Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 6. juni 2019 om en forretningsorden for Budget- og Regnskabsrådet

I medfør af § 34, stk. 3, § 36 og § 45, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, fastsættes:

 

Kapitel 1

Budget- og Regnskabsrådets organisation

 

  § 1.  Budget- og Regnskabsrådet består af 1 fra hver kommune udpeget medarbejder, som har stor indsigt i kommunernes økonomiske forhold, 1 af Naalakkersuisoq for Finanser udpeget medarbejder, som har stor indsigt i Grønlands økonomi og er formand for rådet, og Grønlands Selvstyres regnskabschef.

  Stk. 2.  Budget- og Regnskabsrådet kan tillade, at der deltager tilforordnede ved rådets møder. Tilforordnede har taleret, men ikke stemmeret.

 

  § 2.  Departementet for Finanser varetager sekretariatsfunktionen for Budget- og Regnskabsrådet.

 

  § 3.  Kommunerne og Naalakkersuisut afholder egne omkostninger i forbindelse med et medlems virke i Budget- og Regnskabsrådet.

 

Kapitel 2

Budget- og Regnskabsrådets opgaver og møder

 

  § 4.  Budget- og Regnskabsrådet vejleder og rådgiver Naalakkersuisut i spørgsmål af fællesoffentlig interesse vedrørende budgetter og regnskaber.

  Stk. 2.  Budget- og Regnskabsrådet kan træffe bestemmelser om en fælles kontoplan og konteringsvejledning for det offentlige. Budget- og Regnskabsrådet kan herunder fastlægge fælles registreringsrammer og godkende fælles registreringsvejledninger til brug ved registrering af relevante data og nøgletal.

 

  § 5.  Budget- og Regnskabsrådet kan indstille til kommunerne og Grønlands Selvstyre, at der over et eller flere år gennemføres forvaltningsrevision på et eller flere nærmere fastlagte områder.

 

  § 6.  Budget- og Regnskabsrådet fastsætter selv tidspunkt og sted for sine møder. Sekretariatet indkalder til møder i rådet senest 1 uge før mødets afholdelse.

  Stk. 2.  Forslag til dagsordenspunkter og det til brug for Budget- og Regnskabsrådets behandling nødvendige skriftlige materiale skal fremsendes til rådets sekretariat senest 2 uger før et møde. Budget- og Regnskabsrådets formand kan, når særlige grunde taler herfor, dispensere fra fristen.

  § 7.  Budget- og Regnskabsrådets formand tilrettelægger rådets arbejde og leder diskussionerne på rådets møder.

  § 8.  Budget- og Regnskabsrådet er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
  Stk. 2.  Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
  Stk. 3.  I sager, der ikke kan tåle opsættelse, kan formanden træffe beslutning på rådets vegne, såfremt det ikke er praktisk muligt at indkalde de øvrige medlemmer.
  Stk. 4.  Budget- og Regnskabsrådet orienteres snarest muligt om en af formanden efter stk. 3 truffet beslutning.

 

  § 9.  Budget- og Regnskabsrådets formand påser, at der føres et beslutningsreferat over rådets diskussioner og beslutninger.
  Stk. 2.  Et medlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet. Såfremt et medlem er uenig i en beslutning, skal dette fremgå af beslutningen.
  Stk. 3.  Sekretariatet udsender efter forelæggelse for formanden udkast til referat til medlemmernes godkendelse.
  Stk. 4.  Et referat anses for godkendt, hvis der ikke inden 2 uger efter udsendelsen er modtaget indsigelser til udkastet.
  Stk. 5.  Indkommer der indsigelser til et referat, behandles disse senest på næste møde.

 

Kapitel 3

Ikrafttræden

 

  § 10.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2019.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 6. juni 2019

 

 

 

Vittus Qujaukitsoq

/

Nikolai S. Christensen

 

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk