Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 20. april 2021 af Inatsisartutlov om Naalakkersuisutmedlemmers ansvarlighed

Hermed bekendtgøres landstingslov nr. 6 af 13. maj 1993 om landsstyremedlemmers ansvarlighed, med de ændringer, der følger af Inatsisartutlov nr. 16 af 22. november 2011.

 

 

  § 1.  Landstingsloven omfatter naalakkersuisutformandens og naalakkersuisutmedlemmernes ansvar for deres embedsførelse.

 

  § 2.  Første del i Kriminallov for Grønland om almindelige bestemmelser finder anvendelse.

 

  § 3.  Ethvert medlem af Naalakkersuisut har ansvaret for de afgørelser, som medlemmet har truffet vedrørende de sagsområder, som er omfattet af vedkommendes politiske ressortområde.

 

  § 4.  Ansvar for en på landsstyremøde truffet beslutning påhviler ethvert medlem af Naalakkersuisut, som har deltaget i mødet og vedtaget beslutningen. Det samme er gældende, hvor et medlem på anden måde har medvirket til beslutningens tilblivelse.

 

  § 5.  Ved anvendelse af kriminallovens bestemmelser om ansvar for medvirken til en lovovertrædelse anses et medlem af Naalakkersuisut for medvirkende til en underordnet handling, når

1)  medlemmet har været bekendt med, at den pågældende handling ville blive foretaget, og har undladt at søge dette hindret,

2)  handlingen har været et nødvendigt eller naturligt middel til gennemførelse af en beslutning, for hvilken medlemmet er ansvarlig, eller

3)  medlemmet har fremmet handlingens udførelse ved ikke i rimeligt omfang at føre tilsyn og fastsætteinstrukser.

 

  § 6.  Et medlem af Naalakkersuisut idømmes en foranstaltning jf. § 10, hvis vedkommende forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler medlemmet i henhold til Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.

Stk. 2.  Bestemmelsen i stk. l, finder tilsvarende anvendelse, såfremt et medlem af Naalakkersuisut giver Inatsisartut urigtige eller vildledende oplysninger eller under Inatsisartuts behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for Inatsisartuts bedømmelse af sagen.

 

  § 7.  Med hensyn til erstatningsansvar i anledning af handling begået af et medlem af Naalakkersuisut gælder de almindelige regler om erstatning for skade forvoldt af personer i offentlig tjeneste.

 

  § 8.  Påtale efter denne landstingslov skal finde sted senest 5 år efter lovovertrædelsens ophør.

 

  § 9.  Kriminallovens § 55 gælder ikke for medlemmer af Naalakkersuisut.

 

  § 10.  For overtrædelse af denne landstingslovs bestemmelser idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland.

 

  § 11.  Inatsisartut afgør, om forhold vedrørende et landsstyremedlems embedsførelse skal overlades Politimesteren i Grønland til efterforskning og mulig tiltale.

  Stk. 2.  Politimesteren i Grønland afgør, om der skal rejses tiltale med krav om foranstaltninger eller erstatning.

  Stk. 3.  Sagen behandles af Retten i Grønland som første instans.

 

  § 12.  Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 1993.

 

 

 

 

Inatsisartutlov nr. 16 af 22. november 2011 (Konsekvensrettelser)[1] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. december 2011.

 

 

 

 


 

Formandens Departement, den 20. april 2021

 

 

 

 

Hans-Peder Barlach Christensen

/

Jógvan Svabo Samuelsen

 [1] Lovændringen vedrører Lovens titel, § 1, § 2, § 6, stk. 1, § 9 og § 11, stk. 2. Overalt i loven ændres ”Landstinget” til: ”Inatsisartut”, og ”Landsstyret” til: ”Naalakkersuisut”.

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk