Inatsisartutlov nr. 23 af 25. november 2022 om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest (Udvidelse af den beskyttede aldersgruppe, udvidelse af indhentningspligten, udvidelse af børneattestens oplysninger om seksualforbrydelser)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 8 af 19. maj 2010 om pligt til at indhente børneattest, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 7 af 3. juni 2015, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 1, § 2, stk. 1-2, og § 3, stk. 1 og 4, ændres ”under 15 år” til: ”under 18 år”.

 

2. § 2, stk. 1, 2. pkt., affattes således:
”Oplysningerne videregives i form af en attest bestående af oplysninger fra Kriminalregisterets efterforskningsdel om afgørelser, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3, §§ 79-82 og § 85 samt om overtrædelse af § 74, § 77, stk. 1, nr. 1 og 2, § 77, stk. 2, § 78, § 83, stk. 2, og 84, stk. 1, hvis forholdet er begået mod et barn under 18 år.”

 

3. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
”  Stk. 2.  Den i stk. 1 nævnte attest omfatter ligeledes oplysninger fra efterforskningsdelen om afgørelser fra før den 1. april 2019, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af de dagældende regler i kriminallovens §§ 79-81, herunder jf. § 82, og i kriminallovens § 85, samt hvis forholdet er begået mod et barn under 18 år i kriminallovens § 74, §§ 77-78, herunder jf. § 82, og i kriminallovens § 83, stk. 2 og § 84, stk. 1.”

 

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

 

4. § 2, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:
  Stk. 4.  Den i stk. 1 nævnte attest omfatter ligeledes oplysninger fra Kriminalregistrets efterforskningsdel vedrørende overtrædelse af straffelovens § 216, stk. 2, § 222, og § 223, herunder nævnte bestemmelser jf. §§ 225 og § 235 samt om overtrædelse af §§ 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 18 år. Attesten omfatter ligeledes oplysninger fra efterforskningsdelen om afgørelser fra før den 1. juli 2013, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af de dagældende regler i straffelovens § 222-223, herunder jf. § 224 og § 225, og § 235 samt om overtrædelse af §§ 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 18 år.”

 

5. I § 2, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres ”stk. 1-3” til ”stk. 1-4”.

 

6. § 3, stk. 2, affattes således:
  Stk. 2.  Endvidere har følgende foreninger, virksomheder m.v. pligt til at indhente børneattest, jf. § 2, for personer, der tilknyttes foreningen, virksomheden m.v., som trænere, instruktører, holdledere, ledere, buschauffører, taxichauffører, kabinepersonale og skibsbesætning på passagerskibe, hjælpere, lærere, herunder assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik:
1)  Idrætsforeninger, der er medlemmer af Grønlands Idrætsforbund.
2)  Motions- og fitnesscentre.
3)  Musik- og danseskoler.
4)  Spejderkorps.
5)  Busselskaber, der udfører kørsel for uledsagede børn under 18 år, som ikke er åben for alle efter aftale med skoler, institutioner m.v.
6)  Taxaselskaber, der udfører kørsel, som ikke er åben for alle i form af taxakørsel for bestemte grupper som uledsagede børn under 18 år.7)  Flyselskaber, som tilbyder at guide uledsagede børn under 18 år under rejsen.
8)  Rederier, der udfører passagertrafik med tilbud om at guide uledsagede børn under 18 år under rejsen.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft ved Naalakkersuisuts udstedelse af en bekendtgørelse herom og har virkning for aftaler om ansættelses-, beskæftigelses- eller plejeforhold, der indgås fra og med ikrafttrædelsestidspunktet, jf. dog stk. 2 og 3.
  Stk. 2.  For plejeforhold, som er etableret før Inatsisartutlovens ikrafttræden, har § 1, nr. 1, virkning for personer, som indtræder i husstanden efter Inatsisartutlovens ikrafttræden.
  Stk. 3.  Virksomheder, som påbegynder transport af uledsagede børn, jf. § 3, stk. 2, nr. 5-8, efter ikrafttrædelsestidspunktet omfattes af Inatsisartutloven på tidspunktet for transporten af uledsagede børn under 18 år.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 25. november 2022

 

 

 

Múte Bourup Egede
Formanden for Naalakkersuisut

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk