Inatsisartutlov nr. 12 af 3. juni 2015 om ændring af Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (Betænkningstid ved tvangsbehandling, Afgørelseskompetence ved beskikkelse af patientrådgiver, Klageadgang og domstolsprøvelse) Historisk

 

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien foretages følgende ændring:


1.
  § 12, stk. 6, affattes således:
Stk. 6.  Forud for overlægens afgørelse om tvangsbehandling efter stk. 5 skal patienten have en passende betænkningstid til at overveje, hvorvidt patienten ønsker at give sit samtykke til behandlingen. Betænkningstiden skal have en passende varighed, dog højst 3 dage.”

2.  § 30, stk. 1, affattes således:
”Oplysning om enhver anvendelse af tvang, jf. §§ 5- 10, § 12, tvungen opfølgning efter § 17, §§ 19 – 22, enhver ordination i henhold til § 23, § 24, for så vist angår personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer, og § 26 skal tilføjes afdelingens tvangsprotokol med angivelse af indgrebets nærmere indhold og begrundelse.  Kopi af tilføjelsen til afdelingens tvangsprotokol skal ligeledes tilføres patientens journal.”

3.  § 33, stk. 3-4, affattes således:
”Stk. 3.  Patienten skal have lejlighed til at udtale sig om den påtænkte beskikkelse. Fremsætter patienten anmodning om at få beskikket en anden patientrådgiver, som er optaget på fortegnelsen, skal anmodningen så vidt muligt imødekommes. Afgørelsen kan påklages til Dommeren ved Retten i Grønland.
Stk. 4.  Fremsætter patienten anmodning om beskikkelse af en person, som ikke er optaget på fortegnelsen, sker der foreløbig beskikkelse af den person, der står for tur efter stk. 2. Dommeren ved Retten i Grønland træffer bestemmelse om, hvorvidt den af patienten foreslåede person kan beskikkes. Patientens anmodning skal imødekommes, medmindre dette er utilrådeligt. ”

4.  § 43, stk. 3, affattes således:
"Stk. 3.  Det Psykiatriske Patientklagenævn skal træffe afgørelse i klagesager, der er tillagt opsættende virkning, jf. § 39, stk. 3, inden 7 hverdage efter klagens modtagelse. I andre sager skal Det Psykiatriske Patientklagenævn træffe afgørelse snarest muligt. Er afgørelse ikke truffet inden 14 dage efter klagens modtagelse, skal nævnet underrette patienten og patientrådgiveren om grunden hertil, samt oplyse hvornår der kan forventes truffet en afgørelse.”

5.  § 44, stk. 1, affattes således:
”Det Psykiatriske Patientklagenævn skal efter anmodning fra patienten eller patientrådgiveren indbringe sine afgørelser vedrørende tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsbehandling, tvungen opfølgning efter udskrivning i henhold til § 17, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer, samt aflåsning af døre i afdelingen for Dommeren ved Retten i Grønland. Begæring om sagens indbringelse skal fremsættes inden 4 uger efter Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse. Senere fremsættelse af begæringen kan indtil 6 måneder efter Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse undtagelsesvis tillades af Dommeren ved Retten i Grønland, når der foreligger særlig grund til at afvige fra fristen.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. september 2015.
Stk. 2.  Klager over afgørelser i henhold til § 33, stk. 3, og anmodninger fremsat i henhold til § 33, stk. 4, der er indgivet til kredsretten forud for lovændringens ikrafttræden, og som ved lovændringens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet, skal færdigbehandles i Kredsretten.Grønlands Selvstyre, den 3. juni 2015Kim Kielsen 

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk