Inatsisartutlov nr. 6 af 29. november 2013 om ændring af inatsisartutlov om den kommunale styrelse (Begæringer om udtræden af kommunalbestyrelsen. Lokaludvalg og særlige udvalg samt vederlag til udvalgenes medlemmer. Pensionsordninger for borgmestre.) Historisk

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse foretages følgende ændringer:


1.
§ 15, stk. 2, affattes således:
Stk. 2.  Såfremt et kommunalbestyrelsesmedlem af de i stk. 1 nævnte grunde er hindret i at varetage sit hverv i mere end 2 måneder, skal kommunalbestyrelsesmedlemmet begære orlov uden vederlag. Begæringen sendes til borgmesteren, og skal indeholde oplysning om baggrunden for begæringen, og hvor længe den hindring, som ligger til grund for begæringen om orlov, forventes at bestå. Fornøden dokumentation for begæringen skal sendes sammen med denne eller efter anmodning herom fra borgmesteren. Borgmesteren indkalder herefter stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.”

2. § 15, stk. 3, affattes således:
Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for medlemmets begæring om orlov og stedfortræderens indtræden er til stede.

3. § 31, stk. 3, ophæves.

4. § 31, stk. 4, som herefter bliver stk. 3, affattes således:
Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan vælge at udpege andre repræsentanter end kommunalbestyrelsesmedlemmer til de i stk. 1 nævnte udvalg med videre, såfremt der i anden lovgivning er givet særlig tilladelse hertil samt til at udføre øvrige hverv, som kommunal-bestyrelsen måtte tildele dem.”

5. Efter § 31 indsættes:
§ 31a.  Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere lokaludvalg i hver by i den pågældende kommune. Lokaludvalgene kan varetage bestemte hverv eller udføre forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen bestemmer sammensætningen af lokaludvalg, herunder i hvilket omfang det overlades til organisationer, grupper af borgere fra bestemte lokaliteter, politiske partier og kandidatforbund eller andre at indstille personer som medlemmer af udvalgene eller som observatører til at deltage i udvalgenes møder.
Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for lokaludvalgenes virksomhed.
Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan yde et fast vederlag til medlemmer af lokaludvalg, som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Vederlaget kan ydes inden for et maksimumbeløb fastsat af Naalakkersuisut jf. § 66, stk. 6.
Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg med henblik på inddragelse af særlig viden og sagkundskab eller særlige interesser i behandlingen af enkeltstående sager i kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg.
Stk. 6.  De i stk. 1 og 5 nævnte udvalg kan nedsættes på ethvert tidspunkt og med virkning for et nærmere bestemt tidsrum i løbet af kommunalbestyrelsens funktionsperiode.”

6. I § 34 ændres ”§§ 24, 26 og § 31” til: ”§§ 24, 26, 31 og § 31a”.

7. § 51, stk. 1, affattes således: 
§ 51.  Fælles bygdebestyrelser og bygdebestyrelser består af 3 eller 5 medlemmer. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse herom inden udgangen af det år, der ligger forud for valg til bygdebestyrelser."

8. § 51, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4, bliver herefter stk. 2 og 3.

9. § 67, stk. 1, affattes således:
§ 67.  Naalakkersuisut fastsætter regler om ydelse af:
1)  Vederlag og eftervederlag til borgmestre.
2)  Vederlag til viceborgmestre eller kommunalbestyrelsesmedlemmer, som pålægges at overtage borgmesterens funktioner i dennes fravær.”

10. Efter § 67 indsættes:
§ 67a.  Naalakkersuisut fastsætter regler om:
1)  Ydelse af pension til borgmestre og disses ægtefælle og børn.
2)  Oprettelse af private pensionsordninger for borgmestre, efter tilsvarende regler, som gælder for medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut.
Stk. 2.  Regler om oprettelse af private pensionsordninger, jf. stk. 1, nr. 2, får virkning for borgmestre, som indtræder i hvervet den 1. maj 2013 eller senere. Pensionsordninger efter disse regler oprettes tidligst med virkning fra 1. januar 2014.
Stk. 3.  Borgmestre, som har fungeret i hvervet i mindst 4 år i den valgperiode, der udløber i 2013, kan uanset bestemmelsen i stk. 2, vælge at lade sig omfatte af de regler, der fastsættes i medfør af stk. 1, nr. 1.
Stk. 4.  Valg af pensionsordning jf. stk. 3, skal meddeles skriftligt til kommunalbestyrelsen senest 2 måneder efter ikrafttrædelse af Inatsisartutloven. Valget er bindende og har også virkning for fremtidige hverv som borgmester.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2014.Grønlands Selvstyre, den 29. november 2013Aleqa Hammond

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk