Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 19. april 2005 om fredning af Qinnguadalen, Qinngeq Kujalleq, Tasersuaq, Kuussuaq, samt landområdet fra Kuussuaq til og med skovområdet Qasigeerneq

I medfør af § 11, stk. 1, § 46, stk. 2, og § 60, stk. 2, i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse fastsættes:

 

§ 1. Qinnguadalen, Qinngeq Kujalleq, søen Tasersuaq, samt landområdet op til 50 meter fra søbredden, elven Kuussuaq, samt landområdet 50 meter fra Kuussuaqs sydlige bred til og med skovområdet Qasigeerneq, udlægges som fredet område. Fredningens formål er at beskytte den enestående vegetation i området, herunder birkebevoksningen, samt de landskabelige værdier.
Stk. 2. Det fredede område er angivet som skraveret på kortbilag 1, og ligger indenfor et område, hvor den nordligste breddegrad er 60º 19' 49" N, den sydligste breddegrad er 60º 14' 00" S, den yderste vestlige længdegrad er 44º 43' 48" V, og den yderste østlige længdegrad 44º 25' 25" Ø.

§ 2. Offentligheden har adgang til det fredede område med de begrænsninger, som følger af denne bekendtgørelse.

§ 3. Inden for det fredede område er det ikke tilladt at beskadige træer eller krat, herunder fælde træer, samt afhugge eller afsave grene.

§ 4. Fåreholdere der observerer, at deres får er kommet ind i Qinnguadalen eller i Qinngeq Kujalleq, skal hurtigst muligt drage omsorg for, at fårene fjernes derfra.

§ 5. Inden for det fredede område må teltslagning og brug af åben ild kun ske i åbne områder, hvor træer og krat ikke kan beskadiges.
Stk. 2. Indenfor det fredede område er teltslagning ikke tilladt indenfor en afstand af 50 meter fra elve og fra søbredden.

§ 6. Inden for det fredede område er det ikke tilladt at opføre bygninger eller andre faste anlæg.
Stk. 2. Inden for det fredede område er det ikke tilladt at foretage opgravninger.

§ 7. Inden for det fredede område er det ikke tilladt at færdes med motordrevet køretøj eller cykel, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. De stedlige fåreholdere kan, uanset forbudet i stk. 1, anvende motordrevet køretøj i forbindelse med indsamling af får.

§ 8. Inden for det fredede område er det ikke tilladt at efterlade nogen form for affald, markeringer eller videnskabeligt udstyr.

§ 9. Direktoratet for Miljø og Natur kan efter forudgående høring af kommunalbestyrelsen i Nanortalik meddele dispensation fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 10. Kommunalbestyrelsen i Nanortalik påser overholdelsen af denne bekendtgørelses bestemmelser.

§ 11. Ved overtrædelse af §§ 3-6, § 7, stk. 1, og § 8 kan der idømmes bøde.

§ 12. Kommunalbestyrelsen i Nanortalik og Direktoratet for Miljø og Natur udarbejder i fællesskab en forvaltningsplan for det fredede område, herunder hvilke plejeforanstaltninger, der skal iværksættes.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2005.
Stk. 2. Samtidig ophæves:
1) Landsrådsvedtægt af 13. september 1962, stadfæstet den 6. maj 1963, om bevaring af skov  og vegetation i Qinguadalen i Nanortalik kommune.
2) Vedtægt af 17. februar 1964, stadfæstet den 16. maj 1964, om beskyttelse af Kugssuaqområdet i Nanortalik kommune, samt vedtægt af 21. marts 1980 om ændring af vedtægt om beskyttelse af Kugssuaq-området i Nanortalik kommune.
3) Landsrådsvedtægt af 30. september 1965, stadfæstet den 25. april 1966, vedrørende reservation af området nordøst for Kugssuaq i Nanortalik kommune til træbeplantning.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. april 2005
Jens Napãtôk

/

Alfred ER Jakobsen


Bilag

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk