Inatsisartutlov nr. 37 af 28. november 2019 om Ældretalsmand

Kapitel 1

Formål

 

  § 1.  Denne Inatsisartutlov har til formål at fremme ældres vilkår og interesser i samfundet.

 

Kapitel 2
Ældretalsmandsinstitution

 

  § 2.  Ældretalsmandsinstitutionen består af en Ældretalsmand og et sekretariat. Institutionen ledes af Ældretalsmanden.
  Stk. 2.  Ældretalsmanden er i sit virke politisk uafhængig.

 

Ældretalsmand

 

  § 3.  Naalakkersuisut udpeger en Ældretalsmand.
  Stk. 2.  Ældretalsmanden udpeges for en periode på 3 år. Genudpegning kan ske. 
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan afsætte Ældretalsmanden inden for perioden på 3 år, såfremt 1 eller flere af følgende betingelser er opfyldt:
1)  Ældretalsmanden gør sig skyldig i grov forsømmelse i udøvelsen af Ældretalsmandens opgaver i henhold til denne Inatsisartutlov.
2)  Ældretalsmanden handler på en måde, der i betydelig grad svækker tilliden til, at Ældretalsmanden vil udføre Ældretalsmandens opgaver i henhold til denne Inatsisartutlov på betryggende vis.
  Stk. 4.  Ved en udpegning af ny Ældretalsmand i forbindelse med afsættelse af hidtidig Ældretalsmand, jf. stk. 3, udpeges ny Ældretalsmand for resten af den 3-årige periode.

 

Ældretalsmandens opgaver

 

  § 4.  Ældretalsmanden skal arbejde på at sikre og fremme ældres muligheder og interesser samt rette fokus på og informere om ældres vilkår i samfundet.
  Stk. 2.  Ældretalsmanden skal særligt:
1)  Yde råd og vejledning til ældre om deres vilkår og muligheder.
2)  Yde råd og vejledning til offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner samt organisationer og foreninger m.v. og privatpersoner om spørgsmål, der vedrører ældres vilkår.
3)  Arbejde for at øge bevidstheden i samfundet om ældre og deres forhold.
4)  Formidle information om ældre, tale deres sag i den offentlige debat samt arbejde på at give ældre bedre muligheder for at deltage i debatten og påvirke samfundsudviklingen.
5)  Foreslå tiltag, der kan styrke ældres vilkår og muligheder.
  Stk. 3.  Ældrerepræsentanter fra kommunerne og organisationer, som arbejder for ældre, skal inddrages i Ældretalsmandens arbejde i henhold til stk. 2, nr. 1-5, i det omfang, det er relevant og muligt.

 

  § 5.  Ældretalsmanden skal høres i forbindelse med lovgivningsinitiativer og andre initiativer, der har betydning for ældres vilkår.

 

  § 6.  Inatsisartut, Naalakkersuisut og andre offentlige myndigheder kan rådføre sig med Ældretalsmanden i alle spørgsmål af generel karakter, der har betydning for ældres vilkår.

 

  § 7.  Ældretalsmanden udarbejder hvert år en skriftlig beretning om sin virksomhed.
  Stk. 2.  Beretningen skal offentliggøres på Ældretalsmandens hjemmeside. 
  Stk. 3.  Beretningen sendes samtidig med offentliggørelse til Naalakkersuisut, Inatsisartut og kommunerne.

 

Ældretalsmandens kompetencer

 

  § 8.  Ældretalsmanden har ret til at udtale sig frit om forhold, der vedrører Ældretalsmandens arbejdsområde, jf. dog § 11. Ældretalsmanden afgør selv, hvem udtalelserne skal rettes til.
  Stk. 2.  Ældretalsmanden kan alene udtale sig om forhold, der generelt omhandler ældre, og ikke om forhold, der omhandler enkeltpersoner.
  Stk. 3.  Ældretalsmanden kan alene afgive udtalelser. Ældretalsmanden kan ikke træffe afgørelser.

 

Sekretariat

 

  § 9.  Socialstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Ældretalsmanden. Sekretariatet forestår administrationen og yder faglig bistand til Ældretalsmanden.

 

Kapitel 3
Sagsbehandlingsregler

 

  § 10.  I det omfang landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning ikke finder direkte anvendelse på Ældretalsmandens virksomhed, finder principperne i landstingsloven og ulovbestemte forvaltningsretlige grundsætninger tilsvarende anvendelse.
  Stk. 2.  Ældretalsmanden kan afvise henvendelser og henlægge sager, som Ældretalsmanden er i gang med at sagsbehandle. 
  Stk. 3.  Ældretalsmandens afvisninger af henvendelser og henlæggelse af sager, som Ældretalsmanden ikke har taget op af egen drift, skal være skriftlige og begrundede.
  Stk. 4.  Ældretalsmandens afvisning af henvendelser og henlæggelse af sager kan ikke påklages til Naalakkersuisut eller anden administrativ myndighed. Tilsvarende gælder Ældretalsmandens udtalelser.

 

  § 11.  Ældretalsmanden og sekretariatet, jf. § 9, har tavshedspligt i henhold til gældende regler om virke i den offentlige forvaltning.

 

Kapitel 4
Finansiering

 

  § 12.  Ældretalsmandsinstitutionen finansieres gennem tilskud fra landskassen.
  Stk. 2.  Ældretalsmanden kan søge midler fra andre offentlige myndigheder eller private organisationer, foreninger, virksomheder m.v. til sin virksomhed.
  Stk. 3.  Ældretalsmanden kan inden for de lovfæstede opgaver drive virksomhed, der medfører indtægter. Indtægterne medgår til varetagelse af Ældretalsmandens lovfæstede opgaver.

 

Budget og regnskab

 

  § 13.  Ældretalsmanden afgiver hvert år til Naalakkersuisut et forslag til budget for det følgende finansår. Forslaget skal indeholde budget over forventede indtægter og udgifter. Ældretalsmanden afgiver samtidig forslag til størrelsen af landskassens tilskud for det nævnte finansår.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter en frist for aflevering af forslag til budget samt forslag til størrelsen af landskassens tilskud for det kommende finansår.

 

  § 14.  Ældretalsmandens regnskabsår følger finansåret.
  Stk. 2.  Årsregnskabet revideres af den revisor, der reviderer landskassens årsregnskab.

 

  § 15.  Ældretalsmanden forelægger det reviderede årsregnskab bilagt revisionens bemærkninger for Naalakkersuisut til godkendelse. 
 
Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter en frist for forelæggelsen, jf. stk. 1.

 

Kapitel 5
Ikrafttræden

 

  § 16.  Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar 2020.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut foranlediger, at der pr. 1. april 2022 udarbejdes en rapport, hvori placeringen af sekretariatet i socialstyrelsen, jf. § 9, skal evalueres. Snarest efter udarbejdelsen skal rapporten indleveres til Inatsisartut med henblik på omdeling til medlemmerne af Inatsisartut.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2019

 

 

 

Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk