Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 29. maj 1992 om alkoholbevillinger

I medfør af § 10, stk. 1 og § 17, stk. 3 jf. § 24, stk. 3 i Landstingslov nr. 13 af 26. oktober 1989 om udhandling og servering af stærke drikke, som ændret ved Landstingslov nr. 8 af 17. maj 1990 og Landstingslov nr. 9 af 9. april 1992, fastsættes:

 

§ 1. Det skal klart fremgå af en alkoholbevilling, hvilket lokale eller hvilke lokaler bevillingen omfatter, ligesom det på bevillingen skal være anført, om der gælder særlige betingelser.
Stk. 2. Udstedes der alkoholbevilling til udhandling af stærke drikke i forbindelse med "Diner Transportable", skal dette klart fremgå af bevillingen.
Stk. 3. Fastsættes der særlige betingelser kan dette anføres i særskilt skrivelse eller i tillæg til bevillingen.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen må ikke stille betingelser, som ikke er begrundet i de hensyn, som Landstingsloven om stærke drikke skal varetage.

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, hvor mange bevillinger der ønskes udstedt, i hvilke lokalområder udhandlings- og serveringssteder skal placeres, og om der iøvrigt er behov for at stille særlige betingelser for udstedelse af bevilling.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ikke bestemme, at der overhovedet ikke må være udhandlings- og serveringssteder.

§ 3. Der bør være en passende balance i forhold til kundekredsens størrelse, og kommunalbestyrelsen bør nøje overveje, hvor mange udhandlings- og serveringssteder, der er ønskelige på den enkelte lokalitet.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal gennem sin kommuneplanlægning fastsætte bestemmelser om, hvor udhandlings- og serveringssteder må etableres, j f. Landstingsforordning om arealanvendelse og planlægning og Hjemmestyrets bekendtgørelse om kommune- og områdeplanlægning .

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan ved byplanmæssige betragtninger beslutte, at der ikke udstedes alkoholbevillinger til forretningssteder i umiddelbar tilknytning til sportspladser, sportshaller, undervisningsinstitutioner eller andre steder, hvor unge mennesker normalt holder til.
Stk. 2. Alkoholbevilling bør ikke udstedes til kantiner, cafeterier, kaffe- og grillbarer og lignende, medmindre der er tale om bevilling til udhandling i forbindelse med "Diner Transportable". Medborgerhuse forudsættes altid at være alkoholfrie mødesteder.

§ 5. Alkoholbevilling bør ikke udstedes til udhandlingssteder, hvor omsætningen af stærke drikke må påregnes at blive den altafgørende indtægtskilde for indehaveren.

§ 6. I forbindelse med konkret behandling af en ansøgning om alkoholbevilling skal kommunalbestyrelsen foretage en samlet bedømmelse af
1) ansøgerens tidligere og nuværende forhold og vandel herunder pågældendes egnethed til at drive udhandlings- eller restaurationsvirksomhed, dog at der ikke kan stilles krav om uddannelse inden for butikshandel eller hotel- og restaurations-
virksomhed, og
2) ansøgerens økonomiske forhold, idet det skal sandsynliggøres, at pågældende har de fornødne midler til etablering og betryggende drift af den pågældende virksomhed.

§ 7. Kommunalbestyrelsen har ret til at tage en udstedt alkoholbevilling op til fornyet overvejelse inden for bevillingsperioden, når der er tale om væsentlige ændringer i bevillingshaverens forhold.
Stk. 2. Inddragelse af en bevilling kan kun ske, såfremt der er tale om belastende forhold vedrørende pågældendes vandel eller økonomi, og dette har en karakter, som ville have betydet afslag, såfremt disse omstændigheder havde været til stede ved den oprindelige bevillingsmeddelelse.

§ 8. Kommunalbestyrelsen har endvidere ret til at tage en alkoholbevilling op til fornyet overvejelse, når der er tale om væsentlige forringelser i erhvervsvirksomhedens forhold iøvrigt i form af forandringer af de hidtidige lokalemæssige forhold.
Stk. 2. Lokalemæssige ændringer må kun undtagelsesvis føre til inddragelse af en allerede udstedt alkoholbevilling, og bevillingshaveren skal forinden gives mulighed for at rette op på forholdene inden for en rimelig tidsfrist.

§ 9. Når en bevilling skal fornyes efter at bevillingsperioden på 3 år er udløbet, kan dette ikke nægtes, når virksomheden har været drevet på en tilfredsstillende måde, medmindre bevillingshaverens forhold iøvrigt har ændret sig.

§ 10. Kommunalbestyrelsen kan afgive en såkaldt forhåndsgodkendelse, når en person eller et selskab har planer om at etablere en forretningsvirksomhed, hvorfra der ønskes udhandling eller servering af stærke drikke. En forhåndsgodkendelse skal være tidsbegrænset.
Stk. 2. Ansøgninger om forhåndsgodkendelse skal behandles på samme måde som egentlige ansøgninger om bevilling. Der kan således også stilles betingelser i forbindelse med en forhåndsgodkendelse.

§ 11. I alle sager om inddragelse af alkoholbevillinger, skal kommunalbestyrelsen sikre sig skriftlig dokumentation for de forhold og forsømmelser, der lægges til grund for sagens behandling.

§ 12. Når kommunalbestyrelsen nægter at forny en bevilling, der er udløbet, og når kommunalbestyrelsen med hjemmel i Landstingslovens § 8 inddrager en bevilling på grund af forsømmelser i virksomheden, skal den begrundede beslutning meddeles ved anbefalet brev eller overbringes pr. bud mod behørig kvittering for modtagelsen. Der skal samtidig hermed gives skriftlig oplysning om, at beslutningen kan indbringes for Landsstyret inden for en frist af 4 uger fra beslutningens meddelelse.
Stk. 2. Landsstyrets beslutning meddeles klageren ved anbefalet brev, og vedkommende kommunalbestyrelse kopiorienteres.
Stk. 3. Landsstyrets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men der er mulighed for at få afgørelsens rigtighed prøvet ved domstolene i medfør af Grundlovens § 63. Eventuel anlæggelse af retssag har ikke opsættende virkning.

§ 13. Der skal ikke udstedes alkoholbevilling til de offentlige institutioners udhandlings- og serveringssteder, men de forskrifter, der gælder for private virksomheder, gælder også for offentlige institutioner.

§ 14. Kommunalbestyrelsen har adgang til at gribe ind over en offentlig institutions udhandlings- og serveringssteder, såfremt der er tale om forsømmelser i driften.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har således ret til at inddrage en offentlig virksomheds ret til udhandling eller servering af stærke drikke midlertidigt efter samme regler, som gælder for private virksomheder.
Stk. 3. Midlertidig inddragelse af retten til udhandling eller servering af stærke drikke og forhold iøvrigt vedrørende de offentlige institutioners virksomheder, der af kommunalbestyerlsen anses at være utilfredsstillende i henseende til Landstingsloven om udhandling og servering af stærke drikke, skal indberettes til Landsstyret. Det er herefter Landsstyrets ansvar at tage initiativ til, at der træffes foranstaltninger til at bringe de utilfredsstillende forhold til ophør.

§ 15. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juni 1992. Samtidig hermed ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 29. marts 1990 om alkoholbevillinger.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. maj 1992
Henriette Rasmussen

/

Nukákuluk Kreutzmann

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk