Selvstyrets bekendtgørelse nr. 37 af 16. december 2022 om opbevaring af fyrværkeri

I medfør af § 22, stk. 1, og § 40, i Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse på opbevaring af fyrværkeri, der uden særskilt tilladelse kan indføres til Grønland fra den øvrige del af riget, jf. bekendtgørelse nr. 227 af 6. juni 1968 for Grønland om fyrværkeri.

 

Definitioner

 

  § 2.  Ved fyrværkeri forstås i denne bekendtgørelse udelukkende fyrværkeri til underholdningsbrug, forsynet med CE-mærkning. 
  Stk. 2.  Ved fyrværkeri til underholdningsbrug forstås i denne bekendtgørelse fyrværkeri, hvis effekt er baseret på lys, lyd eller røg eller en kombination heraf, og som er konstrueret til at tjene et formål af underholdningsmæssig karakter. Til dette fyrværkeri hører kategorierne I og II.
  Stk. 3.  Ved kategori I-fyrværkeri forstås i denne bekendtgørelse fyrværkeri til underholdningsbrug med begrænset effekt, der er konstrueret til ikke-professionel anvendelse, og som kan sælges i detailhandel. Omfattet af kategori I er: Knaldhætter (amorces), knaldbånd (amorcesbånd), knaldperler, knaldpropper, knallerter, bordbomber, trækbordbomber, stjernekastere og isfontæner.
  Stk. 4.  Ved kategori II-fyrværkeri forstås i denne bekendtgørelse fyrværkeri til underholdningsbrug, der er konstrueret til ikke-professionel anvendelse, og som kan sælges i detailhandel.

 

  § 3.  Mængdeangivelserne i denne bekendtgørelse er angivet i kg NEM (Netto Eksplosivstof Mængde) der beskriver det faktiske indhold af eksplosivstof i fyrværkeriet.

 

  § 4.  Ved salgssted forstås i denne bekendtgørelse disk, bord, skranke eller lignende, hvorfra salg og udlevering af fyrværkeri finder sted.

  Stk. 2.  Ved container forstås i denne bekendtgørelse transportcontainer eller lignende af stål på højst 20 fod.
  Stk. 3.  Ved rammeområde forstås i denne bekendtgørelse et område, der er beliggende indenfor by eller bygdezonen, og som i henhold til gældende kommuneplan er kategoriseret som område A, B, C, D eller E.

 

Opbevaring

 

  § 5.  I bygninger, der anvendes til beboelse, må der maksimalt opbevares 1 kg NEM fyrværkeri pr. bolig.

 

  § 6.  I lokaler, hvor der stationært eller midlertidigt er etableret et salgssted, der benyttes til salg af fyrværkeri, må der maksimalt opbevares 12,5 kg NEM fyrværkeri.

 

  § 7.  I lokaler, der støder op til et salgssted må der maksimalt opbevares 25 kg NEM fyrværkeri.

  Stk. 2.  Lokalerne skal være adskilt fra salgsstedet med en tætsluttende dør.
  Stk.3.  Der må i lokalet ikke forefindes brandbare væsker, F-gas, eller andet brandfarligt oplag.

 

  § 8.  I 1 bygning, der er beliggende i rammeområde A eller C, må der maksimalt opbevares 37,5 kg NEM fyrværkeri.

  Stk. 2.  I rammeområde A eller C må der ikke opbevares fyrværkeri i containere.

 

  § 9.  I rammeområderne B, D eller E må der opbevares fyrværkeri i bygninger eller containere, jf. dog stk. 2-4, såfremt følgende krav overholdes:

1)  der skal være minimum 10 meter mellem opbevaringsenhederne,

2)  der skal være minimum 15 meter til brandfarligt oplag i det fri, og

3)  der skal være minimum 40 meter til bygninger, der anvendes til beboelse.

  Stk. 2.  Ved opstilling af flere containere skal disse placeres parallelt med døråbningerne i samme retning.

  Stk. 3.  Containere må ikke ligge i forlængelse af hinanden.

  Stk. 4.  Opbevaring af fyrværkeri i containere i rammeområderne B, D og E sker efter forudgående godkendelse af kommunalbestyrelsen.

 

Foranstaltninger

 

  § 10.  Der kan pålægges foranstaltninger i form af bøde for overtrædelse af §§ 5-9.

  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter

reglerne i kriminallovens kapitel 5.

 

Ikrafttrædelse

 

  § 11.  Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter bekendtgørelsens kundgørelse.

  Stk. 2.  Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 9. december 2004 om opbevaring af fyrværkeri

 

 

Grønlands Selvstyre, den 16. december 2022

 

 

Kalistat Lund

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

 

 

/ Natuk Lund Olsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk