(Omtryk, 1. marts 2021) Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. februar 2021 om fiskeri efter krabber Historisk

I medfør af § 5, stk. 1, § 10, § 10 a, § 10 b, § 11, § 13, stk. 2, § 23, stk. 1, § 33, stk. 2 og § 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2016, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved fiskeri efter krabber (Chionoecetes opilio) på Grønlands fiskeriterritorium.

 

Licenser, forvaltningsområder og kvoter

 

  § 2. Erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber er betinget af en licens, der efter ansøgning udstedes af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
  Stk. 2. Der udstedes kun licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber med fartøjer mindre end 75 BRT/120 BT.
  Stk. 3.  Der udstedes ikke licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber med fartøjer, som i forvejen har tilladelse til omladning.
  Stk. 4.  Departementet for Fiskeri Fangst og Landbrug udsteder ikke licenser til nye aktører til erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber i en periode på 2 år, fra den 1. januar 2021 til og med 31. december 2022. Ved nye aktører forstås fiskere der ikke har haft tilsvarende licens til det ansøgte fiskeri i det forudgående kvoteår.

 

  § 3.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan udstede licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber i de 8 forvaltningsområder, som er defineret i bilag 1. En licens er tidsbegrænset, og der er ikke tilknyttet en højst tilladt fangstmængde. 
  Stk. 2. En ansøger kan søge om licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber i op til 3 forvaltningsområder.
  Stk. 3. Et fartøj kan ikke i samme kalenderår være påført en licens til erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber i mere end 3 forvaltningsområder.

 

  § 4. Naalakkersuisut fastsætter hvert år en kvote for hvert af de 8 forvaltningsområder, jf. bilag 1.

 

Forbud mod erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber

 

  § 5.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber er ikke tilladt i Vestgrønland nord for forvaltningsområdet Nuuk-Paamiut, jf. bilag 1, i perioden 1. januar til og med den 31. marts.

 

  § 6.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber skal standses, hvis det under en ophaling af tejner viser sig, at mere end 20% af fangsten skal genudsættes på grund af manglende egnethed til indhandling eller produktion. Fiskeriet skal efterfølgende flyttes i overensstemmelse med Selvstyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster.


Fiskeredskaber

 

  § 7. Erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber må kun udøves ved brug af tejner.
  Stk. 2.  Tejner med mindre maskestørrelser end den, der fremgår af Selvstyrets bekendtgørelse om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet, må ikke findes om bord på fartøjet.

 

  § 8.  Alle tejner skal fra den 1. januar 2022 være forsynet med et flugt-vindue, der holdes lukket af en snor bestående af et bionedbrydeligt materiale, jf. bilag 2.

 

  § 9.  Når tejner ikke er i brug til fiskeri, må de ikke opbevares i havet.

 

Ikke erhvervsmæssigt fiskeri

 

  § 10. Fiskeri efter krabber til eget forbrug er tilladt for alle danske statsborgere med fast bopæl i Grønland. Statsborgere fra andre lande end Danmark, som har fast bopæl i Grønland, og har haft det i to sammenhængende år, sidestilles med danske statsborgere.
  Stk. 2. Fiskeriet må udøves med højst tre tejner.
  Stk. 3. Fiskeriet skal i øvrigt udøves i overensstemmelse med §§ 5-9,
samt Selvstyrets bekendtgørelse om tekniske bevaringsforanstaltninger.

 

Foranstaltninger

 

  § 11. Overtrædelse af § 2, stk. 1, og §§ 5-10, kan medføre foranstaltninger i form af bøde og konfiskation efter reglerne i kriminalloven.
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i kriminalloven.
  Stk. 3.  Bøder tilfalder Landskassen.

Ikrafttræden

  

  § 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2021. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 7. juni 2004 om fiskeri efter krabber.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 12. februar 2021

 

 

 

Jens Immanuelsen

/

Jørgen Isak Olsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk