Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 4. april 2016 om rapportering af indhandlinger af fisk og fiskeriprodukter

I medfør af § 9 stk. 1, § 10, stk. 1, nr. 4, § 25, stk. 1, §§ 26, 27 samt § 33, stk. 2 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, ændret ved Landstingslov nr. 12 af 6. november 1997, Landstinglov nr. 6. af 20. maj. 1998, Inatsisartutlov nr. 8. af 22. november 2011, og senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 18 af 3. juni 2015, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

  § 1.  Bekendtgørelsen gælder rapportering af afsætning ved førstehåndsopkøb af fangst af fisk og fiskeriprodukter, herunder også fangst der ikke overdrages til opkøber i Grønland.
  Stk. 2.  Bekendtgørelsen gælder for grønlandske fiskefartøjers landinger i udlandet samt udenlandske fiskefartøjers landinger i udlandet der er fisket på Grønlandsk licens, og alle fiskefartøjers landinger i Grønland med henblik på eksport før førstegangsomsætning.


Definitioner

  § 2.  Ved ”fiskeriprodukter” forstås alle akvatiske dyr og produkter heraf. Dette omfatter havpattedyr, søfugle, koraller, svampe, og alle produkter af disse.
  Stk. 2.  Ved et "fiskefartøj" forstås ethvert transportmiddel til søs eller på land, der benyttes i forbindelse med fiskeri.
  Stk. 3.  Ved en ”opkøber” forstås en af myndighederne godkendt autoriseret opkøber af fiskeriprodukter.
  Stk.4.  Ved ”fisker” forstås den person som ejer licensen, og som således er ansvarlig for at reglerne overholdes.
  Stk. 5.  Ved ”landet mængde” forstås hele den mængde fiskeriprodukt i kg som losses fra et fiskefartøj.
  Stk. 6.  Udtrykket ”landing” omfatter enhver losning af fiskeriprodukter fra et fiskefartøj, uanset om den overførte mængde udgør hele lasten eller kun en del af lasten, og uanset om losningen sker ved kaj eller til søs.
  Stk. 7.  Ved ”en uge” forstås perioden fra mandag kl. 00:00 til søndag kl. 24:00 Vestgrønlandsk lokaltid.
  Stk. 8.  Ved en ”fangsttur” forstås perioden fra fiskefartøjet med tom last påbegynder fiskeri til fiskefartøjet igen er fuldt udlosset.


Fiskerens pligter

  § 3.  Personer og selskaber, der lander til en opkøber, skal afgive og underskrive en landingserklæring, der indeholder de i bilag 1 anførte oplysninger.
  Stk. 2.  Udover fiskeriprodukter, skal de i stk. 1 nævnte personer og selskaber også afgive oplysninger om alle fiskeriprodukter, der ikke landes.


Kystnært fiskeri

  § 4.  For logbogspligtige fartøjer under 75 BRT / 120 BT, der lander til opkøber i Grønland, skal der afleveres logbøger fra hele fangstturen til opkøber ved landingen.


Havgående fiskeri

  § 5.  For fartøjer over 75 BRT / 120 BT skal for hver havneanløb indsendes logbøger til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) straks efter landing.
  Stk. 2.  For grønlandske fartøjer, der losser i udlandet skal rederiet indenfor 48 timer efter landing indsende dokumentation for de landede mængder til GFLK, jf. bilag 1.
  Stk. 3.  For udenlandske fartøjer, der fisker på grønlandsk licens, og losser i udlandet, skal rederiet indenfor 48 timer efter landing indsende dokumentation for de landede mængder til GFLK, jf. bilag 1.
  Stk. 4.  For fartøjer, der losser i Grønland med henblik på eksport før førstegangsopkøb skal rederiet indenfor 48 timer efter landing indsende dokumentation for de landede mængder til GFLK jf. bilag 1.

  § 6.  Personer og selskaber, der lander til en opkøber, skal sørge for at indhente kvittering eller anden specificeret dokumentation fra indhandlingsstedet, hvorpå de overdragede mængder er anført.


Opkøberens pligter

  § 7.  Opkøbere skal give oplysninger som angivet i bilag 1 til GFLK ved landinger af fiskeriprodukter.
  Stk. 2.  Opkøbere skal desuden også registrere og videregive oplysninger om fangster der ikke indhandles.
  Stk. 3.  Enhver, som skal sende oplysninger til GFLK skal sende oplysninger i elektronisk format efter GFLKs anvisninger.
  Stk. 4.  GFLK kan meddele undtagelse fra stk. 3, til personer og virksomheder, der i løbet af året kun sender oplysninger forholdsvis få gange, eller højst modtager 50 indhandlinger om måneden og som har en årlig omsætning under 1 mio. kr.

  § 8.  Alle mængdeoplysninger som skal indsendes til GFLK, skal være baseret på vejning.
  Stk. 2.  Vejning skal foregå med kontrollerede og godkendte vægte. Laks, havpattedyr og søfugle skal opgives i antal.

  § 9.  Oplysninger, som skal sendes til GFLK, kan videregives til en fiskeriorganisation, såfremt oplysningerne vedrører et medlem, og såfremt det fremgår af betingelserne for medlemskabet af organisationen, at oplysningen kan videregives, og at medlemmet skriftligt har accepteret dette.
  Stk. 2.  GFLK kan offentliggøre oversigter over opkøb og kvoteoptag.

  § 10.  Opkøberen skal videresende oplysninger modtaget i henhold til § 5 stk. 1-3, til GFLK. Oplysningerne for den forudgående uge, skal sendes hver mandag, inden klokken 12 Vestgrønlandsk lokaltid.
  Stk. 2. Opkøberen skal også indsende oplysninger hvis der ikke er indhandlet i den forudgående uge.
  Stk. 3. Holder opkøber lukket i længere perioder, f.eks. i forbindelse med lavsæson, skal der gives meddelelse herom til GFLK. Ligeledes skal opkøber meddele GFLK, når opkøb genoptages.
  Stk. 4.  Opkøberen skal opbevare landingserklæringen i mindst 3 år. GFLK kan forlange at få fremsendt kopi af landingserklæringerne.
  Stk. 5.  Opkøberen skal påføre stempel, navn og dato for opkøbet på logbøger modtaget i henhold til § 5 stk. 1.
  Stk. 6.  Logbøgerne indsendes hver mandag for den forudgående uge. Logbøgerne fremsendes til GFLK i særlige frankerede kuverter eller indleveres direkte. Kuverterne leveres af GFLK efter forespørgsel.
  Stk. 7.  GFLK kan kræve oplysningerne jf. stk. 1 og 4 fremsendt med højere frekvens.


Kontrol
         

  § 11.  Med henblik på håndhævelse af nationale og internationale kontrolregler kan GFLK udpege særlige havne, hvor bestemte fiskeriprodukter eller fangst fra bestemte områder skal landes.


Foranstaltninger

  § 12.  Med bøde foranstaltes den, der overtræder §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 10 efter reglerne i kriminalloven.
  Stk. 2.  Tilsvarende foranstaltes undladelse af indrapportering der er påbudt i henhold til bekendtgørelsen, eller indrapportering af urigtige eller vildledende oplysninger.
  Stk. 3.  Juridiske personer er tilsvarende omfattet af stk. 1 efter reglerne i kriminalloven.


Ikrafttræden

  § 13.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. april 2016.
  Stk. 2.  Samtidigt ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 22. december 2011 om rapportering af indhandlinger af fisk og fiskeriprodukter.Grønlands Selvstyre, den 4. april 2016


Karl-Kristian Kruse

/

Jørgen I. Olsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk