Inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Kapitel 1
Anvendelsesområde og definitioner med videre

  § 1.  Inatsisartutloven regulerer og tilsigter at fremme udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed.
  Stk. 2.  Formålet med inatsisartutloven er følgende:
1)  Bevarelse af den biologiske mangfoldighed.
2)  Bæredygtig udnyttelse af genetiske ressourcer.
3)  Rimelig og retfærdig fordeling af udbytte som følger af udnyttelse af genetiske ressourcer.
4)  Rimelig og retfærdig fordeling af udbytte som følger af udnyttelse af traditionel viden i tilknytning til genetiske ressourcer, som indehaves af oprindelige folk og lokale samfund.
  Stk. 3.  Inatsisartutloven skal sikre behørig adgang til genetiske ressourcer og overførsel af viden og teknologier vedrørende genetiske ressourcer.
  Stk. 4.  Ved inatsisartutloven tilstræbes, at regulering og udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed sker forsvarligt med hensyn til sikkerhed, sundhed, miljø, ressourceudnyttelse og samfundsmæssig bæredygtighed.


Grønlands Selvstyres ret til genetiske ressourcer og det grønlandske folks rettigheder efter international ret

  § 2.  Grønlands Selvstyre har suveræn ret til at råde over og udnytte Grønlands genetiske ressourcer og til at give andre adgang til at indsamle og udnytte Grønlands genetiske ressourcer og fastsætte og aftale vilkår derfor.
  Stk. 2.  Inatsisartutloven og bestemmelser og vilkår fastsat efter inatsisartutloven, og tilladelser meddelt og udbyttedelingsaftaler indgået efter inatsisartutloven, skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med det grønlandske folks rettigheder som folk og oprindeligt folk efter international ret.


Internationale aftaler og forpligtelser

  § 3.  Fortolkning og anvendelse af inatsisartutloven og regulering af forhold og udførelse af aktiviteter omfattet af inatsisartutloven skal ske i overensstemmelse med internationale aftaler og forpligtelser, som finder anvendelse i Grønland.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om gennemførelse og håndhævelse af internationale aftaler og forpligtelser vedrørende genetiske ressourcer, som finder anvendelse i Grønland, og alle relevante forhold i forbindelse dermed.


Anvendelsesområde

  § 4.  Inatsisartutloven finder anvendelse på følgende:
1)  Enhver adgang i Grønland eller udlandet til genetiske ressourcer fra Grønland og enhver udnyttelse i Grønland eller udlandet af genetiske ressourcer fra Grønland.
2)  Enhver adgang i Grønland til genetiske ressourcer fra et andet land end Grønland og enhver udnyttelse i Grønland af genetiske ressourcer fra et andet land end Grønland.
3)  Publicering og anden offentliggørelse af undersøgelses- og forskningsresultater vedrørende genetiske ressourcer.
4)  Patentering og registrering af andre immaterielle rettigheder vedrørende genetiske ressourcer samt sådanne patentrettigheder og andre immaterielle rettigheder.
5)  Produkter udvundet af eller fremstillet på grundlag af genetiske ressourcer.
  Stk. 2.  Inatsisartutlovens bestemmelser om udnyttelse finder ikke anvendelse på følgende:
1)  Ikke-kommerciel indsamling eller erhvervelse af genetiske ressourcer til personligt forbrug eller til brug til fortæring eller til pynt.
2)  Ikke-kommerciel indsamling eller erhvervelse af genetiske ressourcer til brug til undervisning.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om inatsisartutlovens anvendelsesområde, herunder om afgrænsningen af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed omfattet af inatsisartutloven.


Anvendelse på traditionel viden i tilknytning til genetiske ressourcer

  § 5.  Inatsisartutlovens bestemmelser om genetiske ressourcer og deres udnyttelse finder tilsvarende anvendelse på traditionel viden i tilknytning til genetiske ressourcer, som indehaves af oprindelige folk og lokale samfund, og udnyttelse deraf. En rettighedshaver, der udfører aktiviteter vedrørende udnyttelse af genetiske ressourcer, må undersøge og vurdere, om der findes relevant traditionel viden, og om og hvordan en eventuel traditionel viden kan anvendes i forbindelse med udnyttelsen af de genetiske ressourcer.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om forholdene nævnt i stk. 1, herunder om betydningen af begreberne traditionel viden i tilknytning til genetiske ressourcer, som indehaves af oprindelige folk og lokale samfund, og udnyttelse af traditionel viden i tilknytning til genetiske ressourcer, som indehaves af oprindelige folk og lokale samfund.


Definitioner

  § 6.  I inatsisartutloven har de følgende begreber den nævnte betydning:
1)  Ved afledt stof forstås en naturligt forekommende biokemisk forbindelse, som er resultatet af biologiske eller genetiske ressourcers genetiske udtryk eller stofomsætning, selv om den ikke indeholder funktionsdygtige arveenheder.
2)  Ved biodiversitetskonventionen forstås konventionen af 5. juni 1992 om den biologiske mangfoldighed, som ændret ved de protokoller og andre internationale aftaler, som finder anvendelse i Grønland.
3)  Ved biologiske ressourcer forstås enhver form for genetiske ressourcer, organismer eller dele deraf, populationer eller en hvilken som helst anden biotisk bestanddel af økosystemerne, som kan udnyttes af eller have værdi for menneskeheden nu eller i fremtiden. Biologiske ressourcer omfatter også biologiske ressourcers bestanddele og afledt stof, jf. nr. 1.
4)  Ved bioteknologi forstås enhver teknologisk udnyttelse af biologiske systemer, levende organismer eller afledte stoffer deraf, jf. nr. 1, med henblik på at fremstille eller ændre produkter eller processer til bestemte anvendelser.
5)  Ved genetisk materiale forstås ethvert materiale hidrørende fra planter, dyr eller mikroorganismer eller af anden oprindelse indeholdende funktionsdygtige arveenheder.
6)  Ved genetiske ressourcer forstås genetisk materiale, jf. nr. 5, af aktuel eller potentiel værdi. Genetiske ressourcer omfatter også genetiske ressourcers bestanddele, afledt stof, jf. nr. 1, og patogener, jf. nr. 9.
7)  Ved immaterielle rettigheder forstås alle immaterielle rettigheder, herunder patentrettigheder, vedrørende genetiske ressourcer, jf. nr. 6.
8) Ved Nagoyaprotokollen forstås Nagoyaprotokollen af 29. oktober 2010 om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig fordeling af de fordele, der opstår ved udnyttelse af disse ressourcer, til konventionen om den biologiske mangfoldighed.
9)  Ved patogener forstås organismer, der kan forårsage sygdom eller infektion i mennesker, dyr, planter eller andre organismer.
10)  Ved udbytte som følge af udnyttelse af genetiske ressourcer forstås ethvert udbytte, herunder enhver økonomisk og ikke-økonomisk fordel, ved udnyttelse af genetiske ressourcer.
11)  Ved udnyttelse af genetiske ressourcer forstås at udføre forskning eller udvikling vedrørende den genetiske eller biokemiske sammensætning af genetiske ressourcer, herunder gennem anvendelse af bioteknologi. Ved udnyttelse af genetiske ressourcer forstås endvidere efterfølgende anvendelser og kommercialisering, herunder udvikling, markedsføring og salg af produkter, som er baseret på genetiske ressourcer. Udnyttelse omfatter enhver aktivitet forbundet med forskning, udvikling, anvendelse, kommercialisering, markedsføring og salg som nævnt i 1. og 2. pkt., herunder også indsamling, undersøgelse, registrering, opbevaring, overdragelse, erhvervelse, modtagelse, anvendelse og udførsel af genetiske ressourcer.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om indholdet og betydningen af definitionerne nævnt i stk. 1.


Krav om tilladelse til udnyttelsesaktiviteter og udbyttedelingsaftale

  § 7.  Udnyttelse i eller uden for Grønland af genetiske ressourcer fra Grønland må kun finde sted i henhold til en udnyttelsestilladelse dertil meddelt af Naalakkersuisut, jf. § 9.
  Stk. 2.  Modtagelse af udbytte, herunder opnåelse af økonomiske og ikke-økonomiske fordele, som følger af udnyttelse i eller uden for Grønland af genetiske ressourcer fra Grønland, samt fordeling af sådant udbytte må kun finde sted i overensstemmelse med en udbyttedelingsaftale med Naalakkersuisut, jf. § 11.
  Stk. 3.  Udnyttelse i Grønland af genetiske ressourcer fra et andet land end Grønland må kun finde sted i henhold til en tilladelse dertil meddelt af det andet land, hvis et krav om en tilladelse til udnyttelse følger af lovgivningen i det andet land, jf. § 10.
  Stk. 4.  Modtagelse af udbytte, herunder opnåelse af økonomiske og ikke-økonomiske fordele, som følger af udnyttelse i Grønland af genetiske ressourcer fra et andet land end Grønland, samt fordeling af sådant udbytte må kun finde sted i overensstemmelse med en udbyttedelingsaftale med det andet land, hvis et krav om en udbyttedelingsaftale følger af lovgivningen i det andet land, jf. § 12.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser for at sikre overholdelsen af stk. 1-4 og om forholdene i stk. 1-4, herunder bestemmelser om procedurer og standarder, om digitalisering deraf og om rapportering, kontrol, tilsyn og håndhævelse i og uden for Grønland af stk. 1-4 og forhold i forbindelse dermed.


Aktiviteter i strid med lovgivningen om udnyttelse af genetiske ressourcer og traditionel viden i tilknytning til genetiske ressourcer i andre lande

  § 8.  Genetiske ressourcer, som er erhvervet i strid med lovgivningen om adgang til genetiske ressourcer i det land, de kommer fra, må ikke udnyttes i Grønland.
  Stk. 2.  Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse på genetiske ressourcer fra lande, der som part i Nagoyaprotokollen har fastsat lovgivning derom i overensstemmelse med protokollens artikel 6.
  Stk. 3.  Traditionel viden i tilknytning til genetiske ressourcer, som indehaves af oprindelige folk og lokale samfund, må ikke udnyttes i Grønland, hvis denne viden er erhvervet i strid med lovgivningen derom i det land, den traditionelle viden kommer fra.
  Stk. 4.  Bestemmelsen i stk. 3 finder anvendelse på traditionel viden i tilknytning til genetiske ressourcer, som indehaves af oprindelige folk og lokale samfund, som er erhvervet fra lande, der som part i Nagoyaprotokollen har fastsat lovgivning derom i overensstemmelse med protokollens artikel 7.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser for at sikre overholdelsen af stk. 1-4 og om forholdene i stk. 1-4, herunder bestemmelser om procedurer og standarder, om digitalisering deraf og om rapportering, kontrol, tilsyn og håndhævelse af stk. 1-4 og forhold i forbindelse dermed.

 

Kapitel 2
Udnyttelsestilladelse og udbyttedelingsaftale med videre

Udnyttelsestilladelse

  § 9.  Naalakkersuisut kan på nærmere fastsatte vilkår meddele tilladelse til udnyttelse i eller uden for Grønland af genetiske ressourcer fra Grønland.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan i udnyttelsestilladelsen fastsætte bestemmelser om rettighedshaverens ret til kommerciel udnyttelse af genetiske ressourcer.
  Stk. 3.  En udnyttelsestilladelse meddeles uden eneret.
  Stk.4.  Naalakkersuisut kan i en udnyttelsestilladelse fastsætte vilkår om alle relevante forhold vedrørende tilladelsen og aktiviteter efter tilladelsen i overensstemmelse med inatsisartutlovens formål, jf. § 1, herunder om de følgende forhold:
1)  Afgrænsning af de genetiske ressourcer, der må foretages udnyttelse af.
2)  Tilladelsesområdet, i det omfang udnyttelsen foretages i Grønland.
3)  Tilladelsesperioden og tilladelsens tilbagekaldelse og bortfald.
4)  Udførelse af aktiviteter efter tilladelsen.
5)  Rettighedshaverens indgåelse og opfyldelse af en udbyttedelingsaftale, jf. § 11.
6)  Meddelelse af oplysninger og indgivelse af rapporter, materiale og data med videre til Naalakkersuisut, jf. § 21.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan for en udnyttelsestilladelse fastsætte vilkår om rettighedshaverens betaling af vederlag til Grønlands Selvstyre. Et vederlag kan fastsættes på grundlag af ethvert forhold vedrørende tilladelsen og aktiviteter og forhold omfattet af tilladelsen. Et vederlag kan for eksempel fastsættes til en bestemt andel af størrelsen af rettighedshaverens omsætning som følge af aktiviteter efter udnyttelsestilladelsen (omsætningsvederlag) eller rettighedshaverens økonomiske udbytte som følge af aktiviteter efter udnyttelsestilladelsen (udbyttevederlag) eller en kombination af disse.
  Stk. 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser vedrørende ansøgning om meddelelse af en udnyttelsestilladelse, herunder om dens indhold og indgivelse med videre.
  Stk. 7.  En udnyttelsestilladelse kan kun ændres i et tillæg til tilladelsen meddelt af Naalakkersuisut efter inatsisartutloven. Et tillæg om ændring af en tilladelse kan kun meddeles af Naalakkersuisut på grundlag af en aftale derom med rettighedshaveren.
  Stk. 8.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om, at en udnyttelsestilladelse kun kan meddeles til et selskab, der opfylder alle de følgende krav i hele tilladelsesperioden:
1)  Selskabet er et aktieselskab eller et anpartsselskab med hjemsted i Grønland.
2)  Selskabet må alene udføre virksomhed i medfør af tilladelser i henhold til denne inatsisartutlov og må ikke sambeskattes med andre selskaber, medmindre der er tale om tvungen sambeskatning.
3)  Selskabet har fuld rådighed over sin formue og er herunder ikke i betalingsstandsning, under konkurs eller i en situation, der kan sidestilles dermed.

  § 10.  Genetiske ressourcer fra et andet land end Grønland må kun udnyttes i Grønland i henhold til en tilladelse dertil, hvis et krav om en sådan tilladelse følger af lovgivningen i det andet land. En tilladelse kan meddeles af det andet land, hvis det andet land er part i Nagoyaprotokollen, og af Naalakkersuisut, hvis det andet land ikke er part i Nagoyaprotokollen. Hvis en tilladelse kan meddeles af Naalakkersuisut, kan Naalakkersuisut på nærmere fastsatte vilkår meddele tilladelse til udnyttelse af sådanne genetiske ressourcer. § 9 finder tilsvarende anvendelse for en sådan tilladelse, jf. dog § 12. En sådan tilladelse til udnyttelse kan kun omfatte udbyttedeling mellem rettighedshaveren efter tilladelsen og det andet land, medmindre andet følger af internationale aftaler eller forpligtelser vedrørende genetiske ressourcer, som finder anvendelse i Grønland.

 
Udbyttedelingsaftale

  § 11.  Naalakkersuisut kan i en tilladelse efter § 9 fastsætte vilkår om, at en rettighedshaver skal indgå og opfylde en udbyttedelingsaftale med Naalakkersuisut om deling af udbytte, herunder økonomiske og ikke-økonomiske fordele, ved udnyttelse af genetiske ressourcer.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan i en udbyttedelingsaftale, jf. stk. 1, blandt andet fastsætte vilkår om rettighedshaveren og Naalakkersuisuts rettigheder vedrørende udnyttede genetiske ressourcer og resultater baseret derpå. Naalakkersuisut kan herunder fastsætte vilkår om Naalakkersuisuts medejendomsret til eller andre rettigheder vedrørende immaterielle rettigheder vedrørende udnyttede genetiske ressourcer og resultater baseret derpå samt vedrørende vederlag fra salg af og overladelse af brugsret med videre til sådanne immaterielle rettigheder.
  Stk. 3.  Udbyttedelingsaftalen reguleres af og skal være i overensstemmelse med denne inatsisartutlov, tilladelsesvilkår, bestemmelser fastsat efter denne inatsisartutlov og internationale aftaler og forpligtelser, som finder anvendelse i Grønland, i det omfang sådanne internationale aftaler og forpligtelser vedrører forhold omfattet af denne inatsisartutlov.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om alle relevante forhold vedrørende udbyttedelingsaftaler, herunder om rettighedshaverens betaling af vederlag til Grønlands Selvstyre og skabelse eller sikring af andre økonomiske og ikke-økonomiske fordele for Grønlands Selvstyre i forbindelse med udnyttelsen af genetiske ressourcer.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og træffe afgørelse om, at en part, der foretager eller har foretaget udnyttelse i Grønland eller udlandet af genetiske ressourcer fra Grønland uden en udnyttelsestilladelse dertil, skal indgå og opfylde en udbyttedelingsaftale med Naalakkersuisut om deling af udbytte, herunder økonomiske og ikke-økonomiske fordele, ved udnyttelse af genetiske ressourcer. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om alle relevante forhold vedrørende sådanne udbyttedelingsaftaler, herunder om betaling af vederlag til Grønlands Selvstyre og skabelse eller sikring af andre økonomiske og ikke-økonomiske fordele for Grønlands Selvstyre i forbindelse med udnyttelsen af genetiske ressourcer.

  § 12.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og træffe afgørelse om, at en part, der foretager eller har foretaget udnyttelse i Grønland af genetiske ressourcer fra et andet land end Grønland, uden en tilladelse dertil fra det andet land, skal indgå og opfylde en udbyttedelingsaftale med det andet land om deling af udbytte, herunder økonomiske og ikke-økonomiske fordele, ved udnyttelse af genetiske ressourcer, hvis et krav om en udbyttedelingsaftale følger af lovgivningen i det andet land. § 11 finder tilsvarende anvendelse, når Naalakkersuisut fastsætter bestemmelser og træffer afgørelse om en sådan udbyttedelingsaftale. En sådan udbyttedelingsaftale omfatter kun udbyttedeling mellem parten, der foretager eller har foretaget udnyttelse, og det andet land.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og træffe afgørelse om, at stk. 1 også finder anvendelse for en part, der foretager eller har foretaget udnyttelse i Grønland af genetiske ressourcer fra et andet land end Grønland, med en tilladelse dertil fra det andet land, men uden en udbyttedelingsaftale med det andet land, hvis et krav om en udbyttedelingsaftale følger af lovgivningen i det andet land.


Gebyr vedrørende udnyttelsestilladelse og udbyttedelingsaftale

  § 13.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om en rettighedshavers betaling af gebyrer vedrørende en udnyttelsestilladelse, herunder for tilladelsens meddelelse, forlængelse og overdragelse.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om en rettighedshaver eller anden aftaleparts betaling af tilsvarende gebyrer vedrørende en udbyttedelingsaftale.


Betaling af omkostninger og udgifter i forbindelse med myndighedsbehandling

  § 14.  Rettighedshavere, aftaleparter og andre omfattet af inatsisartutloven betaler udgifter i forbindelse med sagsbehandling, anden myndighedsbehandling og andre myndighedsaktiviteter efter inatsisartutloven. Betaling kan opkræves som gebyr eller udgiftsrefusion. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser eller vilkår derom.


Overdragelse af og retsforfølgning mod udnyttelsestilladelse eller udbyttedelingsaftale

  § 15.  Direkte eller indirekte overdragelse af en udnyttelsestilladelse eller en udbyttedelingsaftale efter inatsisartutloven kan ikke ske, medmindre Naalakkersuisut godkender overdragelsen. Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår for godkendelse af en sådan overdragelse.
  Stk. 2.  En udnyttelsestilladelse og en udbyttedelingsaftale efter inatsisartutloven er undtaget fra retsforfølgning.


Bortfald og tilbagekaldelse af udnyttelsestilladelse

  § 16.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om bortfald og tilbagekaldelse af en udnyttelsestilladelse efter inatsisartutloven.


Forpligtelser efter udnyttelsestilladelsens ophør

  § 17.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår og indgå aftale om, at en rettighedshavers forpligtelser efter en udnyttelsestilladelse og inatsisartutloven består efter udnyttelsestilladelsens ophør, og om rettighedshaverens forpligtelser i øvrigt efter udnyttelsestilladelsens ophør.

 

Kapitel 3
Publikation og offentliggørelse af undersøgelses- eller forskningsresultater med videre

  § 18.  Enhver, der medvirker til publikation eller anden offentliggørelse af undersøgelses‑ eller forskningsresultater, der vedrører genetiske ressourcer fra Grønland eller er baseret derpå, skal oplyse Naalakkersuisut derom umiddelbart efter publiceringen eller offentliggørelsen.
  Stk. 2.  Publikation og anden offentliggørelse efter stk. 1 skal ske med respekt for Grønlands rettigheder vedrørende de genetiske ressourcer og med henvisning til, at de genetiske ressourcer har deres oprindelse i Grønland.
  Stk. 3.  Skriftlige publikationer, der vedrører genetiske ressourcer eller er baseret derpå, skal indsendes i kopi til Naalakkersuisut. Hvis de genetiske ressourcer udnyttes, skal det fremgå af publikationen, at der er meddelt en udnyttelsestilladelse dertil.
  Stk. 4.  Skriftlige publikationer, som nævnt i stk. 3, vil blive offentliggjort i en offentlig database efter § 20. Offentliggørelse vil dog kun ske, i det omfang det ikke er i strid med immaterielle rettigheder vedrørende offentliggørelse af publikationerne.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan indgå aftale med en rettighedshaver, en aftalepart eller en anden part om vilkår og rammer for dennes publicering eller anden offentliggørelse af undersøgelses‑ eller forskningsresultater, der vedrører genetiske ressourcer fra Grønland eller er baseret derpå.

 

Kapitel 4
Patentering af resultater med videre

  § 19.  Hvis en rettighedshaver efter en udnyttelsestilladelse, en aftalepart efter en udbyttedelingsaftale eller en anden part vil foretage patentering af en teknologi eller en opfindelse baseret på udnyttede genetiske ressourcer fra Grønland, skal rettighedshaveren, aftaleparten eller parten oplyse Naalakkersuisut derom inden patenteringen. Det samme gælder ved anden registrering eller etablering af en anden immateriel rettighed baseret på udnyttede genetiske ressourcer fra Grønland. Naalakkersuisut træffer nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at kun et begrænset antal personer har adgang til sådanne oplysninger, og at oplysningerne behandles som fortrolige oplysninger.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om oplysningspligten efter stk. 1.

 

Kapitel 5
Offentlig database

  § 20.  Naalakkersuisut kan oprette en database, hvor offentligheden kan få adgang til oplysninger og data vedrørende genetiske ressourcer.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår om alle relevante forhold vedrørende databasen nævnt i stk. 1, herunder etablering og drift af databasen, adgang til databasen og betaling af udgifter i forbindelse dermed og vederlag derfor, og hvilke oplysninger databasen kan indeholde, herunder registrering af genetiske ressourcer og rettigheder.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan indgå aftale med en virksomhed eller en institution om dennes drift af databasen efter stk. 1.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om anvendelse for Grønland af danske databaser, der indsamler og modtager oplysninger vedrørende udnyttelse af genetiske ressourcer og alle relevante forhold i forbindelse dermed, herunder om samarbejde mellem Naalakkersuisut og den danske regering vedrørende anvendelse af en sådan database.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om oprettelse eller anvendelse af andre databaser, der er omfattet af internationale aftaler eller forpligtelser, som finder anvendelse i Grønland, og alle relevante forhold i forbindelse dermed.

 

Kapitel 6
Myndighedsbehandling med videre

Rapportering

  § 21.  En rettighedshaver efter en udnyttelsestilladelse og en aftalepart efter en udbyttedelingsaftale skal regelmæssigt sende rapportering til Naalakkersuisut om den udførte udnyttelse af genetiske ressourcer og anden virksomhed i forbindelse dermed og resultater deraf.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår om indsendelse af rapporter efter stk. 1 og meddelelse af oplysninger i øvrigt.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om, at et rapporteringsskema, der er udarbejdet af Naalakkersuisut, skal anvendes ved indsendelsen af rapporter efter stk. 1.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om, at en rettighedshaver efter en udnyttelsestilladelse og en aftalepart efter en udbyttedelingsaftale skal opfylde rapporteringskrav, der følger af internationale aftaler og forpligtelser, som finder anvendelse i Grønland.


Tilsyn og påbud

  § 22.  Naalakkersuisut fører tilsyn med rettighedshavere, aftaleparter og andres aktiviteter og forhold omfattet af denne inatsisartutlov, herunder bestemmelser og vilkår fastsat i medfør af denne inatsisartutlov.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan meddele påbud om overholdelse af inatsisartutloven, bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven, udnyttelsestilladelsesvilkår og udbyttedelingsaftalevilkår. Påbud kan meddeles til rettighedshavere, aftaleparter og andre omfattet af inatsisartutloven.
  Stk. 3.  Tilsynsmyndighedens medarbejdere har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til alle dele af virksomheder og aktiviteter omfattet af denne inatsisartutlov, i det omfang det er påkrævet for at gennemføre tilsynsopgaver.
  Stk. 4.  Rettighedshavere, aftaleparter og andre omfattet af inatsisartutloven skal meddele alle oplysninger, der er fornødne til myndighedsbehandling af aktiviteter omfattet af inatsisartutloven og udnyttelsestilladelser meddelt og udbyttedelingsaftaler indgået efter inatsisartutloven. Naalakkersuisut kan til gennemførelse af myndighedsbehandling omfattet af inatsisartutloven pålægge rettighedshavere, aftaleparter og andre omfattet af inatsisartutloven at indsende de oplysninger på den måde og i den form, som Naalakkersuisut finder nødvendig.


Nationalt kontaktpunkt, national myndighed, nationalt kontrolsted og Clearinghouse for Adgang og Fordeling af Fordele

   § 23.  Naalakkersuisut kan indgå aftale med den danske regering om, at regeringen er og fungerer som det nationale kontaktpunkt for Grønland for oplysninger om procedurerne og bestemmelserne om adgang til og udnyttelse af genetiske ressourcer.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan efter aftale med regeringen derom fastsætte bestemmelser om, at Naalakkersuisut er det nationale kontaktpunkt for Grønland for oplysninger om procedurerne og bestemmelserne om adgang til og udnyttelse af genetiske ressourcer. jf. stk. 1.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut er den nationale myndighed for Grønland for adgang til og udnyttelse af genetiske ressourcer. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om sine kompetencer og funktioner som den nationale myndighed for Grønland og om sit samarbejde med andre nationale myndigheder, herunder danske myndigheder, i forbindelse dermed.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut er det nationale kontrolsted for Grønland for adgang til og udnyttelse af genetiske ressourcer. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om sine kompetencer og funktioner som det nationale kontrolsted for Grønland og om sit samarbejde med andre nationale myndigheder, herunder danske myndigheder, i forbindelse dermed.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut er den nationale myndighed for Grønland for samarbejde med Clearinghouse for Adgang og Fordeling af Fordele, som er oprettet og drives efter Nagoyaprotokollens artikel 14. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om sine kompetencer og funktioner som national myndighed for Grønland for samarbejde med Clearinghouse for Adgang og Fordeling af Fordele og om sit samarbejde med andre nationale myndigheder, herunder danske myndigheder, i forbindelse dermed.


Internationale overensstemmelsescertifikater

  § 24.  Naalakkersuisut kan i overensstemmelse med internationale aftaler og forpligtelser fastsætte bestemmelser om udstedelse og anvendelse med videre af internationalt anerkendte overensstemmelsescertifikater og alle relevante forhold i forbindelse dermed, herunder om forholdet mellem sådanne overensstemmelsescertifikater og en udnyttelsestilladelse og en udbyttedelingsaftale.


Fastsættelse af bestemmelser og vilkår

  § 25.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om alle aktiviteter og forhold omfattet af inatsisartutloven i overensstemmelse med inatsisartutlovens formål, jf. § 1.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan herunder blandt andet fastsætte bestemmelser og vilkår om følgende:
1)  Bevarelse af den biologiske mangfoldighed.
2)  Bæredygtig udnyttelse af genetiske ressourcer.
3)  Rimelig og retfærdig fordeling af udbytter og fordele som følger af udnyttelse af genetiske ressourcer.
4)  Sikring af behørig adgang til genetiske ressourcer og overførsel af viden og teknologier vedrørende genetiske ressourcer.
5)  Tekniske forhold og sikkerhed, sundhed miljø, ressourceudnyttelse og samfundsmæssig bæredygtighed.
6)  Naalakkersuisut, rettighedshavere og aftaleparters rettigheder og forpligtelser vedrørende indsamlede og udnyttede genetiske ressourcer og resultater baseret derpå.
7)  Truende nødsituationer, hvor der kan være behov for øjeblikkelig adgang til genetiske ressourcer.

 

Kapitel 7
Sanktioner, erstatning og konfiskation med videre

  § 26.  Bøde kan idømmes den, der:
1)  Foretager udnyttelse af genetiske ressourcer uden en tilladelse dertil eller en aftale derom, i det omfang et krav om en tilladelse eller en aftale følger af inatsisartutloven.
2)  Overtræder vilkår for tilladelser meddelt efter inatsisartutloven eller udbyttedelingsaftaler indgået efter inatsisartutloven eller bestemmelser eller vilkår fastsat i medfør af inatsisartutloven.
3)  Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som en myndighed har krav på i henhold til inatsisartutloven eller i henhold til bestemmelser eller vilkår fastsat i medfør af inatsisartutloven.
4)  Undlader at efterkomme påbud udstedt efter inatsisartutloven eller bestemmelser udstedt i medfør af inatsisartutloven.
  Stk. 2.  I bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven kan det bestemmes, at der for overtrædelse af bestemmelserne kan idømmes bøde efter kriminallov for Grønland.
  Stk. 3.  Bøde efter stk. 1 eller bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven, jf. stk. 2, kan pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminallov for Grønland. 
  Stk. 4
.  Bøder, der idømmes i medfør af inatsisartutloven eller bestemmelser og vilkår fastsat i medfør af inatsisartutloven, tilfalder landskassen.

  § 27.  Naalakkersuisut kan foretage konfiskation af genetiske ressourcer, som er udnyttet uden udnyttelsestilladelse eller i strid med vilkår fastsat i en udnyttelsestilladelse eller en udbyttedelingsaftale eller bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår om erstatning for eller konfiskation af immaterielle rettigheder og andre former for udbytte af genetiske ressourcer, som er opnået uden indgåelse af en udbyttedelingsaftale med Naalakkersuisut eller i strid med en udbyttedelingsaftale indgået med Naalakkersuisut.
  Stk. 3.  Konfiskation efter stk. 1 eller 2 sker til fordel for Grønlands Selvstyre. Erstatning efter stk. 2 tilfalder landskassen.

 

Kapitel 8
Afgørelse af tvister

  § 28.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og tilladelsesvilkår og aftale aftalevilkår om afgørelser af tvister vedrørende forhold omfattet af inatsisartutloven og forhold omfattet af internationale aftaler og forpligtelser, som finder anvendelse i Grønland, idet omfang de vedrører forhold omfattet af inatsisartutloven. Naalakkersuisut kan herunder fastsætte bestemmelser om afgørelse af sådanne tvister ved nationale domstole i Grønland og Danmark, ved voldgift eller ved anvendelse af andre tvisteløsningsordninger efter internationale aftaler.
  Stk. 2.  Sager efter stk. 1 skal afgøres efter grønlandsk ret samt dansk ret og international ret, som finder anvendelse i Grønland.

 

Kapitel 9
Ikrafttræden og retsvirkning med videre

  § 29.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2016. Samtidig ophæves landstingslov nr. 20 af 20. november 2006 om kommerciel og forskningsmæssig anvendelse af biologiske ressourcer.Grønlands Selvstyre, den 3. juni 2016


Kim Kielsen 

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk