Inatsisartutlov nr. 21 af 23. november 2015 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter (Forhøjelse af afgiftssatser samt afgift på snus, skrå og fyrværkeri)

§ 1

I landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter som ændret senest ved Inatsisartutlov nr. 17 af 22. november 2011, foretages følgende ændringer:


1.   
I § 1, stk. 1, nr. 2, ændres ”29 kr. 00 øre” til: ”58 kr. 00 øre”.

2.    § 1, stk. 1, nr. 9, affattes således:

”a) Pladetobak, cut plug, granuleret o. lign.
     tobak samt anden røgtobak med en
     snitbredde på mindst 1,5 mm. . . . . . . . . . . . . . . pr. kg. 492 kr. 00 øre.
b)  Andet røgtobak .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pr. kg. 1.165 kr. 00 øre.
c)   Skrå og snus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .af fakturaværdi 300%.
d)  Andet røgfri tobak. . . . . . . . . . . . . . . .  af fakturaværdi 300%.”

3.  I § 1, stk. 1, indsættes som nyt nummer:
”27. Fyrværkeri……… af fakturaværdi 100%.”

4.  § 5 affattes således:
”  § 5.  Ved overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af bestemmelserne i denne landstingslov eller af forskrifter, der er udstedt i medfør af landstingsloven, kan der, hvad enten bøde pålægges eller ej, ske konfiskation af udbytte og genstande i henhold til kapitel 37 i kriminallov for Grønland.
  Stk. 2. Konfiskation efter stk. 1 sker til fordel for Landskassen, ligesom bøder, der fastsættes efter § 4, tilfalder Landskassen.”

5.  § 8, stk. 3, affattes således:
”  Stk. 3.  Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejelovens kap. 38 om indholdet af anklageskrift tilsvarende anvendelse.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft ved lovens fremsættelse.Grønlands Selvstyre, den 23. november 2015


Knud Kristiansen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk