Inatsisartutlov nr. 10 af 19. november 2021 om borgerbestyrelser i områder uden for den kommunale inddeling

 

Oprettelse og nedlæggelse af borgerbestyrelser

 

  § 1.  Naalakkersuisut kan oprette og overlade til en borgerbestyrelse at varetage opgaver eller dele heraf på Grønlands Selvstyres vegne i beboede områder uden for den kommunale inddeling.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan beslutte at nedlægge en borgerbestyrelse, hvis Naalakkersuisut ikke længere finder behov for, at opgaverne udføres af en borgerbestyrelse.
  Stk. 3.  Nedlæggelse af en borgerbestyrelse kan ske hvis:
1)  der ikke er tilstrækkeligt antal borgere i området til at have en borgerbestyrelse,
2)  der etableres anden form for servicering af borgere i området, eller
3)  det på andet grundlag vurderes, at borgerbestyrelsen skal nedlægges.

 

Antal medlemmer og valgperiode

 

  § 2.  Ved valg til en borgerbestyrelse udgør hvert område uden for den kommunale inddeling én valgkreds. 
  Stk. 2.  Der vælges til en borgerbestyrelse 3 eller 5 medlemmer. Hvor antallet ikke er fastlagt, vælges der 3 medlemmer.
  Stk. 3.  Medlemstallet fastsættes af en borgerbestyrelse for den følgende valgperiode. Antal medlemmer besluttes senest 3 måneder inden valgdagen.
  Stk. 4.  Borgerbestyrelsens medlemmer vælges for 4 år, og samtlige medlemmer afgår samtidig.
  Stk. 5.  Valgperioden regnes fra 1. juni. Valget afholdes den 1. tirsdag i maj måned. Næste valg finder sted i 2025.

 

Valgret og valgbarhed

 

  § 3.  Valgret til en lokal borgerbestyrelse har:
1)  enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse, og har fast bopæl i området senest 6 uger forud for valget, medmindre vedkommende er umyndiggjort med retsvirkning i Grønland,
2)  enhver, der er statsborger i et af de øvrige nordiske lande, er fyldt 18 år og har haft fast bopæl i riget i mindst 3 år og haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse, og har fast bopæl i området senest 6 uger forud for valget, medmindre vedkommende er umyndiggjort med retsvirkning i Grønland.
  Stk. 2.  Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.

 

  § 4.  Valgbar til en borgerbestyrelse er enhver, som i henhold til § 2 har valgret til borgerbestyrelsen, medmindre vedkommende inden for de sidste 5 år ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning eller inden for de sidste 3 år har været undergivet kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af borgerbestyrelsen. Fristerne regnes fra valgdagen.
  Stk. 2.  En person kan dog altid opstille til valg uanset indsigelser om manglende valgbarhed på grund af kriminalretlige foranstaltninger.
  Stk. 3.  Kandidaterne skal ved deres underskrift have erklæret sig indforstået med, at de opstilles ved valget, samt at Valgbarhedsnævnet kan indhente udskrift fra Kriminalregisteret hos Politimesteren i Grønland til brug for valgbarhedsprøvelse, jf. gældende regler for valgbarhedsnævn i Inatsisartutlov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer. Underskrifterne kan ske enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om valg af medlemmer af en borgerbestyrelse.

 

Virke

 

  § 5.  På det konstituerende møde vælger borgerbestyrelsen indledningsvis formanden blandt sine medlemmer. Borgerbestyrelsens formand vælges for borgerbestyrelsens valgperiode.
  Stk. 2.  Borgerbestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.
  Stk. 3.  Borgerbestyrelsen fremsender et eksemplar af borgerbestyrelsens forretningsorden til Naalakkersuisut. 
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om en borgerbestyrelses virke.

 

Økonomi

 

  § 6.  Naalakkersuisut fastsætter regler om borgerbestyrelsens aflæggelse af regnskab, dets revision, fremsættelse af budgetforslag, og i øvrigt forvaltning af økonomiske anliggender.

 

  § 7.  Inatsisartut fastsætter i den årlige finanslov det beløb, en borgerbestyrelse skal overlades til hel eller delvis løsning af de i § l omhandlede opgaver og til dækning af udgifter ved borgerbestyrelsens administration.

 

Ikrafttræden

 

  § 8.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2022. Samtidig ophæves landstingslov nr. 13 af 20. oktober 1988 om borgerråd i områder uden for den kommunale inddeling.
  Stk. 2.  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 21. marts 2005 om valg til borgerråd forbliver i kraft, indtil den ophæves ved regler fastsat i henhold til denne Inatsisartutlov.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 19. november 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk