Landstingslov nr. 15 af 18. oktober 1990 om ændring af landstingslov om indkomstskat

§ 1

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 2 af 17. maj 1990, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 17 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
"Stk. 3. Gevinster, som bortloddes af pengeinstitutter til indehavere af gevinstkonti efter lov om gevinstopsparing, kan ikke fradrages ved opgørelsen af pengeinstituttets skattepligtige indkomst."

2. I § 24 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:
"Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses der fra rentetilskrivninger på pensionsopsparingsordninger i danske pengeinstitutter o.l. samt indeståender i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en arbejdstager bortses der fra arbejdsgiverens bidrag til pensionsordninger, der er udformet som rateforsikring, rateopsparing i pensionsøjemed, indeksforsikring, indeksopsparing, kapitalforsikring og kapitalpension, for offentligt ansatte, såfremt ordningen er obligatorisk for den ansatte og etableret inden skattepligtens indtræden. Er ordningen valgt henført til beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 50, bortses der dog ikke fra arbejdsgiverens bidrag.
Stk. 4. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses der fra værdien o.l. af pensionsordninger med løbende udbetaling, som ophæves i utide, jfr. § 17, stk. 1, nr. 4."

 

§ 2

Stk. 1. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1991.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 1, nr. 1 har virkning fra og med indkomståret 1990.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. oktober 1990.
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk