Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 5. november 2018 om oprettelse af en national institution til drift af besøgscentre

I medfør af § 5, stk. 1, i inatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2016 om etablering og drift af besøgscentre og turistanlæg, fastsættes:

 

Kapitel 1
Etablering, navn og hjemsted

  § 1.  Naalakkersuisut etablerer den selvejende institution Greenland Visitor Center (GVC).

  § 2.  Den selvejende institutions hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik Sermersooq.

 

Kapitel 2
Retlig status og formål

  § 3.  Institutionen er en uafhængig almennyttig selvejende institution. Institutionen er omfattet af den lovgivning og principper, der gælder for den offentlige forvaltning.

  § 4.  Den selvejende institutions formål er at drive besøgscentre, som skal være en ramme for formidling af Grønlands natur- og kulturhistorie.

 

Kapitel 3
Ledelsen m.v.

Bestyrelse
 

  § 5.  Den selvejende institution ledes af en bestyrelse, der træffer afgørelse i alle væsentlige spørgsmål om institutionens faglige arbejdsområde, økonomi og forvaltning.

 

  § 6.  Bestyrelsen udpeges af Naalakkersuisut.

  Stk. 2.  Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer.

  Stk. 3.  Bestyrelsen udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber.

  § 7.  Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for en 2-årig periode og kan genudpeges.

  § 8.  Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt medlemmerne.

  § 9.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i medfør af vedtægten.

  § 10.  Nærmere regler om institutionens forhold, herunder bestyrelsens sammensætning, ansvar og opgaver samt institutionens organisation, fastsættes i vedtægt i overensstemmelse med kapitel 5, 6 og 7.

Midlertidig bestyrelse

  § 11. Den midlertidige bestyrelsesfunktion varetages af Departementet for Erhverv og Energi. 
  Stk. 2.  Den midlertidige bestyrelse fortsætter indtil en bestyrelse er udpeget i medfør af § 6.

  § 12.  Den midlertidige bestyrelse skal varetage ledelsen af institutionen indtil ibrugtagelse af Isfjordscenteret i Ilulissat og Naalakkersuisut har truffet beslutning om at overdrage ejerskabet heraf til institutionen. 
  Stk. 2.  Den midlertidige bestyrelse skal varetage institutions interesser i forbindelse med opførsel af Isfjordscenteret og varetage Selvstyrets opgaver i forbindelse med indgåede aftaler med fonde og andre eksterne sponsorer om opførsel af besøgscentre samt søge fremskaffelse af yderligere ekstern finansiering til besøgscentre.
  Stk. 3.  Den midlertidige bestyrelse skal sørge for, at institutionens budget udarbejdes og vedtages, at der træffes beslutning vedrørende indretning og organisering af institutionens administration, samt at der træffes andre beslutninger, der er nødvendige for forberedelse af driften af den selvejende institution.

Direktion

  § 13.  Institutionens daglige ledelse forestås af en direktør, der ansættes og afskediges af bestyrelsen.
  Stk. 2.  Nærmere regler om direktionens ansvar og opgaver m.v. fastsættes i vedtægt. 
  Stk. 3.  Departementet for Erhverv og Energi kan varetage sekretariatsfunktionen for bestyrelsen indtil en direktør er ansat.

  

Kapitel 4
Rådgivende videnskabsråd

  § 14.  Til rådgivning af bestyrelsen nedsættes et videnskabsråd med medlemmer fra forskningsinstitutterne Grønlands Naturinstitut, GEUS, Niels Bohr Instituttet, DMI og National Snow and Ice Data Center.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan efter indstilling fra bestyrelsen fjerne eller tilføje en eller flere af ovennævnte videnskabelige institutioner med andre anerkendte forskningsrelevante videnskabelige institutioner.  
  Stk. 3.  Videnskabsrådet har til opgave at følge institutionens aktiviteter og sikre en kontinuerlig udvikling af udstilling og formidlingsaktiviteter på besøgscentre. 
  Stk. 4.  Videnskabsrådet kan over for bestyrelsen fremsætte forslag til nye formidlingsaktiviteter og udstillinger og vurdere hidtidige formidlingsaktiviteter og udstillinger. 
  Stk. 5.  Nærmere regler om rådets forhold og virke fastsættes i institutionens vedtægt.

 

Kapitel 5
Tilskud og indtægter

  § 15.  Naalakkersuisut kan yde et driftstilskud til institutionen, som fastsættes som et driftstilskud på baggrund af en bevilling, der er afsat på finansloven til formålet.  

  § 16.  Naalakkersuisut kan yde anlægstilskud til institutionen som fastsættes på baggrund af en bevilling, der er afsat på finansloven til formålet.

  § 17.  Naalakkersuisut og kommunerne kan indgå aftale om kommunal medfinansiering af anlægsudgifter til institutionen.

  § 18.  Naalakkersuisut og kommunerne kan indgå aftale om kommunal medfinansiering af driftstilskud til institutionen.

  § 19.  Institutionen kan i overensstemmelse med sit formål at drive besøgscentre og oppebære de dermed forbundne indtægter.

  § 20.  Institutionen kan i overensstemmelse med sit formål oppebære indtægter i form af gaver, tilskud og lign. fra fonde, organisationer og virksomheder samt offentlige myndigheder.

 

Kapitel 6
Regnskab og revision

  § 21.  Institutionens regnskabsår er finansåret.

  § 22.  Institutionen aflægger årsrapport i henhold til den til enhver tid gældende anordning af årsregnskabsloven i Grønland med de afvigelser, som følger af, at institutionen er en selvejende institution under Grønlands Selvstyre.

  § 23.  Afvigelser fra regnskabsreglerne i henhold til § 22 angives i årsrapporten for virksomheden under anvendt regnskabspraksis.

  § 24.  Årsregnskabet revideres af den af Inatsisartut udpegede statsautoriserede revisor, som reviderer landskassens regnskab. 
  Stk. 2.  Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af virksomhedens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt.
  Stk. 3.  Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give meddelelse herom til institutionens bestyrelse og til Naalakkersuisut.

  § 25.  Direktionen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af virksomheden og dens årsrapport.
  Stk. 2.  Direktionen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.
  Stk. 3.  Direktionen skal ved sin underskrift tiltræde protokollatet.

 

Kapitel 7
Vedtægtsforhold

  § 26.  Bestyrelsen udarbejder en vedtægt for institutionen, der godkendes af Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Vedtægtsændringer skal godkendes af Naalakkersuisut.

 

Kapitel 8
Ikrafttræden

  § 27.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. november 2018.

 

Grønlands Selvstyre, den 5. november 2018

 

Aqqalu Jerimiassen

/

Jørn Skov Nielsen


Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk