Landstingslov nr. 5 af 31. maj 2001 om ændring af Landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

§ 1.

I landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, foretages følgende ændringer:

 

1. § 9, stk. 1, affattes således:
"  Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet en afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Begæringen skal angive den sag, hvis dokumenter den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. juli 2001.
Grønlands Hjemmestyre den 31. maj 2001 .
Jonathan Motzfeldt

/

Søren Hald Møller

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk