialt regelsæt, helt eller delvist, varetages af Naalakkersuisut. Naalakkersuisut kan herunder overtage eller rejse konkrete sager i medfør af det sociale regelsæt.
  Stk. 3.  Afgørelser i medfør af det sociale regelsæt truffet af Naalakkersuisut på grundlag af en beslutning om suspension af en kommunes forvaltning af det sociale regelsæt, kan påklages til Det Sociale Ankenævn. Klage sker efter de samme regler, som ville finde anvendelse, hvis afgørelsen var truffet af kommunen.

  § 7c.   Tiltag, der er en følge af beslutning om suspension efter § 7 a og herunder pålæg fra Naalakkersuisut eller Naalakkersuisuts afgørelser i konkrete sager i medfør af det sociale regelsæt, kan iværksættes uden forudgående kommunal bevilling. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til uden ugrundet ophold at tilvejebringe det fornødne bevillingsgrundlag og i øvrigt i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse.

  § 7d.  Kommunalbestyrelsen afholder omkostninger til Naalakkersuisut, der er en følge af beslutning om suspension efter § 7 a.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen stiller de hidtidige medarbejdere og kontorfaciliteter til rådighed for Naalakkersuisut. Medarbejderne og herunder kommunale tjenestemænd er undergivet instruks fra Naalakkersuisut, som led i varetagelse af de opgaver, der er omfattet af suspensionen.

  § 7e.  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at meddele Naalakkersuisut de oplysninger samt udlevere de dokumenter mv., som forlanges af Naalakkersuisut. Naalakkersuisut kan afkræve kommunalbestyrelsen skriftlige udtalelser.
  Stk. 2.  Kommunale dokumenter bevarer deres interne karakter ved udlevering til Naalakkersuisut i medfør af stk. 1.

  § 7f.  Naalakkersuisut har adgang til ethvert tjenestested og har adgang til samtlige lokaler indenfor kommunen.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut har adgang til kommunens elektroniske sagsbehandlingssystemer og tilhørende data og sagsakter.
  Stk. 3.  Naalakkersuisuts adgang til kommunens elektroniske sagsbehandlingssystemer sker på samme vilkår, som gælder for kommunen.

  § 7g.  Naalakkersuisuts beslutning om suspension kan ikke indbringes for Det Sociale Ankenævn eller anden administrativ myndighed. ”

 

§ 2.

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2016.Grønlands Selvstyre, den 6. juni 2016


Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk