Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 19. august 2005 om styrelsen af Oqaatsinik Pikkorissarfik

I medfør af § 2, stk. 4, § 3, stk. 4, og § 7 i landstingslov nr. 14 af 6. november 1997 om Oqaatsinik Pikkorissarfik fastsættes:

 

§ 1. Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke udpeger 5 medlemmer til Oqaatsinik Pikkorissarfiks bestyrelse, der har indsigt i og faglig viden inden for et eller flere sprogrelevante erhvervsområder, herunder råstof-, turisme- og handelsområdet.
Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte bestyrelsesmedlemmer, udpeger det pædagogiske personale på Oqaatsinik Pikkorissarfik et medlem til bestyrelsen blandt det fastansatte pædagogiske personale.

§ 2. Bestyrelsen påser om Oqaatsinik Pikkorissarfiks aktiviteter holdes inden for de mål og retningslinier, den har fastsat.
Stk. 2. Bestyrelsen er forpligtet til løbende at holde Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke orienteret om væsentlige forhold, der har betydning for Oqaatsinik Pikkorissarfiks virksomhed.

§ 3. Rejse- og opholdsudgifterne i forbindelse med bestyrelsesarbejdet afholdes af Oqaatsinik Pikkorissarfik.

§ 4. Oqaatsinik Pikkorissarfik afgiver indstilling til bestyrelsen om
1) mål og indhold for uddannelserne og kurserne,
2) retningslinier for undervisningen i Oqaatsinik Pikkorissarfiks regi, og
3) iværksættelse af nye uddannelser og kursustilbud.

§ 5. Inden for de rammer bestyrelsen har udstukket, varetager Oqaatsinik Pikkorissarfik følgende opgaver:
1) Udarbejdelse af forslag til nye uddannelser og kursustilbud, og revision af eksisterende uddannelser og kurser.
2) Tilrettelæggelse af indholdet af uddannelserne og kurserne, herunder udarbejdelse af læreplaner, undervisningsvejledning og undervisningsmaterialer.
3) Administration af sprogskoleophold uden for Grønland, herunder vejledning af kursister og uddannelsessøgende.
4) Vejledning af enkeltpersoner, institutioner og virksomheder om mulighederne for sprogkurser og sprogundervisning såvel i som uden for Grønland.

§ 6. Oqaatsinik Pikkorissarfik nedsætter et pædagogisk råd, der består af samtlige pædagogiske medarbejdere ved Oqaatsinik Pikkorissarfik og konsulenten, som varetager sprogskoleophold uden for Grønland.
Stk. 2. Medlemmerne af det pædagogiske råd har mødepligt til møderne.

§ 7. Det pædagogiske råd kan inddrages i alle væsentlige pædagogiske, administrative og økonomiske spørgsmål vedrørende Oqaatsinik Pikkorissarfik.
Stk. 2. Det pædagogiske råd skal udtale sig om alle sager, som bliver forelagt fra centerlederen og bestyrelsen.

§ 8. Det pædagogiske råd fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmelser om styrelsen af det pædagogiske råd. Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke orienteres om forretningsordenen.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2005. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 16. februar 1998 om styrelsen af Oqaatsinik Pikkorissarfik.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. august 2005
Henriette Rasmussen

/

Claus Kleemann

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk