Inatsisartutlov nr. 15 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om videregående uddannelser (Adgangskrav til videregående kunstneriske uddannelser, studie- og ordensregler, tilsyn og indhentelse af oplysninger og forsøgs- og udviklingsarbejde)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 14 af 12. juni 2019 om videregående uddannelser foretages følgende ændringer:

 

1. § 1, stk. 2, 1. pkt., affattes således:
”  Ved en videregående uddannelse forstås en uddannelse af overvejende teoretisk og bogligt indhold, der forudsætter en bestået gymnasial uddannelse, herunder et særligt tilrettelagt gymnasialt uddannelsesforløb eller en erhvervsuddannelse, jf. dog § 31 a.”

 

2. Efter § 17 indsættes:

Studie- og ordensregler

 

  § 17 a.  Institutionslederen fastsætter studie- og ordensregler, jf. dog stk. 3. Institutionslederen gør de studerende bekendt med studie- og ordensreglerne. Institutionslederen skal fremsende studie- og ordensreglerne til Naalakkersuisut til orientering.
  Stk. 2.  Institutionslederen træffer afgørelse om iværksættelse af sanktioner over for studerende, der ikke følger studie- og ordensreglerne. Institutionslederen kan bortvise studerende, der gentagne gange eller groft overtræder studie- og ordensreglerne.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om studie- og ordensregler, herunder om mødepligt og fravær og om iværksættelse af sanktioner over for studerende, der ikke følger studie- og ordensreglerne.

 

3. § 20, stk. 3, 1. pkt., affattes således:
”  Ansøgninger efter stk. 1 skal vedlægges dokumentation for adgangsgrundlaget for den uddannelse, der søges optagelse på, jf. dog § 31 a.”

 

4. Efter § 31 indsættes i kapitel 3:
”  § 31 a.  Naalakkersuisut kan tillade, at der på videregående kunstneriske uddannelser kan ske fravigelse af adgangskravene i forbindelse med optagelse.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om adgang til videregående uddannelser.”

 

5. § 35 affattes således:
”  § 35.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om optagelse på videregående uddannelser.”

 

6. Efter § 39 indsættes:

 

”Tilsyn og indhentelse af oplysninger

 

  § 39 a.  Naalakkersuisut fører tilsyn med uddannelserne og undervisningen efter denne Inatsisartutlov og i henhold til regler fastsat i medfør af denne.

 

  § 39 b.  Naalakkersuisut kan indhente alle nødvendige oplysninger fra de uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående uddannelser, om uddannelserne, de uddannelsessøgende og personalet, herunder foranstalte besøg på uddannelsesinstitutionerne med henblik på gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik og kan fastsætte nærmere regler herom.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem Naalakkersuisut og uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående uddannelser, herunder om form og format i forbindelse med aflevering af oplysninger. Naalakkersuisut kan desuden fastsætte krav til kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger.

 

Forsøgs- og udviklingsarbejde

 

  § 39 c. Naalakkersuisut kan i særlige tilfælde gøre undtagelser fra loven, hvis det sker for at fremme forsøgsarbejde og pædagogisk udviklingsarbejde. Det er en betingelse, at forsøg og udviklingsarbejde ikke forringer de studerendes muligheder for at gøre brug af deres uddannelse som grundlag for erhvervskompetence, videregående studier eller rettigheder i anden henseende.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan gøre undtagelser fra loven for en enkelt studerende, hvor helt særlige forhold gør sig gældende.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2022.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 1. december 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk