Inatsisartutlov nr. 21 af 13. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen (Ændringer af regler om undervisningens indhold, organisering, tilrettelæggelse og opsamling af viden)

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen foretages følgende ændringer:


1. 
I § 18 indsættes som stk. 4:
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan efter samråd med forældrene beslutte, at eleven skal gennemføre undervisningen i et netop gennemført klassetrin igen, når afgørende hensyn til barnets udvikling taler herfor. Tilsvarende kan en elev under ganske særlige omstændigheder springe et klassetrin over.”

2.  I § 25 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:
  Stk. 7.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om elevernes ophold på elevhjem og kollegier, herunder mindstekrav til elevhjems og kollegiers fysiske rammer og pædagogiske indhold.”

3.  I § 31, stk. 1, affattes således:
”Undervisningspligten indtræder fra skoleårets begyndelse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører efter at barnet har modtaget regelmæssig undervisning i 10 år, jf. dog § 18, stk. 4”.

4.  § 36, stk. 3, affattes således:
  Stk. 3.  Naalakkersuisut varetager samtidig opsamling af viden, herunder gennem evalueringer og effektmålinger, og formidling af viden med henblik på at styrke kommunalbestyrelsens indsats på folkeskoleområdet og opnå størst mulig ressourceudnyttelse.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.Grønlands Selvstyre, den 13. november 2017


Kim Kielsen 


Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk