Inatsisartutlov nr. 18 af 30. november 2020 om ændring af Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 21 af 28. november 2016 om obligatorisk pensionsordning, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 16 af 12. juni 2019, foretages følgende ændringer:

 

1.  § 1, stk. 2-4, affattes således:
”  Stk. 2.  Indbetalingen skal senest påbegyndes i det indkomstår, som følger efter personen er fyldt 18 år, og kan ophøre 4 år før det indkomstår, vedkommende når pensionsalderen.  
  Stk. 3.  Pensionsordningen skal være oprettet i en pensionskasse, der har hjemsted i Danmark eller Grønland, eller et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted i Danmark eller Grønland, eller i et pengeinstitut, der har hjemsted eller fast driftssted i Grønland, jf. dog stk. 4. Det er en betingelse, at pensionskassen, livs- eller pensionsforsikringsselskabet eller pengeinstituttet er omfattet af lov om finansiel virksomhed og i øvrigt har Finanstilsynets tilladelse til at drive de pågældende virksomheder.
  Stk. 4.  Skatteforvaltningen kan efter ansøgning give tilladelse til, at der for en periode på højst 2 indkomstår indbetales til en pensionsordning oprettet i Norge, Færøerne, Island eller et land, der er medlem af EU. Ansøgningen skal indsendes senest 3 måneder efter skattepligtens indtræden. Tilladelsen er betinget af, at personen som led i et ansættelsesforhold flytter til Grønland fra det pågældende land, og at pensionsordningen er oprettet inden tilflytningen. Det er endvidere en betingelse, at personen ikke forventes at opholde sig i Grønland ud over de 2 indkomstår.”

 

2.  § 2 affattes således:
”  § 2. Opsparingsgrundlaget udgøres af en persons samlede A- og B-indkomst tillagt beløb, som efter § 41, stk. 2, og § 47 b, stk. 6, i landstingslov om indkomstskat ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. dog stk. 2 og 3.
  Stk. 2.  Ved beregning af opsparingsgrundlaget ses der bort fra ydelser udbetalt i henhold til:
1) Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland,
2) Landstingslov om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner,
3) Lov om statens tjenestemænd i Grønland,
4) Lov om tjenestemænd,
5) Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap,
6) Inatsisartutlov om børnetilskud,
7) Inatsisartutlov om støtte til børn,
8) Landstingsforordning om offentlig hjælp,
9) Inatsisartutlov om alderspension,
10) Inatsisartutlov om førtidspension,
11) Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger,
12) Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte, og
13) § 2, § 12 og § 14 i selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokaludvalg mv., med undtagelse af vederlag og eftervederlag, som danner grundlag for pensionsbidrag i medfør af § 10, stk. 3, eller § 10, stk. 4, i selvstyrets bekendtgørelse nr. 24 af 30. december 2013 om pension til borgmestre og deres ægtefæller og børn.
  Stk. 3.  Ved beregning af opsparingsgrundlaget ses der også bort fra:
1)  underholdsbidrag, der påhviler en persons forældre eller det offentlige, og
2)  andre pensionsudbetalinger end de, som er omfattet af Inatsisartutlov om alderspension.”

  

3.  § 3 affattes således
”  § 3.  Indbetalinger til en persons pensionsordning må i indkomstårene 2021 og 2022 ikke være mindre end 6 procent af opsparingsgrundlaget, hvis opsparingsgrundlaget udgør 150.000 kr. eller mere, jf. dog stk. 2 og 5. Fra og med indkomståret 2023 til 2026 hæves procenten med 1 procent årligt, således at satsen udgør 10 procent i 2026.
  Stk. 2.  Uanset bestemmelsen i stk. 1 må en persons indbetalinger til sin pensionsordning i indkomstårene 2021 og 2022 ikke være mindre end 4 procent af det skattepligtige overskud ved selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis overskuddet udgør 150.000 kr. eller mere, jf. dog stk. 5. I indkomståret 2023 må indbetalingen ikke være mindre end 5 procent og fra 2024 og følgende indkomstår ikke mindre end 6 procent af det skattepligtige overskud ved selvstændig erhvervsvirksomhed.
  Stk. 3.  Den efter stk. 1 gældende sats hæves lineært fra 0 procent af satsen for personer, hvis opsparingsgrundlag udgør 100.000 kr. til 100 procent af satsen for personer, hvis opsparingsgrundlag udgør 150.000 kr.
  Stk. 4.  Den efter stk. 2 gældende sats hæves lineært fra 0 procent af satsen for personer, hvis overskud udgør 100.000 kr. til 100 procent af satsen for personer, hvis overskud udgør 150.000 kr. ved selvstændig erhvervsvirksomhed.
  Stk. 5.  Indbetalingspligten i de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde ophører, når der i et indkomstår er indbetalt 200.000 kr. eller mere til en persons pensionsordning.”

 

4. § 4 affattes således:
”  § 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at den, som er pligtig til at indeholde foreløbig skat ved indhandling af produkter fra fiskeri, fangst, jagt, fåreavl og husflid, skal indbetale bidrag til sælgernes pensionsordninger. Naalakkersuisut kan herunder fastsætte, at bidraget skal udgøre en andel af indhandlingsbeløbet, som er mindre end de efter § 3, stk. 2, gældende satser.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte regler om, at bidrag som nævnt i stk. 1 kan indbetales til skatteforvaltningen, såfremt den bidragspligtige ikke er bekendt med modtagerens pensionsordning. Bestemmelserne i § 7, stk. 6 og 7, og § 8 finder tilsvarende anvendelse i disse tilfælde.”

 

5.  I § 5 ændres ”§ 2” til: ”§ 3”.

 

6.  § 7 affattes således:
 § 7.  Skatteforvaltningen foretager inden den 31. august en opgørelse af, om der i det foregående indkomstår er indbetalt det i § 3 omhandlede minimumsbeløb på en persons pensionsordninger.
  Stk. 2.  Viser opgørelsen, at indbetalingerne til en persons pensionsordninger er mindre end minimumsbeløbet, anmoder skatteforvaltningen, såfremt differencen overstiger 2.000 kr., personen om at indbetale differencen til sin pensionsordning og dokumentere indbetalingen overfor skatteforvaltningen.
  Stk. 3.  Har Skattestyrelsen ikke modtaget dokumentation for indbetaling inden den 1. november, opkræves differencerne som et tillæg til skatteprocenten, eller som en forhøjelse af skattebilletterne. Der kan dog ikke opkræves differencer, som vedrører indkomstår, der ligger mere end 4 år forud for det indkomstår, skattekortet vedrører.
  Stk. 4.  Tillæg efter stk. 3 kan maksimalt udgøre de for næste indkomstår gældende satser, jf. § 3, stk. 1 og 2. Konstaterer skatteforvaltningen, at der i løbet af et indkomstår er opkrævet tilstrækkeligt til at dække en persons differencer, udsteder skatteforvaltningen et nyt skattekort uden tillæg til trækprocenten. Overstiger det opkrævede en persons differencer, anses beløbet for en foreløbig skat i det indkomstår det konstateres. 
  Stk. 5.  Udstedes nye skattebilletter, opkræves differencen over højst 6 rater.
  Stk. 6.  Skatteforvaltningen overfører indbetalte differencer, jf. stk. 3-5, til personens pensionsordning.
  Stk. 7.  Er skatteforvaltningen ikke bekendt med, at personen har en aktiv pensionsordning, eller ønsker den pensionskasse eller anden pensionsudbyder hvor pensionsordningen er oprettet, ikke at modtage indbetalinger fra skatteforvaltningen, kan skatteforvaltningen oprette en pensionsordning for vedkommende, jf. § 8.”

 

7.  I § 8 ændres ”stk. 5” til: ”stk. 7”.

 

8.  Efter § 8 indsættes:
”  § 8 a.  Der kan i forskrifter, der udstedes i medfør af loven, fastsættes regler om idømmelse af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.
  Stk. 2.  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes regler om idømmelse af bøde for overtrædelser begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende. Er overtrædelsen begået af Grønlands Selvstyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan Grønlands Selvstyre, kommunen eller det kommunale fællesskab idømmes bøde.
  Stk. 3.  Bøder, der pålægges efter stk. 1 eller 2, tilfalder landskassen.”


 

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2021.
  Stk. 2.  Ved beregning af opsparingsgrundlaget for indkomståret 2020 ses der bort fra ydelser udbetalt i henhold til lov om tjenestemænd.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 30. november 2020

 

 

 

Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk