Landstingslov nr. 5 af 9. april 1992 om ændring af landstingslov om lotteriafgift

§ 1

I landstingslov nr. 7 af 31. oktober 1987 om lotteriafgift foretages følgende ændringer:

 

1. § 1, stk. 1 affattes således:
"Stk. 1. Af præmier fra lotterier afholdt i Grønland betales 15 % i afgift af den del af præmierne, som overstiger kr. 200."

2. § 1, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Den, der afholder lotteri, er pligtig at indeholde afgiften i præmien før denne udbetales og efterfølgende indbetale afgiften, jf. § 3, stk. 1."

3. § 1, stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. Den, der afholder lotteri, hvor præmierne består af naturalier, beregner afgiften på grundlag af præmiernes værdi i handel og vandel, og indbetaler efterfølgende afgiften, jf. § 3, stk. 1."

4. I § 1 indsættes som stk. 4:
"Stk. 4. Afgiftspligten efter stk. 1-3 gælder ikke, hvis den samlede præmiesum for de spil, som en forening eller sammenslutning m.v. afholder i løbet af et kalenderår, er 5.000 kr. eller mindre."

5.  § 3, stk. l affattes således:
"Stk. 1. Den, der afholder lotteri, skal anmelde præmiesummen og indbetale afgiften til Skattedirektoratet senest 14 dage efter lotteriets afholdelse. Anmeldelsen skal ske ved indsendelse af en blanket, der er udarbejdet af Skattedirektoratet."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 1992 og har virkning for lotterier afholdt den 1. juni 1992 eller senere.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. april 1992
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk