Selvstyrets bekendtgørelse nr. 64 af 12 november 2021 om restriktioner for Nuuk i perioden 13. november 2021 til 27. november 2021 Historisk

I medfør af §§ 6, 6 a, 12 a, 12 b, 12 c, og § 21 b og § 29, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen er gældende for:
1)  Nuuk i Kommuneqarfik Sermersooq.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for Det Grønlandske Sundhedsvæsen eller klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i. 
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.
  Stk. 4.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for den dømmendes magts udøvelse.
  Stk. 5.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme.  
  Stk. 6.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for arrangementer m.v. i private hjem. 
  Stk. 7.  Landslægeembedet kan dispensere fra bekendtgørelsen.

 

Deltagerbegrænsning på indendørs arrangementer m.v.

 

  § 2.  Indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, må maksimalt have 20 deltagere, og skal overholde § 4.

 

Deltagerbegrænsning på udendørs arrangementer m.v.

 

  § 3.  Udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, må maksimalt have 20 deltagere.

 

Krav til lokaler hvortil offentligheden har adgang

 

  § 4.  Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder og institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav: 
1)  Der må maksimalt tillades adgang til 20 personer i lokalet, dog undtaget lufthavne samt lokaler der anvendes i detailhandlen. Personer der udfører deres arbejde i det pågældende lokale medregnes ikke i de 20 personer.
2)  Lokalerne skal så vidt muligt indrettes og virksomheden drives på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden. 
3)  Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale fra Landslægeembedet om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.  
4)  Det skal sikres, at alle medarbejdere overholder Landslægeembedets anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. 
5)  Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende. 
6)  Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.

 

  § 5.  Har en erhvervsdrivende efter politiets skøn overtrådt § 4, og er der ikke udsigt til, at den erhvervsdrivende fremover vil overholde § 4, kan politiet påbyde den erhvervsdrivende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

 

Krav ved udrejse fra Nuuk

 

  § 6. Personer, der udrejser fra Nuuk til et andet sted inden for landets grænser, skal være færdigvaccineret mod Covid-19 og fremvise negativ PCR-test for Covid-19 til transportøren.
  Stk. 2.  Følgende personer er undtaget fra kravet i stk. 1, men er dog omfattet af kravet i stk. 3:
1)  Personer som udrejser for at ankomme til deres bopæl. 
2)  Personer som udrejser til en uddannelsesinstitution for studiestart eller lignende.
3)  Personer pålagt borgerligt ombud som nødvendiggør udrejse.
4)  Personer der af Landslægeembedet generelt anbefales ikke at blive vaccineret mod Covid-19. 
5)  Personer der er 11 år eller yngre. 
6)  Ansatte der skal udføre deres arbejde på det konkrete offentlige transportmiddel der anvendes ved udrejse.
7)  Personer som udrejser fra Nuuk for at forlade landet, hvor dette sker uden unødigt ophold inden for landets grænser.
  Stk. 3.  Personer omfattet af stk. 2 skal fremvise negativ PCR-test for Covid-19 til transportøren før udrejse fra Nuuk.
  Stk. 4.  Pligten til at sikre overholdelse af stk. 1 og 3 påhviler ejeren af transportmidlet.
  Stk. 5.  PCR-testen må maksimalt være 48 timer gammel på afrejsetidspunktet.

 

  § 7.  En person anses som færdigvaccineret mod Covid-19, når personen har afsluttet et vaccinationsforløb og kan dokumentere dette.
  Stk. 2.  Landslægeembedet beslutter, hvilke vaccinationsattester, der anerkendes.

 

  § 8.  Personer der tidligere har været smittet med Covid-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for Covid-19, som er foretaget ved PCR-test, og som på anvendelsestidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt, omfattes af de samme regler som færdigvaccinerede. 
  Stk. 2. Landslægeembedet afgør hvilken dokumentation der kan anerkendes som gyldig dokumentation.

 

Krav om at bære mundbind eller visir

 

  § 9.  Personer på 12 år og derover skal benytte mundbind eller visir i forbindelse med at de:
1)  befinder sig i lokaler hvortil offentligheden har adgang,
2)  udfører arbejde som ansatte i detail- og servicebranchen, når de er i kundekontakt, eller 
3)  befinder sig i offentlige transportmidler, herunder busser og taxaer.  
  Stk. 2.  Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
  Stk. 3.  Ansatte i detail- og servicebranchen kan i stedet for mundbind eller visir anvende plastikskærm, som afskærmer kontakten mellem kunde og den ansatte.
  Stk. 4.  Uanset stk. 1 kan mundbind eller visir fjernes midlertidigt helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:
1)  Under indtagelse af mad og drikke.
2)  Under indtagelse af medicin.
3)  Under samtale med personer, der mundaflæser.
4)  Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
5)  Hvis politiet skal foretage identifikation.

 

  § 10.  Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet. 
  Stk. 2. Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet

 

Behandling af personoplysninger

 

  § 11.  Der kan ske behandling af personoplysninger i henhold til denne bekendtgørelse, i det omfang det er nødvendigt for at kontrollere personers vaccinationsstatus.

 

Foranstaltninger

  § 12.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder §§ 2-6 og 9. 
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttræden og gyldighed i tid

 

  § 13.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. november 2021 kl. 8:00, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  § 6 træder i kraft 15. november 2021.
  Stk. 3.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med den 27. november 2021.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 12. november 2021

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

/ Aka Olesen

 

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk