Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om Borgerligt Ombud Historisk

I medfør af § 60 stk. 2 i Landstingslov nr. 5 af 14. maj 1990 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland fastsættes:

 

Kapitel 1.
Borgerligt ombud

§ 1. Som borgerligt ombud anses i denne bekendtgørelse varetagelse af hverv som:
1) Medlem af Grønlands Landsting,
2) medlem af kommunalbestyrelse, medlem af bygderåd samt kommunalbestyrelsesmedlemmers medlemskab af udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen og bygderåd,
3) kredsdommer,
4) lægdommer,
5) bisidder samt
6) øvrige hverv, som den pågældende ifølge lovgivningen er forpligtet at varetage.

§ 2. Tjenestemænd, der udfører borgerligt ombud, jf. § l, har adgang til tjenestefrihed efter reglerne i §§ 3 - 5 i den udstrækning, det er nødvendigt til udførelsen af det pågældende hverv.

§ 3. Tjenestefrihed skal i det omfang, det er muligt, skaffes ved omlægning af tjenesten eller ved tjenestebytning. Ved tilrettelæggelse af tjenesten påhviler det såvel vedkommende arbejdsgiver som den pågældende tjenestemand at medvirke til en hensigtsmæssig løsning.
Stk. 2. Såfremt tjenestefrihed ikke kan skaffes ved omlægning eller bytning af tjeneste som nævnt i stk. l, eller kan sådan ændret tjenestetidstilrettelæggelse ikke foretages uden en væsentlig udvidelse af tjenestemandens samlede arbejdstid, finder reglerne i § 4 anvendelse.

§ 4. Er ombudet eller hvervet ulønnet, kan der ydes tjenestefrihed uden fradrag i tjenestemandslønnen i indtil 60 dage i løbet af et kalenderår. I sådan tjenestefrihed medregnes ikke de nødvendige rejsedage, der medgår til ombudets eller hvervets udførelse. Et hverv, for hvilket der udelukkende ydes dagpenge til betaling af kost og logi, efter bestemmelser som er fastsat af
Grønlands Landsting eller godkendt af Tilsynsrådet for de grønlandske kommuner, anses i den henseende for ulønnet.
Stk. 2.Tjenestefrihed i videre udstrækning end nævnt i stk. 1. ydes mod fradrag i tjenestemandslønnen af et beløb, der for tjenestefrihed indtil 4 timer den enkelte dag udgør 1/60 og for tjenestefrihed udover 4 timer den enkelte dag udgør 1/30 af månedslønnen.

§ 5. Er ombudet eller hvervet lønnet ydes tjenestefrihed mod lønfradrag som anført i § 4 stk. 2. Ombudet eller hvervet anses for lønnet, såfremt der ydes vederlag eller mødediæter, efter bestemmelser som er fastsat af Grønlands Landsting eller godkendt af Tilsynsrådet for de grønlandske kommunner, eller såfremt der er mulighed for at yde godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.
Stk. 2. Lønfradrag som nævnt i stk. l kan dog, medmindre tjenestemanden erklærer sig indforstået med en anden afregningsmåde, for hver måned højst udgøre et beløb, der svarer til det månedlige vederlag eller de mødediæter, der er ydet for varetagelse af ombudet eller hvervet. Overskydende beløb overføres til næste må ned. Det samlede lønfradrag inden for et ferieår kan ikke overstige det vederlag eller de mødediæter, der i samme tidsrum er oppebåret af tjenestemanden.

 

Kapitel 2.
Hverv som medlem af Folketinget

§ 6. En tjenestemand, der under medlemskab af folketinget ikke udfører tjeneste i stillingen, oppebærer ingen del af den for stillingen fastsatte løn.
Stk. 2. Personaledirektoratet fastsætter nærmere regler for aflønningen af tjenestemænd, der udfører delvis tjeneste i stillingen under medlemskabet af folketinget.

 

Kapitel 3.
Fælles bestemmelser

§ 7. Den tid, i hvilken en tjenestemand har tjenestefrihed eller udfører tjeneste med nedsat tjenestetid for at varetage ombud eller hverv som nævnt i § l, eller for at bestride hverv som medlem af folketinget, medregnes, efter udtalelse fra Lønningsrådet, i løn- og pensionsancienniteten, jf. Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland § 60 stk. 4 og Lov om pension til statens tjenestemænd i Grønland § 3 stk. 6. Medregning af pensionsancienniteten er betinget af, at der indbetales pensionsbidrag, jvf. Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland § 56 og Lov om pension for statens tjenestemænd i Grønland § 24 b.
Stk. 2. Oprykning til højere lønramme, som ifølge lov eller anden godkendt ordning finder sted efter anciennitet og under forudsætning af tilfredsstillende tjenstlige forhold, foretages uden hensyn til, om den pågældende tjenestemand har opnået tjenestefrihed til varetagelse af de i denne bekendtgørelse omhandlende hverv .

§ 8. Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørel

 

Kapitel 4.
Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen har virkning fra den 1. april 1994
Grønlands Hjemmestyre, den 15. marts 1994
Emil Abelsen

/

Jakob Janussen


Vejledning om Bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om Borgerligt ombud

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk